Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen. Eveneens zorgen wij ervoor dat de overheid een meer data gedreven beleid kan voeren. Een slagkrachtige, efficiënte overheid van de toekomst, daar werken we samen aan.

Ons DNA is dan ook doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

Als ICT-projectleider expert kom je terecht in de afdeling gegevens- en dienstenintegratie in het programma Authentieke Gegevensbronnen, team Vlaamse Basisregisters.

De visie van het programma Authentieke Gegevensbronnen is: “Werken aan maximale authentieke, herbruikbare, kwaliteitsvolle en geïntegreerde data voor de maatschappij.”

De centrale doelstelling van het Programma is om een katalysator te zijn bij de transformatie van de Vlaamse overheid tot een digitale en informatie gedreven overheid. Het programma focust daarbij op ter beschikking stellen van informatiebronnen op een herbruikbare manier, zowel voor intern (Digitaal Vlaanderen) als voor extern (andere entiteiten binnen en buiten de Vlaamse overheid, burgers, bedrijven, verenigingen…) gebruik.

Eén van de productgroepen binnen het programma is deze van de Vlaamse Basisregisters. De productgroep investeert in een geïntegreerd stelsel van kwalitatieve basisregisters die hergebruik van data stimuleren en dubbele registratie vermijden. Deze registers vormen een stelsel van onderling verbonden authentieke gegevensbronnen. Ze vormen het fundament voor een vlotte gegevensuitwisseling- en integratie binnen en buiten de overheid.

Tot het stelsel van Basisregisters behoren Gebouwen- en Adressenregister, Wegenregister en Organisatieregister. Het Gebouwen- en adressenregister verzamelt alle basisinformatie over gebouwen resp. adressen op het Vlaamse grondgebied in één register. Dit register wordt hét basisregister voor gebouw- en adresinformatie in Vlaanderen en vormt de centrale koppelstandaard in het netwerk van gebouw- en adresgerelateerde gegevensbronnen.

Binnen deze productgroep Vlaamse basisregisters zijn we op zoek naar een ICT-projectleider expert die de coördinatie van projecten binnen de productgroep, met als doel de realisatie van de afgesproken project/productgroep doelstellingen kan garanderen, in lijn met de overeengekomen normen in termen van tijd, kwaliteit en kosten in opdracht van de product family owner.

Als ICT-projectleider expert vervoeg je een bestaand team van de productgroep Vlaamse basisregisters bestaande uit product family owner, technisch architect, deeltijds informatiearchitect, 5 ontwikkelaars, 3 analisten en een tester en een relatiebeheerder en stem je af met collega’s binnen de productgroep, programma en andere programma’s en met een ruim stakeholderveld buiten het Agentschap.

Doel

De opdracht heeft o.a. betrekking op de projectcoördinatie van de opbouw van nodige applicaties en services i.f.v. het beheer, actualiseren en ontsluiten van Gebouwen- en adressenregister, de migratie van het bestaande CRAB (Centraal Referentie adressenbestand) naar het Gebouwen- en adressenregister, het wegwerken van de afhankelijkheden van eigen datacenter en migratie naar de Cloud en het begeleiden van decentrale beheerders en softwareleveranciers bij de migratie van het decentraal beheer op CRAB naar het Gebouwen- en adressenregister.

In het kader van de evolutie naar een volwaardig stelsel van Vlaamse Basisregisters en Basiskaart Vlaanderen omvat het project ook de integratie met het vernieuwde Wegenregister en integratie met (bv. de geometrieën van de gebouwen in) Basiskaart Vlaanderen. Ook de begeleiding van eventuele integratietrajecten van externe partners behoort tot de scope van het project. Stakeholders zijn bijvoorbeeld, lokale en Vlaamse overheden, nutssector, (GIS)dienstenleveranciers. Projecten zoals Woningpas, Mijn Burgerprofiel, leegstandsregister, energieprestatiedatabank, vastgoeddatabank, omgevingsvergunning kunnen hun werking dankzij het Gebouwenregister optimaliseren.

Indicatief takenpakket

Als ICT-projectleider expert ben je verantwoordelijk voor de end-to-end realisatie van door het management goedgekeurde data- en ICT-projecten. Je bent aanspreekbaar op het leiden van dergelijke complexe en/of strategisch belangrijke projecten binnen scope, time en budget teneinde de dienstverlening op een kwaliteitsvolle wijze te verbeteren.

Op basis van een gerichte analyse van de behoeften bij de stakeholders van jouw opdracht stel je een projectplan op waarin je o.a. de aanpak, het budget, de planning, het projectteam en de projectorganisatie beschrijft.

Na validatie van dit projectplan organiseer je de realisatie van de afgesproken projectresultaten en doe je de nodige opvolging en rapportering naar de stuurgroep en de opdrachtgever. Je stuurt het projectteam situationeel en participatief aan en organiseert het nodige overleg. Je communiceert in jouw opdracht adequaat met alle interne en externe betrokkenen. Je zorgt er ook voor dat de projectresultaten overgedragen worden naar het agentschap Digitaal Vlaanderen. De implementatie wordt scrum/agile aangepakt.

De belangrijkste verantwoordelijkheden en deelactiviteiten zijn:

 • Projectanalyse, definitie en planning:
  • Analyseren van gestelde problemen en behoeften om een concreet en doelgericht plan te kunnen opstellen.
  • Definiëren en plannen van het project om een duidelijke leidraad en projectaanpak te hebben voor de uitvoering van het project.
  • Afbakenen van scope, definiëren van deliverables, inschatten van de nodige middelen en tijd, samenstellen van het projectteam, …
  • Samen met de producteigenaar(s) een proactieve tandem vormen door het delen van inhoudelijke visies en inzichten, het opbouwen van het stakeholdersnetwerk, het mee laten evolueren van de projectaanpak en het realiseren van de lange termijn doelstellingen.
 • Projectorganisatie, uitvoering en (administratieve) opvolging:
  • Organiseren, coördineren en mee uitvoeren van het project om ervoor te zorgen dat de projectresultaten behaald worden.
  • Bewaken van scope, middelen en tijd.
  • Zorgen voor kwaliteitsbewaking.
  • Tussentijds evalueren en bijsturen van de uitvoering indien nodig.
 • Zorgen voor een vlot projectverloop binnen scrum/agile aanpak:
  • Coördinatie van de technische deployments en releases van de codebase op de diverse omgevingen.
 • People management:
  • Verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de mensen binnen het team en de resultaten van het team.
  • Je creëert de juiste omgeving voor het team.

Je coacht het team:

 • Faciliteren van een blijvende evolutie van de werking van het team met een focus op continue verbetering.

Faciliteren:

 • Verduidelijken van standpunten en visies dichter bij elkaar brengen, zodat er een gemeenschappelijke visie ontstaat en beslissingen genomen worden. Zowel op business als meer technisch domein.
 • Je vormt de brug tussen business en IT.

Rapporteren:

 • Geschikt schriftelijk en mondeling rapporteren over de voortgang en de resultaten van het project naar de betrokken belanghebbenden.
 • Zorgen dat alle deelnemers aan het project (zowel interne als externe deelnemers) tijdig over de nodige informatie beschikken.

Kennisoverdracht:

 • De nodige kennis, ervaring en goede praktijken overdragen naar medewerkers van het agentschap Digitaal Vlaanderen en de partnerorganisaties.

Criteria

Ervaring

We zijn op zoek naar een Projectcoördinator met minimum 5 jaar ervaring.

Diploma

Gewenst minimaal opleidingsniveau: Hoger onderwijs van het lange type (master).

Vaktechnische competenties
 • Je hebt 4 à 7 jaar ervaring in ICT-projectmanagement in een gelijkaardige functie. De periode om op zelfstandige wijze de functie te kunnen uitvoeren ligt tussen de 1 tot 3 maanden.
 • Je hebt een basiskennis van datastandaarden en de gerelateerde architecturale, technische en infrastructurele aspecten of bent bereid je hier op korte termijn in in te werken.
 • Je hebt kennis en ervaring in de ontwikkeling en of het beheer van data en informatie en informatie-infrastructuur: data-informatie catalogus, productendatabank, WMS, WMTS, WFS, webservices, API’s, …
 • Je hebt in jouw opdrachten oog voor de governance, risk, security en infrastructure en operations (I&O).
 • Je hebt ervaring met het werken in een LEAN/Agile omgeving (Scrum, Kanban).
 • • Je hebt ervaring met business relationship management en je bezit de nodige skills om onderhandelingen gunstig en vlot te laten verlopen.
 • Je hebt uitgebreide ervaring met het succesvol AGILE plannen, organiseren en (laten) uitvoeren van de nodige acties en change management.
 • Praktisch toegepaste kennis van een projectmethodologie zoals Prince2, PMI, … is een plus, net als ervaring met recente goede praktijken omtrent application lifecycle management (ALM) en service delivery processen.
 • Je hebt praktische ervaring met tools als Confluence, Jira en VSTS.
Persoonsgebonden competenties
 • Je handelt in het belang van de klanten en gebruikers en van de organisatie. Je draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie. Je blijft dan ook consequent handelen ook in lastige of onzekere situaties. Je wekt vertrouwen in je objectiviteit en integriteit.
 • Je bent resultaatgericht, stelt de nodige doelen en prioriteiten en bepaalt de nodige acties, tijd en middelen om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken en je bewaakt de voortgang
 • Je bewaakt de voortgang in tijd en kwaliteit van het eigen werk en dat van anderen. Zo controleer je op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces. Je anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang.
 • Je hebt ruime ervaring in het proactief werken op zeer autonome basis maar ook in teamverband en met andere betrokkenen die actief bijdragen tot jouw opdrachten.
 • Je schat in complexe situaties de verschillende belangen en gevoeligheden in.
 • Je vormt een geïntegreerd oordeel waarbij je inspeelt op de vaak complexe wensen en behoeften van de betrokkenen.
 • Je handelt en communiceert adequaat zowel op directie als op operationeel niveau, en je schrijft vlot een managementsamenvatting met de essentie.
 • Je geeft richting aan de betrokken medewerkers en delegeert de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden waar mogelijk.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT-functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten dienste kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect. met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect. is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect. zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
 • flexibel zijn
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

Aanbod

Vlaanderen connect. biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief

Bij Vlaanderen connect. is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect. nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect. bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal hoofdzakelijk worden uitgevoerd in Gent.

Interesse?

Voor meer informatie contacteer Janice Verdegem via vlaanderenconnect.@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect.@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.