De versiedataset ‘Bedrijventerreinen OSLO, Toestand 18/05/2021’ omvat de inventarisatie van de bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest, op perceelsniveau. Aan deze dataset wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen informatie gerelateerd over het huidige gebruik en het al dan niet beschikbaar zijn van percelen voor bedrijfsaanwending. Deze dataset bevat ook informatie over de planningszones met economische bestemming en de bedrijventerreinen in ontwikkeling.

Vanaf vandaag is de dataset GIS bedrijventerreinen voor het eerst publiek beschikbaar volgens de nieuwe OSLO datastructuur. OSLO staat voor de Open Standaarden voor Linkende Organisaties ((opent in nieuw venster)). Na verschillende overlegmomenten met de belangrijkste stakeholders werden op 18 juni 2020 perceel en bedrijventerrein officieel erkend als OSLO standaard door de werkgroep datastandaarden van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid van de Vlaamse Overheid.

De nieuwe datastructuur is eenvoudiger zodat de gegevens beter te begrijpen en gemakkelijker te gebruiken zijn. Deze vereenvoudiging was ook nodig om van start te gaan met een ‘decentraal medebeheer’ waarbij ontwikkelaars en beheerders van terreinen zelf verantwoordelijk zullen zijn voor het aanleveren van correcte en actuele informatie over hun terrein.

Meer informatie over de OSLO standaard voor de dataset GIS bedrijventerreinen, kan men vinden in een kort filmpje ((opent in nieuw venster)) op het YouTube kanaal van VLAIO. Alle informatie over de inhoud van de dataset is terug te vinden in de handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster). Bijlage 1 van deze handleiding geeft een compleet overzicht van alle wijzigingen. Algemene informatie over het product is ook te vinden in de Geopunt-catalogus. ((opent in nieuw venster))

De oude dataset ‘Bedrijventerreinen’ blijft in de toestand van 01/02/2021 voorlopig beschikbaar in de services en Geopunt, inclusief de Ondernemen toepassing. Na een overgangsperiode van drie maanden zal de oude dataset uitgefaseerd worden en niet meer beschikbaar zijn.

Bekijken

Je kan de gegevens bekijken via de G ((opent in nieuw venster))eopunt ((opent in nieuw venster)), Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven of Thema’s > Bouwen en wonen > Bedrijven. Tegen de release van half juli zal ook de tegel ondernemen volledig aangepast zijn.

Webservices

De gegevens ((opent in nieuw venster)) van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen ((opent in nieuw venster)).

De gegevens ((opent in nieuw venster)) zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Bedrijventerreinen ((opent in nieuw venster)).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten ((opent in nieuw venster)). Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’ ((opent in nieuw venster)).

Downloaden

De data worden zowel via de downloadtoepassing ((opent in nieuw venster)) onder de categorie ‘Economie’ als via de Geopunt-catalogus ((opent in nieuw venster)) ter beschikking gesteld.

Het is ook mogelijk om historische versies en verschilbestanden van de data te bestellen via de downloadtoepassing. Inloggen is hiervoor wel vereist.

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 ((opent in nieuw venster)) van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.