Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse overheid richt onafhankelijke instantie op voor behandeling van havengeschillen: vacatures voor voorzitter en tijdelijke bijzitters staan open Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaamse overheid richt onafhankelijke instantie op voor behandeling van havengeschillen: vacatures voor voorzitter en tijdelijke bijzitters staan open

Nieuwsbericht
16 maart 2023

De Vlaamse overheid zal de komende maanden de onafhankelijke Instantie voor de Behandeling van Havengeschillen (IBH) oprichten. Dit kadert binnen de verplichting voor Europese lidstaten om een procedure te voorzien voor de behandeling van klachten over inbreuken tegen de toepassing van de Europese havenverordening. Voor de invulling van deze nieuwe instantie worden een voorzitter en tijdelijke bijzitters gezocht.

Europese verplichting

De Europese Verordening (EU) 2017/352(opent in nieuw venster) (de Europese havenverordening) vormt een kader voor het verrichten van havendiensten en bevat ook gemeenschappelijke voorschriften rond de financiële transparantie en heffingen op havendiensten en op het gebruik van haveninfrastructuur. De verordening is van toepassing op het verrichten van de volgende categorieën van havendiensten, hetzij binnen havengebieden, hetzij op de waterweg naar de haven: bunkering, vrachtafhandeling, meren, passagiersdiensten, ontvangst van scheepsafval en ladingresiduen, loodsdiensten en slepen.

Alle zeehavens die deel uitmaken van het Trans-Europees vervoersnetwerk moeten aan deze Europese verordening voldoen. In Vlaanderen gaat het om Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en de Haven van Oostende.

Werking van de IBH

Havengebruikers en andere relevante belanghebbenden kunnen een klacht indienen over de toepassing van verordening 2017/352 in de Vlaamse zeehavens. De IBH zal deze klachten onpartijdig, transparant en onafhankelijk behandelen.

De IBH is samengesteld uit een voorzitter, de gewestelijke havencommissaris als vaste bijzitter en een pool van tijdelijke bijzitters. Nadat de voorzitter een klacht ontvankelijk verklaart, zal deze een beroep doen op een tijdelijke bijzitter uit de pool om de klacht, samen met de vaste bijzitter, verder te behandelen. De IBH wordt ondersteund door een secretariaat dat door het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken wordt verzorgd.

Zowel de voorzitter, de gewestelijke havencommissaris als de tijdelijke bijzitters voeren hun taak uit in alle onafhankelijkheid. Deze personen hebben geen belangen bij het beheer van havens en het verrichten van havendiensten.

Aanwerving van voorzitter en tijdelijke bijzitters

De Vlaamse overheid is op zoek naar een voorzitter en tijdelijke bijzitters voor de IBH. De IBH staat hiërarchisch onder het rechtstreekse gezag van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, maar de voorzitter en bijzitters zijn functioneel onafhankelijk van de minister bij het uitoefenen van hun toevertrouwde taak. Het gaat hier niet om een voltijdse job bij de Vlaamse overheid. De voorzitter en tijdelijk bijzitter moeten zich een aantal dagen per jaar kunnen vrijmaken voor de IBH. De voorzitter en tijdelijke bijzitters zullen worden vergoed per geleverde prestatie. Je kunt voor beide vacatures solliciteren t.e.m. 10 april 2023.

De voorzitter van de IBH

De voorzitter zal door de Vlaamse Regering worden aangesteld voor een periode van vijf jaar. Voor deze vacature is een diploma van licentiaat of master in de rechten vereist. De voorzitter moet beschikken over een grondige kennis van procesvoering en rechtsbescherming in bestuurlijke of rechterlijke aangelegenheden.

De voorzitter zal in de eerste plaats klachten op ontvankelijkheid beoordelen en behandelen. Daarnaast kan de voorzitter ook ingeschakeld worden om de IBH te vertegenwoordigen bij Europese en internationale instellingen. Vanuit de opgebouwde expertise zal de voorzitter bijdragen leveren aan de evaluatie van het beleid en de regelgeving, met betrekking tot de toepassing van de Europese havenverordening.

Tijdelijke bijzitters

Tijdelijke bijzitters worden toegevoegd aan een lijst die voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Voor deze vacature is een masterdiploma vereist, net als de nodige deskundigheid en ervaring met het beheer en exploitatie van de havens. De tijdelijke bijzitters worden ingeschakeld voor de behandeling van klachten die bij de IBH worden ingediend.

Meer informatie over de beide vacatures vind je op www.bouwmeeaanvlaanderen.be(opent in nieuw venster).

Wetgevend kader

Verordening (EU) 2017/352(opent in nieuw venster) van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 voorziet een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens. De oprichting van de IBH is voorzien in artikel 25bis van het Havendecreet die op 25 februari 2022 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Op 25 november 2022 gaf de Vlaamse Regering definitieve goedkeuring aan het Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de organisatie, samenstelling en werking van de IBH.

Volgende stappen

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat in voor de oprichting van de IBH in 2023. In de loop van de komende maanden zal hierover meer communicatie volgen vanuit het departement. Binnenkort komt ook de website online met meer informatie over de samenstelling en werking van de IBH en de te volgen procedure bij een klacht.