Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kostprijs, betaling & facturatie Gebruikersomgeving Vastgoedinformatieplatform

Kostprijs, betaling & facturatie

De inning van het bedrag van de ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ verschilt per doelgroep. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden voor de berekening van de gemeentelijke retributieprijs. Op deze pagina zetten we alles op een rijtje.

Algemeen

De prijs van de ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ bestaat uit

 1. een gemeentelijke retributie
 2. een platformretributie

Deze retributies worden doorgerekend aan de aanvrager per dossier ter vergoeding van de dienstprestatie van het lokaal bestuur en van het platform.

Op het ogenblik dat een dossier wordt aangevraagd zal deze aangerekend worden. Ingediende dossiers worden niet terugbetaald.

Gemeentelijke retributieprijs

Lokale besturen bepalen autonoom het bedrag van de gemeentelijke retributie voor de afhandeling van de ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’. Dit bedrag verschilt per gemeente en kan teruggevonden worden op de pagina Gemeentelijke retributies.

Het lokale bestuur kan ook kiezen uit twee berekeningswijzen als er meerdere percelen tegelijk worden aangevraagd:

Optie 1Eénmaal de gemeentelijke retributie per perceel (CaPaKey)
Optie 2

Eénmaal de gemeentelijke retributie per perceel (CaPaKey) maar een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

 • De percelen aangrenzend zijn
 • De percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen
 • Er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn)

De gekozen optie per gemeente is ook terug te vinden op de pagina Gemeentelijke retributies.

Opgelet: de keuze voor kostprijsberekening optie 2 betekent niet dat de 5 percelen als één dossier worden behandeld. Elke CaPaKey creëert nog steeds een dossier dat verder behandeld moet worden door het lokaal bestuur.

Definitie gebouweenheid

De kleinste eenheid binnen een gebouw die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden en die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig. Daarnaast kan een gebouweenheid ook een gemeenschappelijk deel zijn. Bv. een garage of tuinhuis heeft geen gebouweenheid

Elke gebouweenheid heeft steeds een apart adres (afkomstig uit het adressenregister).

Meerdere gebouweenheden aanvragen voor eenzelfde perceel heeft geen impact op de kostprijs.

Vlaamse platformretributie

De platformretributie bedraagt €36,50 excl. BTW en wordt per capakey berekend ongeacht de berekeningswijze die het lokaal bestuur kiest​. Er wordt een plafonnering van 10 maal de platformretributie voorzien indien alle CaPaKeys in de aanvraag zich binnen dezelfde opdracht situeren (en dus in huidige eigendom zijn van eenzelfde eigenaar).

De platformretributie bestaat uit:

 • een vaste component (€15,50)
 • een tijdelijke component (€21,00)

De vaste component dekt enerzijds de operationele beheerskosten en verder evolutief onderhoud van het platform, terwijl de tijdelijke component de investeringskost dekt om het VIP platform te bouwen. De tijdelijke component valt weg van zodra de investeringskost is terugbetaald (geschat op ~3-4 jaar).

Een aanvrager zal alleen het totaalbedrag te zien krijgen per aanvraag bestaande uit de som van gemeentelijke- en platformretributie.

Vrijgestelde organisaties

Vanaf februari kunnen ook andere aanvragers op het Vastgoedinformatieplatform aanvragen doen. Een deel van deze aanvragers, met name de overheden, zullen geen retributie moeten betalen. Dit zijn de zogenaamde vrijgestelde organisaties. De lijst van vrijgestelde organisaties is decretaal bepaald en bevat volgende entiteiten:

 • externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 • Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022.

 • lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 • gerechtelijke overheden;

 • hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

 • politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

BTW

 • Athumi staat in voor de inning van de gemeentelijke retributie en de platformretributie. Hierop zal reeds bij betaling 21% BTW berekend worden. Voorheen moesten de intermediaire systemen deze BTW innen (RealSmart, iBOT) en aanrekenen aan de aanvrager.
 • Voor aanvragers die via notarissen en vastgoedmakelaars een aanvraag doen is er geen verschil: de aanvrager betaalt nu reeds 21% BTW.
 • Voor burgeraanvragen en andere aanvragen die rechtstreeks bij het lokaal bestuur werden aangevraagd, komt er nu 21% BTW bij.

Inning retributie

Per doelgroep wordt deze retributie verschillend geïnd:

 • Notarissen:
  • de inning van de aanvraag gebeurt via een maandelijkse factuur van Fednot die op haar beurt de betaling uitvoert aan Athumi.
  • Athumi stort de gemeentelijke retributie door aan het betrokken lokaal bestuur.
  • Maandelijks ontvangt de notaris een factuur (reeds voldaan door Fednot) van Athumi
 • Vastgoedmakelaars via RealSmart:
  • de inning gebeurt via de ‘wallet’ in de RealSmart-applicatie.
  • Maandelijks int Athumi de gelden bij ORIS en stort de gemeentelijke retributie door aan het betrokken lokaal bestuur.
 • Aanvragers via het VIP webportaal:
  • De inning gebeurt onmiddellijk via het VIP-portaal aan de hand van een online betaling met Bancontact. De gemeentelijke retributie wordt periodiek doorgestort aan de gemeente.

Vragen omtrent facturatie kunnen steeds gesteld worden door een mail te sturen naar accounting@athumi.eu(opent in uw e-mail applicatie).

Informatie voor lokale besturen

Wijzigingen in het gemeentelijk retributiebedrag

Het Vastgoedinformatieplatform berekent en visualiseert het retributiebedrag op basis van het bedrag dat door de gemeente aan Vlaanderen werd doorgegeven tijdens de aansluiting. Wijzigingen in dit gemeentelijk retributiebedrag moeten steeds minstens één week op voorhand doorgegeven worden via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Het is niet de bedoeling dat de gemeente hun gemeentelijke retributieprijs zouden verhogen met de platformretributie. Er wordt niks afgehouden van de door de gemeente bepaalde retributie.

Facturatieopvolging voor de gemeente

Bekijk deze pagina voor verdere detailinformatie voor de financiële opvolging door gemeenten.