Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Regering keurt actieplan Levenslang Leren goed. Nieuwsberichten van Werk & Sociale Economie

Vlaamse Regering keurt actieplan Levenslang Leren goed.

Nieuwsbericht
21 februari 2022

De Vlaamse Regering heeft het actieplan Levenslang Leren goedgekeurd. Het actieplan, dat de naam ‘Koers zetten naar een lerend Vlaanderen’ kreeg, schuift 47 acties naar voor. Die acties moeten helpen om hefbomen en drempels in levenslang leren vast te stellen en tegen 2030 tot een opleidingsdeelname van 60% leiden. Nu bedraagt deze 47,7% voor Vlaanderen. Voor de uitvoering van het actieplan wordt op jaarbasis, naast reguliere- en relancemiddelen, voorzien in jaarlijks 50 miljoen euro via het Europees Sociaal Fonds.

Partnerschap Levenslang Leren als ambassadeur

Om een oplossing te bieden voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat mensen veerkrachtig blijven bij grote (technologische) veranderingen en vergrijzing, is levenslang leren cruciaal. In het kader van het Vlaams regeerakkoord, werd in 2020 dan ook het Partnerschap Levenslang Leren opgericht onder leiding van Professor Ans De Vos. Het Partnerschap kreeg de opdracht om van Vlaanderen een lerende samenleving te maken. Het resultaat – een actieplan met 47 acties – werd intussen goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Ook uit het tweede advies van de arbeidsmarktexperten komt de belangrijke rol van het Partnerschap naar voren. Om de mismatch op de arbeidsmarkt grondig aan te pakken, schuiven de experten hierin een leer- en loopbaanoffensief naar voren gebaseerd op 3 sporen: leren doorheen de loopbaan, loopbaantransities en een future-proof bestuursstructuur.

Het Partnerschap Levenslang Leren heeft in het actieplan rekening gehouden met het advies van de arbeidsmarktexperten(opent in nieuw venster).

Ambitieus actieplan

Het actieplan Levenslang Leren richt zich op vier grote doelgroepen, het individu, de organisatie, het aanbod en de samenleving als geheel. In het actieplan worden zeven werven naar voor geschoven met daaronder een geheel van acties die nog deze legislatuur zullen worden opgenomen. De acties hebben als doel drempels naar en in het leren te identificeren en weg te werken, en de bestaande hefbomen te versterken. Dit om tegen 2030 in Vlaanderen tot een opleidingsdeelname voor (in)formeel leren te komen van 60%. Een doelstelling die ook in lijn ligt met de Europese ambities.

De Vlaamse regering zal hiervoor de komende jaren aanzienlijk investeren in levenslang leren. Naast de reguliere- en relancemiddelen, wordt voorzien om jaarlijks 50 miljoen euro vrij te maken via het nieuwe programma van de Vlaamse poot van het Europees Sociaal Fonds (2021-2027). Dit is in totaal goed voor 350 miljoen euro aan bijkomende middelen.

Concreet willen minister Crevits en minister Weyts samen met partnerschap levenslang leren via proefprojecten lokale besturen samenbrengen met sportclubs, welzijnsdiensten, scholen, culturele organisaties, jeugdbewegingen, bedrijven, … om leerkansen te creëren. Een andere actie is het meer erkennen van eerder verworven competenties uit bijvoorbeeld eerdere jobs of ervaringen. Ook zullen er mobiliserende events worden opgezet om de leergoesting te verhogen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te krikken naar 80%, moeten we evolueren naar een echte lerende samenleving. Er is nood aan goed opgeleide mensen die zelf hun loopbaan in handen kunnen nemen en beschikken over de nodige (21ste-eeuwse) vaardigheden. Daarom is dit actieplan zo belangrijk. Als het product van een samenwerking tussen werk en onderwijs zal het actieplan dienen als dé roadmap voor levenslang leren. Het zal Vlaanderen helpen de komende jaren een versnelling hoger te schaken en onze arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst. Dit decennium moet het decennium worden van levenslang leren, ‘the learning twenties’.”

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs: “De coronacrisis heeft veel Vlamingen doen nadenken over een carrièrewending. Nog andere mensen moeten na een moeilijke periode op zoek naar een andere baan. Het is dan ook cruciaal dat mensen veel kansen krijgen om zich om te scholen of bij te scholen. Vroeger leek het alsof het leerproces stopte na het behalen van je diploma. Vandaag zetten we in op levenslang blijven bijleren, zodat je altijd sterk blijft staan in een snel veranderende arbeidsmarkt. Daarvoor voorzien we een uitgebreid en flexibel aanbod.”

Voorzitster van het Partnerschap Levenslang Leren Ans De Vos (Antwerp Management School & Universiteit Antwerpen): Het actieplan Levenslang Leren is het resultaat van een proces waarbij we met een groep partners uit de wereld van werk en onderwijs hard gewerkt hebben om onze eigen perspectieven te overstijgen. Dat proces is minstens even belangrijk als het resulterende actieplan. Levenslang leren is immers een zeer breed en complex thema, en om tot een cultuuromslag te komen is een gezamenlijke visie en samenwerking over de beleidsdomeinen heen cruciaal. Alleen zo kunnen we een volledig beeld krijgen van de verschillende hefbomen en drempels naar en in het leren. En alleen zo kunnen we tot een coherent kader komen waarbinnen we levenslang leren kunnen stimuleren.”

Meer informatie en de volledige tekst van het actieplan.