Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update ‘Geografische indeling van watersystemen’ (decreetwijziging van 28/04/2023) Nieuwsberichten

Update ‘Geografische indeling van watersystemen’ (decreetwijziging van 28/04/2023)

Productupdate
24 mei 2023

Een update van de ‘Geografische indeling van watersystemen’ is nu beschikbaar.

De Vlaamse overheid streeft naar duurzame ontwikkeling van de watersystemen in Vlaanderen. Een watersysteem is een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen en de daarbij horende technische infrastructuur.

De wijzigingen die werden doorgevoerd aan de dataset ‘Geografische indeling van watersystemen, 28/04/2023(opent in nieuw venster)’ hangen samen met de decreetwijziging van 28/04/2023 en geeft de steeds nauwkeurigere kennis van de werking van watersystemen weer. Zo wordt de laag ‘Bekkens’ en ‘Stroomgebieden’ vanaf heden berekend op basis van de afstroomgebieden van oppervlaktewaterlichamen. De laag ‘Deelbekkens’ blijft in deze versie ongewijzigd en blijft berekend op basis van de VHA-zones.

BEKIJKEN

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Natuur en Milieu > Water > Bekken, Deelbekken en Stroomgebied.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdiensten WFS Watersystemen(opent in nieuw venster)en OGC API Features Watersystemen(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN

Dit product wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (onder de categorie ‘Binnenwateren’) gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.