Over het Vlaams Datanutsbedrijf

Het Vlaams Datanutsbedrijf, opgericht bij het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap, hierna het decreet te noemen, heeft als doelstelling in een datagedreven ecosysteem de samenwerking rond de veilige gegevensdeling met en door burgers of overheidsinstanties te faciliteren en de uitoefening van rechten van burgers inzake gegevensbescherming te optimaliseren met een minimum aan administratieve lasten. Het Vlaams Datanutsbedrijf heeft ook als doelstelling de ontwikkeling van nieuwe toepassingen te ondersteunen op het vlak van gegevensdeling en een veilige gegevensdeling tussen entiteiten in een datagedreven ecosysteem mogelijk te maken.

Beleidsuitvoerende taken van het Vlaams Datanutsbedrijf

In het kader van bovenvermelde doelstellingen is het Vlaams Datanutsbedrijf belast met beleidsuitvoerende taken. Daarnaast fungeert het Vlaams Datanutsbedrijf als hefboom om de data-economie aan te wakkeren.

Het Vlaams Datanutsbedrijf heeft de volgende beleidsuitvoerende taken:

 1. Haalbaarheidsstudies uitvoeren over de ontwikkeling en het beheer van toepassingen die de gegevensdeling in een datagedreven ecosysteem ondersteunen;
 2. Een platform voor datakluizen voor burgers ontwikkelen en beheren. De datakluizen worden ter beschikking gesteld aan burgers. Het gebruik van een datakluis is voor burgers niet verplicht. Een burger kan uitsluitend op zijn uitdrukkelijk verzoek zijn datakluis activeren en in voorkomend geval deactiveren, zijn gegevens daarin opslaan, aanpassen of verwijderen en de mededeling van die gegevens beheren op zijn verzoek, en in geval van mededeling van persoonsgegevens, op voorwaarde dat de burger zijn toestemming verleent als vermeld in artikel 29 van dit decreet;
 3. Een platform ontwikkelen en beheren om metagegevens van overheidsinstanties geïntegreerd te delen en te raadplegen;
 4. Een platform ontwikkelen en beheren om metagegevens van burgers geïntegreerd te delen en te raadplegen;
 5. Een platform ontwikkelen en beheren dat zorg draagt voor de veilige en gewaarborgde afhandeling van de transacties tussen de betrokken burgers of overheidsinstanties en dat de eventuele verschuldigde vergoeding verwerkt die volgt uit de toegang van de betrokken burgers of overheidsinstanties tot de platformen, vermeld in deze paragraaf;
 6. De taken, vermeld in artikel 4 van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, uitvoeren;
 7. De taken, vermeld in artikel 5 van het GIPOD-decreet van 4 april 2014, uitvoeren;
 8. bijzondere opdrachten uitvoeren die aansluiten bij de doelstellingen, vermeld in artikel 4, §1, van het decreet, of bij de beleidsuitvoerende taken, vermeld in punt 1° tot en met 7°, en die bij of krachtens een decreet worden toegewezen aan het Vlaams Datanutsbedrijf.

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit 5 afhankelijke leden en zoekt met deze oproep onafhankelijke stemgerechtigde leden. Op die manier zal worden voldaan aan de bepalingen in het decreet en in de statuten van het Vlaams Datanutsbedrijf.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De statuten van het Vlaams Datanutsbedrijf bepalen de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Overeenkomstig artikel III.44 van het Bestuursdecreet dient ten minste één derde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur van een ander geslacht te zijn dan de overige leden. Overeenkomstig artikel III.40 van het Bestuursdecreet dient bovendien minstens één derde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur onafhankelijk te zijn. In beide gevallen wordt het vereiste minimumaantal afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

De bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende en niet herbenoemde bestuurder eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

De Raad van Bestuur komt samen op bijeenroeping door de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap het vereist, ten minste één keer per kwartaal of telkens minstens drie bestuurders het vragen. De Raad van Bestuur komt naar schatting tien keer per jaar bijeen.

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Rekening houdend met de beleidsuitvoerende taken van het Vlaams Datanutsbedrijf is de raad van bestuur in het bijzonder belast met de leiding, het strategisch beleid en de visie van het Vlaams Datanutsbedrijf platform en staat in voor:

 1. Het bepalen van de ambitie en prioriteiten van het Vlaams Datanutsbedrijf;
 2. Het opvolgen van het strategisch plan van het Vlaams Datanutsbedrijf;
 3. Het bewaken van verder ontwikkelen van de oplossingen, systemen, producten en diensten van het Vlaams Datanutsbedrijf;
 4. Het goedkeuren van een beleid inzake gebruikers- en toegangsbeheer omtrent de gegevens die via het Vlaams Datanutsbedrijf platform worden ontsloten;
 5. Het goedkeuren van een gecoördineerd veiligheidsbeleid- en beheer voor het Vlaams Datanutsbedrijf;
 6. Het verlenen van toegang tot het Vlaams Datanutsbedrijf platform;
 7. Het bepalen van het financiële plan en budget en het opvolgen van de financiële resultaten van het Vlaams Datanutsbedrijf;
 8. Het bewaken van de interne organisatie en middelen van het Vlaams Datanutsbedrijf.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De Raad van Bestuur kan taken tussen haar leden verdelen, en een of meer bestuurders met bijzondere opdrachten en bevoegdheden belasten.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft kan worden opgedragen aan een gedelegeerd bestuurder of aan een algemeen directeur. De raad van bestuur beslist over hun benoeming, ontslag, opdracht en takenpakket en houdt er toezicht op.

Vaardigheden & competenties van de bestuurders

De bestuurders hebben, samen, de volgende vaardigheden en competenties:

 • Kennis van data- en softwaregedreven markten en verdienmodellen (sales & commerciële ervaring in de SaaS-sector)
 • Kennis van digitale transformatie en digitale technologieën (IT-infrastructuur & toepassing ervaring in data markten)
 • Kennis van digitale bedrijfsmodellen, innovatie en ontwikkeling en beheer van ecosystemen (business ervaring met de ontwikkeling van digitale aanbiedingen in ecosystemen)
 • Kennis van datatechnologie en security
 • Kennis van data regulaties, gegevensbescherming en compliance
 • Netwerk met federale & Europese actoren en initiatieven in de data-economie.

Aangezien de ambitie en groei van het Vlaams Datanutsbedrijf hebben de bestuurders ook bewezen vaardigheden om:

 • Een organisatie te ontwikkelen en te doen groeien
 • Een cultuur van ‘voortdurend leren en verbeteren’ binnen de organisatie te ontwikkelen
 • Een efficiënt besluitvormingsproces voor innovatie uit te tekenen.

Onafhankelijkheidsvoorwaarden

De kandidaten voor de functie van onafhankelijk bestuurder moeten onafhankelijk zijn ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf. Onder deelgenoten wordt verstaan: het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de andere personen die participeren of vertegenwoordig zijn in het Vlaams Datanutsbedrijf.

Voor het bepalen van de onafhankelijkheid zijn de volgende criteria (van het Wetboek van Vennootschappen) richtinggevend:

 1. Geen lid zijn van het uitvoerend management of een functie uitoefenen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot deze positie;
 2. Niet langer dan 12 jaar een mandaat hebben uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder;
 3. Geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel, van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot deze positie;

 4. Noch tijdens zijn mandaat, noch gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming, enige betekenisvolle vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de vergoeding die zij ontvangen of hebben ontvangen als niet-uitvoerend bestuurder;
 5. a. Geen aandelen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, noch individueel of in onderling overleg, die globaal een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal van de vennootschap of een tiende of meer van de stemrechten in de vennootschap ten tijde van de benoeming;
  b. In geen geval zijn voorgedragen door een aandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden omschreven onder punt (a);
 6. Geen betekenisvolle zakelijke relatie hebben of in het jaar voorafgaand aan de benoeming hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van de raad of lid van het leidinggevend personeel van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;
 7. In de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen partner of lid zijn of zijn geweest van het audit-team van de vennootschap of de persoon die de externe auditor van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon is, of was gedurende de laatste drie jaar voor de benoeming;
 8. Geen lid zijn van het uitvoerend management van een andere vennootschap waarin een lid van het uitvoerend management van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend bestuurder, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;
 9. Geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van bestuurder of lid van het uitvoerend management of persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel uitoefenen, of die behoren tot de andere gevallen, beschreven in de punten 1. tot 8., en met betrekking tot punt 2., tot drie jaar nadat het betreffende familielid zijn laatste mandaat beëindigde.

Selectie

Op basis van uw motivatiebrief en uw curriculum vitae gebeurt er een voorselectie van de kandidaten door de Raad van Bestuur.

In eerste instantie zullen de kandidaturen bij deze voorselectie getoetst worden aan de onafhankelijkheidscriteria en aan het beoogde competentieprofiel.

De Raad van Bestuur zal vervolgens een voorstel van telkens twee onafhankelijke bestuurders per openstaand mandaat voorleggen aan de algemene vergadering. De algemene vergadering kiest aansluitend uit deze lijst en benoemt de onafhankelijke bestuurders.

Bij de (voor)selectie wordt er rekening gehouden met onderlinge complementariteit in expertise en ervaring en de verhouding man/vrouw in de Raad van Bestuur.

Het Vlaams Datanutsbedrijf zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst of handicap.

Wat mag u verwachten?

U ontvangt per deelgenomen zitting een presentiegeld van 400 euro. Die vergoedingen is onderworpen aan de personenbelasting. De reiskosten worden geacht inbegrepen te zijn in de vergoedingen maar kunnen in uitzonderlijke omstandigheden worden terugbetaald.

U komt terecht in een jonge organisatie, in volle groei en continue transitie met een boeiende maatschappelijke opdracht, geëngageerde medewerkers en collega-bestuurders.

Geïnteresseerd?

U bezorgt uw kandidaatstelling samen met de contactgegevens (naam, voornaam, adres, emailadres en telefoonnummer) uiterlijk 28 Februari 2023 op het e-mailadres van het secretariaat van Digitaal Vlaanderen, secretariaat.digitaal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), met daarbij:

 • Uw CV;
 • Een begeleidende motivatiebrief;
 • Een overzicht van uw vorige en lopende mandaten en activiteiten voor het Vlaams Datanutsbedrijf, het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap of andere personen die participeren of vertegenwoordigd zijn in het Vlaams Datanutsbedrijf, en
 • Een verklaring op eer dat U voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden,

Zodat de kandidaatstelling kan worden beoordeeld in het licht van de voornoemde voorwaarden.

Indien u nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de heer René Aebischer, secretaris van de Raad van Bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf, op het e-mailadres rene.aebischer@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).