Corona-hinderpremie

Ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, kunnen een eenmalige premie van 4.000 euro krijgen. Als ze na 5 april hun zaak nog moeten sluiten, kunnen ze een vergoeding krijgen van 160 euro per dag.

Lees meer over de corona-hinderpremie

Corona-compensatiepremie

Ook ondernemingen die niet verplicht de deuren moesten sluiten, maar wel een groot omzetverlies lijden door de coronacrisis, kunnen steun krijgen. Zij komen mogelijk in aanmerking voor een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen deels te compenseren.

Uitstel terugbetaling leningen

Bedrijven en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 31 december. Daarvoor worden geen extra kosten aangerekend. De bedrijven en zelfstandigen die om uitstel van betaling betalen, moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren.

Voor het aanvragen van uitstel van betaling neemt u contact op met de bank waarbij u de lening of het krediet bent aangegaan.
Meer info op de website van Febelfin. (opent in nieuw venster)

Hulp bij betaling handelshuur

Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen. De lening houdt in dat de Vlaamse overheid 2 maanden huur voorschiet op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

Corona-ondersteuningspremie

De coronamaatregelen werken voor veel ondernemingen nog steeds door. Ook voor bedrijven en winkels die recent opnieuw gestart zijn, is het effect op de omzet niet te onderschatten omdat ze capaciteitsbeperkingen moeten naleven. Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% in de eerste maand na de heropening komen in aanmerking voor een corona-ondersteuningspremie van 2.000 euro.

Tijdelijke werkloosheid Covid-19

Werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen gebruikmaken van de federale regeling voor 'tijdelijke werkloosheid Covid-19'.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Verplichte stopzetting

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit verplicht moeten stopzetten door de federale maatregelen ten gevolge van de coronacrisis, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april, mei en juni 2020.

Het maakt niet uit of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dus ook een handelszaak die op bepaalde uren moet sluiten of een restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten, kan een beroep doen op het overbruggingsrecht. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen. 

Vrijwillige stopzetting

Ook zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten vrijwillig stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen, kunnen, als ze aan alle andere voorwaarden voldoet, gebruikmaken van het overbruggingsrecht. Het gaat bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken omdat werknemers in quarantaine geplaatst zijn, wegens onderbroken leveringen of door een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het voortzetten van de activiteit verlieslatend wordt.

Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen, zoals kinesisten, tandartsen en specialisten (vb. oogarts, ...) komen in aanmerking.

Verdere versoepeling overbruggingsrecht door coronamaatregelen

De federale regering heeft aangekondigd om het overbruggingsrecht ingevolge de coronacrisis ook mogelijk te maken voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro op voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeeltelijke uitkering aanvragen. De uitkering bedraagt maximaal 645,85 euro/maand zonder gezinslast of 807,05 euro/maand met gezinslast. Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) dat deze uitbreiding regelt nog officieel moet goedgekeurd worden, kunnen de zelfstandigen reeds een voorregistratie doen bij hun sociale verzekeringsfonds.

Socialeverzekeringsfonds

Via het overbruggingsrecht recht blijven uw sociale rechten als zelfstandige gevrijwaard en krijgt u een uitkering. Neem contact op met uw socialeverzekeringsfonds om na te gaan of u daarvoor in aanmerking komt.

Lees meer over het overbruggingsrecht op de website van VLAIO (opent in nieuw venster).

Maatregelen in verband met verplichtingen sociale zekerheid

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Lees meer op de website van VLAIO (opent in nieuw venster)

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Lees meer op de website van VLAIO (opent in nieuw venster)

Fiscale maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Federale belastingmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. Zo'n afbetalingsplan is mogelijk voor:

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting

Meer informatie over deze fiscale maatregelen op de website van de FOD Financiën (opent in nieuw venster)

Vlaamse belastingmaatregelen

De Vlaamse Belastingdienst neemt een reeks maatregelen om bedrijven, burgers, notarissen wat ademruimte te bieden tijdens de coronacrisis.

Meer informatie over de Vlaamse belastingmaatregelen op vlaanderen.be 

Uitbreiding crisiswaarborg

Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

Lees meer over de uitbreiding van de crisiswaarborg (opent in nieuw venster)

Aanmoedigingspremie voor werknemers

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.

Meer informatie volgt nog.

Vergoeding voor thuiswerk voor werknemers

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk (opent in nieuw venster)toekennen aan hun werknemers.

Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen

Zelfstandigen met een arbeidshandicap moeten, om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), voldoende bedrijfsactiviteit aantonen. Dat wordt door de corona-pandemie sterk bemoeilijkt. Voor hen wordt de mogelijkheid voorzien pro rata rekening te houden met die crisismaanden. Dat gebeurt ook zo bij zelfstandigen die door ziekte hun activiteit moeten onderbreken. 

Steunmaatregelen voor de toeristische sector

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen.

Lees meer op de website van Toerisme Vlaanderen (opent in nieuw venster)

Steun bij aanwerving werknemers

De aanwervingsincentive voor langdurige werklozen wordt berekend op basis van de tewerkstellingsbreuk in de multifunctionele aangifte. Door de lagere economische activiteit als gevolg van de coronacrisis is het mogelijk dat de tewerkstellingsbreuk lager ligt dan voorheen en dat de werkgever daardoor een lagere aanwervingsincentive ontvangt. Om dat te vermijden, mogen werkgevers de tewerkstellingsbreuk hanteren die vóór 13 maart 2020 van toepassing was.

Voor de transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap zijn twee termijnen verlengd.

  • De termijn tussen het afronden van een prestarterstraject en het starten als zelfstandige in hoofdberoep is verlengd met 3 maanden
  • De indieningsperiode voor het aanvraagdossier van de transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap verlengd met 3 maanden. 

Toelatingen tot arbeid

Door de coronacrisis kunnen verschillende arbeidsmigranten niet tijdig naar hun land van herkomst terugkeren. Daarom wordt hun de mogelijkheid geboden hun verblijf in het land te verlengen en tijdens de duur van hun verblijf te blijven werken

Steunmaatregelen lokale overheden

Ook enkele steden en gemeenten hebben steunmaatregelen uitgewerkt voor zelfstandigen en ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

Lees meer op de website van VLAIO (opent in nieuw venster).

Contact