Addenda non-discriminatie en inclusie

De Vlaamse overheid sluit telkens voor twee jaar een sectorconvenant af met sectoren. Via die convenanten engageren sectoren en sectorale partners zich om in hun sector acties te ondernemen om het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen. Eén van die acties is het inzetten op antidiscriminatie. De komende twee jaar krijgt dit vorm via de addenda ‘non-discriminatie en inclusie’ bij de sectorconvenants die de sectoren hebben onderhandeld. Specifiek voor deze addenda voorziet Vlaams minister van Werk in 3,2 miljoen euro. Dat wil zeggen dat elke sector 85.000 euro ter beschikking krijgt om acties te organiseren om discriminatie tegen te gaan en mee te bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Een van de acties die een sector kan ondernemen, is een nulmeting en bestaat uit twee fasen. Ten eerste is er de risicoanalyse. Daarbij maken de sectoren een inschatting van de vormen van discriminatie die binnen hun sector te verwachten zijn. Zo zal de ene sector meer discriminatie verwachten op basis van geslacht of handicap, en de andere dan weer meer op basis van afkomst. Een tweede stap is dan de nulmeting, bvb. op basis van correspondentietesten. Daarbij worden fictieve cv’s gestuurd naar echte vacatures in de sector en wordt getest of de vormen van discriminatie, waarvan de sector op basis van de risicoanalyse verwacht dat ze aanwezig zijn, effectief aanwezig zijn. Voor het uitvoeren van de nulmeting kunnen sectoren een beroep doen op een externe dienstverlener, bijvoorbeeld een studiebureau.

De nulmeting is geen doel op zich maar wel een startpunt. De nulmeting op basis van correspondentietesten is een sensibiliserend instrument en kan voor sectoren en ondernemingen een echte eyeopener zijn. De conclusies zullen niet gebruikt worden om sanctionerend op te treden ten aanzien van de sectoren. Wel zullen sectoren op basis van de resultaten van de nulmeting gerichte acties kunnen nemen om discriminatie tegen te gaan. De sectoren kunnen naast een financiële ondersteuning, ook rekenen op de inhoudelijke ondersteuning van een begeleidingsgroep binnen de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

33 sectoren doen mee aan de nulmeting

36 sectoren engageren zich om de addenda non-discriminatie en inclusie uit te voeren waarvan er 35 deelnemen aan de eerste stap van de nulmeting: de risicoanalyse. Dat zijn onder andere de elektriciens, de sector van de kappers en fitness, de taxisector, de vastgoedsector en de diamantsector. De dienstenchequesector zal daar niet aan deelnemen, gezien zij eerder al via mystery calls de situatie in hun sector in kaart gebracht hebben en momenteel dus al bekijken waar ze kunnen ingrijpen. De uitzendsector zal dit doen via een survey waarbij ze vooral gaan bekijken waarom 55+’ers niet genoeg naar de uitzendsector doorstromen.

Van die 35 sectoren gaan er ook 33 over tot de effectieve nulmeting via de correspondentietesten. Het is de allereerste keer dat dit gebeurt. Onder andere de sector van de betonindustrie, de binnenscheepvaart, de horeca en de grafische sector gaan hiermee aan de slag. 2 sectoren gaan de nulmeting uitvoeren via een alternatieve manier. De audiovisuele sector geeft aan vooral nood te hebben aan hoogopgeleid personeel. Ze zullen daarom een alternatieve survey afnemen meteen bij de instroom in de opleiding om na te gaan waar de knelpunten liggen en waar ze kunnen ingrijpen. Ook de vermakelijkheidssector zal dit op een andere manier doen en zal op functieniveau nagaan welke groepen ondervertegenwoordigd zijn.

3 sectoren nemen niet deel aan de nulmeting: de dienstencheques door het feit dat ze eerder al de mystery calls uitgevoerd hebben, de verhuissector en de uitzendsector. De uitzendsector zal op basis van de hierboven genoemde survey verder acties opzetten en de verhuissector neemt net als de dienstencheques andere acties waaronder het geven van tips aan werkgevers en het voorzien van coaching.

Sector van de detailhandel sluit voor eerste keer sectorconvenant af

Het is de eerste keer dat de sector van de detailhandel een sectorconvenant afsluit. Daarbij voeren ze meteen de addenda non-discriminatie en inclusie mee uit en neemt de sector deel aan zowel de risicoanalyse als de nulmeting met de correspondentietesten. De sector wil werkgevers sensibiliseren, informeren en ondersteunen bij onder andere de integratie van werknemers met een handicap.

Via de sectorconvenanten investeert Vlaams minister van Werk Hilde Crevits in totaal ruim 12,6 miljoen euro in de sectoren. Om de nieuwe generatie sectorconvenants in de praktijk te brengen, worden op het terrein 128 sectorconsulenten ingezet om de concrete acties en projecten uit te voeren. Voor de sector detailhandel zullen er 3 sectorconsulenten worden aangeworven, goed voor een investering van 294.000 euro.

Overzicht van de sectorconvenants en addenda non-discriminatie en inclusie