Duaal leren is een opleidingstraject waarbij leerlingen afwisselend leren op school en op een leerwerkplek. De komende twee jaar wordt 1,5 miljoen euro per jaar voorzien, voor in totaal 19 duale addenda. Daarmee willen we de partnerrol van de sectoren binnen duaal leren versterken. Sectoren vormen immers de brug naar de ondernemingen en kunnen helpen om de barrières waar ondernemingen op botsen weg te nemen. De duale addenda in de sectorconvenants 2021 – 2022 moeten de werking van de sectoren ondersteunen en zo de kwantiteit en kwaliteit van de leerwerkplekken verhogen.

Duale addenda met engagementsverbintenissen

De Vlaamse Regering keurde 18 van de 19 addenda duaal leren goed. Het addendum duaal leren voor de handelssector volgt binnenkort. In de duale addenda wordt aangegeven waar de sector in de toekomst op wil inzetten om duaal leren te versterken en welke concrete acties de sector wil nemen om hieraan tegemoet te komen. Belangrijke actieterreinen zijn de kwantiteit en de kwaliteit van de leerwerkplekken in het secundair onderwijs, en de uitrol van duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs. Elke sector geeft hieraan een eigen invulling en ontvangt financiële ondersteuning in verhouding tot de genomen engagementen en behaalde resultaten.

Financiering zorgt voor meer en betere begeleiding

Uit een bevraging bij 18 sectoren blijkt dat de duale addenda het aantal plaatsbezoeken en het aantal telefonische contacten tussen sectoren en ondernemingen sterk doen stijgen. Sectoren zullen in het schooljaar 2021—2022 bijna drie keer meer ter plaatse zijn geweest, dan het jaar voordien. Telefonische contacten worden bijna verdubbeld. Sectoren kiezen dus resoluut voor een meer persoonlijke benadering.

Daarnaast geven ook alle sectoren aan te willen inzetten op prospectie om het aantal kwaliteitsvolle leerwerkplekken in het secundair onderwijs te verhogen. Verder zullen de sectoren de ondernemingen meer ondersteunen en begeleiden in het opzetten van een duaal leertraject. Zestien van de achttien sectoren ondersteunen hun ondernemingen bij het hernieuwen van hun erkenning als leerwerkplek. Alle achttien sectoren bewaken sterk de kwaliteit van de leerwerkplek tijdens een erkenningsprocedure, organiseren een eigen mentoropleiding en ondernemen acties om mentoren en erkende ondernemingen verder te begeleiden. Tot slot organiseren zeventien sectoren samenwerking en kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners, en organiseren twaalf sectoren op regelmatige basis lerende netwerken.