Duurzame ondernemingen dragen zorg voor de talenten van hun werknemers

De Vlaamse overheid wil ondernemingen stimuleren om zorgzaam om te gaan met de talenten van hun werknemers. Ondernemingen zijn erbij gebaat talenten te laten groeien en een context te waarborgen waarbinnen ze optimaal kunnen worden ingezet. Talent dat gekoesterd wordt, rendeert beter én levert gemotiveerde, loyale werknemers op. Met een beleid rond talent verzekert een onderneming zich van de arbeidskrachten die ze nodig heeft om concurrentieel sterk te staan, nu en op termijn. Zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte geeft een degelijk talentbeleid ondernemingen een voorsprong.

Ondernemingen kunnen hun talentbeleid vormgeven rond

 • personeelsplanning
 • werving en selectie
 • opleiding en ontwikkeling
 • evaluatie en functioneren
 • werkbaar werk
 • jobdesign en werkorganisatie
 • diversiteit en non-discriminatie.

De Vlaamse overheid ondersteunt ondernemingen op verschillende manieren bij hun focus op talent:

 • Ze biedt binnen het ESF-programma financiële ondersteuning bij het versterken van hun opleidingsbeleid, duurzaam loopbaanbeleid, HR-beleid en het aanpassen van de arbeidsorganisatie Ook de kmo-portefeuille biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die hun beleidsvoering rond deze thema’s willen professionaliseren. Diepgaandere transformaties (ook op vlak van leren) kunnen ondersteund worden vanuit de kmo-groeisubsidie of de Strategische Transformatiesteun.
 • Ze reikt tools aan om als onderneming aan de slag te gaan rond talentwerking. De tools zijn te vinden op talentontwikkelaar.be.
 • Ze informeert, inspireert en sensibiliseert rond de verschillende thema’s binnen een talentbeleid, onder andere op hetisgauwgebeurd.be en talentontwikkelaar.be.
 • Ze moedigt sectoren aan om in het kader van de sectorconvenants een visie en sectorale acties rond deze thema’s uit te werken. Zo kunnen ondernemingen hierrond ook bij hun sectorfonds informatie, inspiratie of ondersteuning vinden.

Sociale ondernemingen stellen een maatschappelijk doel voorop

Sociale ondernemers gebruiken hun creativiteit en ondernemerstalent om maatschappelijke doelen te verwezenlijken via hun onderneming. De maatschappelijke doelen kunnen heel verschillend zijn: het tegengaan van eenzaamheid, het invullen van zorgnoden, het versterken van buurtwerkingen, het stimuleren van consumptie van lokaal of biologisch geteelde gewassen, het op de markt brengen van circulair geproduceerde designspullen, … Wanneer innovatieve oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke problemen, spreekt men over sociale innovatie. Heel vaak gaan sociale ondernemers sociaal innovatief te werk. Ze bouwen hun businessmodel op rond een maatschappelijk hiaat of een maatschappelijke meerwaarde. Een overheid heeft alle belang bij een sterk sociaal ondernemerschap. Dit ondervangt immers noden waarop de overheid niet steeds een pasklaar antwoord heeft of kan bieden.

Een specifieke groep sociale ondernemingen werkt rond het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kennen hen onder andere als de erkende sociale-economieondernemingen. Zij bieden werk en begeleiding op maat van deze mensen en worden daarbij ondersteund door de Vlaamse overheid.

☞    Meer info over sociaal ondernemerschap en de sociale economie in Vlaanderen en specifieke informatie over de ondersteuning voor de sociale economie zijn te vinden op socialeeconomie.be.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft oog voor mens, milieu én economische sterktes

Wie aan de slag gaat met MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), is zich bewust van de impact van zijn onderneming of organisatie op de maatschappij en het milieu, probeert een zo groot mogelijke positieve impact te realiseren én de negatieve impact zoveel als mogelijk te beperken.

MVO streeft voortdurend en systematisch naar winst op het vlak van Profit, People en Planet.

Voor MVO-ondernemingen staat het streven naar duurzaamheid dus voorop: economisch, maatschappelijk én op het vlak van milieu. Om die reden stimuleert en ondersteunt de Vlaamse overheid MVO. Ze doet dat door

 • er kennis rond te verzamelen en beschikbaar te stellen
 • inspiratie te bieden met tal van goede praktijken en prikkelende inzichten
 • tools zoals de Sustatool of mvo-scan uit te werken en beschikbaar te stellen, opleiding en vorming te voorzien, ondersteuning te bieden aan sectororganisaties om hun leden te ondersteunen bij MVO.

☞    MVOvlaanderen.be bundelt alle informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. U vindt er tal van voorbeelden, informatie, inspiratie en concrete tools om mee aan de slag te gaan.

Transitie naar digitalisering en robotisering

De toekomst van onze economie en dus ook van onze arbeidsmarkt wordt meer en meer bepaald door digitalisering en robotisering. Dat heeft een grote impact op ondernemingen en hun toekomstige werknemers. De SERV onderzocht deze uitdaging diepgaand en reikt een analyse (PDF bestand opent in nieuw venster) en aanbevelingen voor een actieplan aan.

De Vlaamse overheid ondersteunt ondernemingen, werknemers, werkzoekenden en leerlingen met uiteenlopende initiatieven bij het omgaan met digitalisering en robotisering.

 • In het kader van de sectorconvenants zet ze sectoren aan tot visievorming en concrete acties. Zo gaan heel wat sectoren aan de slag met competentieprognoses en zetten ze ook eerste stappen rond digitalisering. Ze proberen zicht te krijgen op de veranderende competentiebehoeftes in de toekomst. Die vertalen ze door naar hun sectoraal opleidingsaanbod, hun loopbaanontwikkelingsaanbod, of de sensibilisering van hun ondernemingen.
 • In het kader van het ESF-programma ondersteunt ze clusters (erkende speerpuntclusters, innovatieve bedrijfsnetwerken en strategische onderzoekscentra) bij het uitwerken van competentieprognoses en het opstellen van actieplannen rond de veranderende competentiebehoeftes.
 • Omgaan met digitalisering en robotisering betekent ook investeren in de aanpasbaarheid van bedrijven en burgers
 • De Vlaamse overheid zet in op STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics):
  • Met het STEM-actieplan wil de Vlaamse overheid de instroom in STEM-studierichtingen en beroepen verhogen door het STEM-onderwijs en -opleidingen aantrekkelijker te maken, door het versterken van leerkrachten, opleiders en begeleiders, door in te zetten op een geïnformeerde studie- en beroepskeuze, door meer meisjes en doelgroepleerlingen aan te trekken, …
  • STEM-addenda bij de sectorconvenants[VdBV2]  en een intersectorale STEM-adviseur moeten de doelstellingen van het STEM-actieplan een extra boost te geven. Ook de VDAB en SYNTRA Vlaanderen zetten in op STEM:
   • De VDAB biedt werkzoekenden en werknemers heel wat opleidingen aan die leiden tot STEM-beroepen. Voor leerkrachten is er een train-the trainer-aanbod en de VDAB stelt zijn infrastructuur ter beschikking van het onderwijs.
   • SYNTRA Vlaanderen zet sterk in op duale studierichtingen die vaak een STEM-klemtoon hebben.

Een impulsprogramma met betrekking tot artificiële intelligentie en cyber security zet in op

 • het vergroten van de talentbasis (specialisten en uitvoerende profielen) specifiek voor deze opkomende technologieën
 • de competenties bij werknemers zodat ook zij de omslag kunnen maken