Keuzesessie tussen 9.40 - 10.30 uur

Keuzesessies tussen 10.45 - 11.35 uur

Keuzesessies tussen 11.50 - 12.40 uur

12.40 - 13.40 - Lunchpauze

Keuzesessies tussen 13.40 - 14.30

14.30 - 15.00 - koffiepauze

Keuzesessie tussen 15.00 - 16.10 uur

16.10 - 17.30 - Receptie