Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebruiksvoorwaarden Vastgoedinformatieplatform Gebruikersomgeving Vastgoedinformatieplatform

Gebruiksvoorwaarden Vastgoedinformatieplatform

Versie: 1.2

Datum: 31 januari 2024

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) van het Vastgoedinformatieplatform (“Vastgoedinformatieplatform”). Het Vlaams Datanutsbedrijf NV (“DNB”) stelt op het Vastgoedinformatieplatform vastgoeddossiers, verder genoemd Dossiers Vastgoedinformatie genaamd, ter beschikking in opdracht van de steden en gemeenten die er een beroep op doen (“de lokale overheden”). DNB is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap onder de vorm van een NV van privaat recht, zoals vermeld in artikel 3 van het decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap (“DNB-decreet”), met maatschappelijke zetel te België, 1000 Brussel, Havenlaan 88, bus C en gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0795.547.478.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang en elk gebruik van het Vastgoedinformatieplatform en op elk gebruik van informatie die via het Vastgoedinformatieplatform wordt ter beschikking gesteld.

Door de toegang tot en het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform, neemt u kennis van deze Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u deze.

DNB behoudt zich het recht voor om voor een geldige reden de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden elk ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, te kunnen aanpassen, wijzigen of aanvullen of wijzigingen aan te brengen aan het Vastgoedinformatieplatform. We kunnen dit doen om verschillende redenen, waaronder, maar niet beperkt tot, wetswijzigingen of nieuwe functies. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden steeds terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden is laatst gewijzigd op 31 januari 2024.

Het Vastgoedinformatieplatform is een gegevensdelingsplatform dat de digitale uitwisseling van vastgoedinformatie (inlichtingen) mogelijk maakt.

Het Vastgoedinformatieplatform verzamelt vastgoedinformatie (inlichtingen) uit aangesloten, centrale bronnen (informatieverstrekkers), maakt die informatie beschikbaar voor het bevoegde lokale bestuur (automatische verrijking), waarna het lokale bestuur het dossier verrijkt met vastgoedinformatie uit eigen bronnen via het Vastgoedinformatieplatform. De verzamelde vastgoedinformatie wordt samengevoegd in een dossier. Het bevoegde lokale bestuur levert het dossier via het Vastgoedinformatieplatform af aan de aanvrager.

Een dossier bevat bij de Vlaamse overheid beschikbare vastgoedinformatie afkomstig uit bronnen van informatieverstrekkers. Een dossier ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ bevat mogelijks niet alle benodigde informatie om aan de informatieverplichtingen van een aanvrager (of zijn opdrachtgever) in het kader van een vastgoedtransactie te voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager (bv. koper, notaris of vastgoedmakelaar) om het vastgoeddossier te controleren en waar nodig verdere opzoekingen en opvragingen te doen.

De vastgoedinformatie (inlichtingen) wordt (worden) ter beschikking gesteld door verschillende informatieverstrekkers: hetzij de lokale besturen zelf (decentraal), hetzij bepaalde agentschappen of departementen van de Vlaamse Overheid (centraal).

Elke informatieverstrekker is verantwoordelijk voor zijn of haar datakwaliteit. In het algemeen overzicht van de inlichtingen op de Gebruikersomgeving kan de informatieverstrekker van de specifieke inlichting geconsulteerd worden. De inlichtingen waar centrale bronnen de informatieverstrekkers zijn, worden automatisch verrijkt door het Vastgoedinformatieplatform. Het Vastgoedinformatieplatform doet een automatische bevraging van de centrale bronnen (informatieverstrekkers) met een negatieve perceelbuffer tot 0,2 meter om te vermijden dat er door aanpassingen aan de percelenkaart van het Grootschalig Referentiebestand kaartlagen aangesproken worden die tot andere percelen behoren. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat door geometrische onnauwkeurigheden onvolledige of incorrecte informatie wordt meegegeven. Het is aan de aanvrager om zelf in te schatten wat de impact is op het bevraagde perceel en het gebruik van de vastgoedinformatie(inlichtingen).

Alle vastgoedinformatie (inlichtingen) wordt (worden), tenzij anders aangegeven in de velden van de inlichting, op dit moment aangeboden op perceelniveau (bv. bij inlichtingen onbewoond & ongeschikt, conformiteitsattest en herstelvordering wordt er nog geen rekening gehouden met de door de aanvrager geselecteerde gebouweenheid). U dient zelf na te gaan wat de impact hiervan is voor het bevraagde perceel en het gebruik van de vastgoedinformatie(inlichtingen).

Het dossier ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ bevat verplichte (standaard opgenomen) en optionele (niet standaard door elk lokaal bestuur opgenomen bv. gemeentelijke heffingen, erfdienstbaarheden, …) vastgoedinformatie. Per inlichting zijn er verplichte (standaard opgenomen) en optionele (niet standaard door elk bestuur opgenomen) velden. De aanvrager dient contact op te nemen met de informatieverstrekker voor eventuele benodigde ontbrekende informatie.

Wenst u meer duiding over wat elke rubriek en elke inlichting precies inhoudt? Bekijk dit overzicht en klik door op de naam ervan voor meer informatie: www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/het-vlaams-datanutsbedrijf/vastgoedinformatieplatform/gebruikersomgeving-vastgoedinformatieplatform/algemeen-overzicht-van-de-inlichtingen.

Heeft u inhoudelijke vragen over de aangeleverde vastgoedinformatie (inlichtingen)? Neem contact op met de informatieverstrekker van de betreffende inlichting (te vinden in het overzicht uit het vorige punt en hier: https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/het-vlaams-datanutsbedrijf/vastgoedinformatieplatform/contactinformatie-voor-inhoudelijke-vragen).

Heeft u het vermoeden dat bepaalde informatie niet correct is? Vraag een nazicht op via het bevoegde lokale bestuur.

De gebruiker verbindt zich ertoe het Vastgoedinformatieplatform enkel en alleen te gebruiken voor wettige en rechtmatige doeleinden en te allen tijde alle toepasselijke wetgeving te respecteren. Dit houdt onder meer het volgende in (niet-limitatief):

  • U verbindt zich ertoe het Vastgoedinformatieplatform enkel te gebruiken voor de hierboven beschreven rechtmatige doelstellingen die het Vastgoedinformatieplatform nastreeft, en geen informatie uit te wisselen of op te vragen in strijd met toepasselijke wetgeving.
  • U gebruikt het Vastgoedinformatieplatform niet voor onwettige doeleinden, die onverenigbaar zouden zijn met de openbare orde en/of goede zeden, de regels inzake gegevensbescherming, en/of de regels inzake intellectuele eigendomsrechten.
  • U zal geen onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren op het Vastgoedinformatieplatform of met informatie afgeleverd via het Vastgoedinformatieplatform. U leeft te allen tijde de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na.
  • U stemt er uitdrukkelijk mee in om juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie in het kader van een aanvraag voor een vastgoeddossier of vastgoedinformatie te verstrekken (bv. juiste informatie met betrekking tot het perceel of het juiste dossiernummer waarop de aanvraag betrekking heeft).
  • U zal het Vastgoedinformatieplatform niet “hacken” en u zal het Vastgoedinformatieplatform niet gebruiken voor handelingen die leiden tot illegale toegang tot gegevens van gekoppelde netwerken; het aantasten van de goede werking van DNB of het Vastgoedinformatieplatform of het in gevaar brengen van het gebruik of de beschikbare mogelijkheden voor andere gebruikers; het beschadigen of vernietigen van de integriteit van computergegevens; het onderbreken of verstoren van de werking van het Vastgoedinformatieplatform en de servers of netwerken die daaraan zijn verbonden, of voor handelingen die daarop anderszins een negatief effect hebben.

DNB behoudt zich het recht voor om toegang tot het Vastgoedinformatieplatform en/of het gebruik ervan te schorsen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in geval van onrechtmatig gebruik van het Vastgoedinformatieplatform of indien het onrechtmatig gebruik vermoedt.

DNB nodigt gebruikers uit om onrechtmatig gebruik te melden door een e-mail te sturen naar vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) zodat DNB desgevallend de nodige en passende maatregelen kan nemen.

De gebruiker van het Vastgoedinformatieplatform heeft kennisgenomen van de risico’s die zich bij automatische informatieverrijking (bv. onbeschikbaarheid centrale bron, foutief opgehaalde informatie) zoals die nader toegelicht worden op https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/het-vlaams-datanutsbedrijf/vastgoedinformatieplatform/gebruikersomgeving-vastgoedinformatieplatform/automatische-dataverrijking) kunnen voordoen en aanvaardt deze.

Met uitzondering van zware fout of opzet van DNB of haar aangestelden, is DNB niet aansprakelijk voor de schade die zou volgen uit de materialisatie van die risico’s of uit nalatigheid of vergetelheid bij het verstrekken, compileren, installeren, schrijven, interpreteren, aankondigen en verspreiden van informatie of gegevens via het Vastgoedinformatieplatform, zelfs wanneer DNB voor dergelijke schade is gewaarschuwd en zulks ongeacht of die schade bestaat uit directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van een kans of enige andere schade.

DNB is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie die informatieverstrekkers via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stellen en afleveren, noch voor enige beslissing of handeling die de gebruiker op basis van de informatie of gegevens neemt of had moeten nemen.

Hoewel DNB zich inspant om zulks tot een minimum te beperken, kan een dossier vastgoedinformatie (typografische of andere) fouten bevatten. Als u een fout of een probleem op het Vastgoedinformatieplatform opmerkt, dient u dit aan DNB mee te delen via een e-mail naar vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Met uitzondering van zware fout of opzet van DNB of haar aangestelden, wordt het Vastgoedinformatieplatform door DNB geleverd “zoals beschikbaar”. DNB geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de verwachtingen van de gebruiker, voor de goede werking en de constante bereikbaarheid van het Vastgoedinformatieplatform en is niet aansprakelijk wanneer dat niet het geval zou zijn, ongeacht de oorzaak daarvan (bv. technische storingen, onderbrekingen, fouten of virussen).

DNB behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de lay-out en/of de inhoud van het Vastgoedinformatieplatform. Een eventuele tijdelijke vertraging of opschorting van activiteiten veroorzaakt door deze aanpassingen, geeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding, direct noch indirect.

DNB aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden bij uw gebruik van het Vastgoedinformatieplatform, inclusief maar niet beperkt tot virussen, computercriminaliteit of hacking, die uw computerapparatuur zou aantasten als gevolg van uw gebruik van of toegang tot het Vastgoedinformatieplatform. DNB spant zich in om te voorkomen dat het Vastgoedinformatieplatform zou worden aangetast door virussen of andere schadeveroorzakende elementen, van welke aard dan ook.

Het Vastgoedinformatieplatform zelf en een dossier vastgoedinformatie bevatten hyperlinks naar andere websites. DNB heeft geen technische of inhoudelijke controlemogelijkheid op die websites.

DNB wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, de werking en de functionaliteiten van websites van derden die eventueel via onze website toegankelijk zouden zijn. DNB is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het falen van elektronische communicatie via de website zoals vertragingen, intercepties of manipulaties van derden met betrekking tot die communicatie.

Het Vastgoedinformatieplatform en de inhoud en vormgeving daarvan, waaronder de merknamen, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, vormgeving, onderliggende software, etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van DNB of haar licentiegevers.

Het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform kan in geen geval worden beschouwd als een overdracht van rechten door DNB. In het geval van een inbreuk op een van de intellectuele eigendomsrechten van DNB, behoudt DNB zich het recht voor om burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedures in te stellen en alle (buiten)gerechtelijke acties te ondernemen die nodig zijn om de beëindiging van de inbreuk en de vergoeding van alle geleden schade te verkrijgen.

In de mate dat er persoonsgegevens worden verwerkt, zijn de lokale overheden de verwerkingsverantwoordelijken. We raden bijgevolg aan de privacyverklaring van het bevoegde lokale bestuur te raadplegen in dit verband.

Bij gebruik van het Vastgoedinformatieplatform via het webportaal van DNB, zal DNB cookies plaatsen om de goede werking van het Vastgoedinformatieplatform te kunnen nagaan. Meer informatie over het gebruik van cookies door DNB, vindt u in de cookieverklaring van Digitaal Vlaanderen.

8.1 Toepasselijk recht

Het Vastgoedinformatieplatform wordt beheerd vanuit de maatschappelijke zetel van DNB te Brussel (België). De inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden valt bijgevolg uitsluitend onder het Belgische recht en zal uitsluitend in overeenstemming met het Belgisch recht worden geïnterpreteerd.

8.2 Jurisdictie

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. DNB behoudt zich evenwel het recht voor zich te wenden tot de bevoegde rechtbank, overeenkomstig artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek, indien zij dit zou wensen. Door gebruik te maken van het Vastgoedinformatieplatform gaat de gebruiker akkoord met de bevoegdheid van deze rechtbanken.

8.3 Deelbaarheid

Indien één van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden als ongeldig of nietig zou worden beschouwd, zal DNB deze ongeldige of nietige voorwaarde onverwijld vervangen door een geldige en van toepassing zijnde voorwaarde, waarvan de inhoud de oorspronkelijke voorwaarde zo dicht mogelijk zal benaderen en die rekening houdt met het evenwicht tussen partijen. Alle andere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd geldig.

Indien u verdere vragen heeft over deze website of over deze Gebruiksvoorwaarden, kan u contact opnemen met DNB via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).