Steun voor ondernemers na coronamaatregelen 19 oktober

Om mogelijke verliezen te compenseren voor ondernemers die getroffen worden door de nieuwe coronamaatregelen van 19 oktober, zijn er zowel op federaal als Vlaams niveau nieuwe steunmaatregelen gelanceerd.

Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Zelfstandigen en ondernemingen die hun omzet met 60% of meer zagen dalen tussen 1 en 31 januari 2021, of die tijdens diezelfde periode verplicht gesloten moesten blijven, komen in aanmerking voor het Vlaams Beschermingsmechanisme 4. Met die steun kunnen ze de terugloop in ontvangsten overbruggen.

Aanvragen kan tot uiterlijk 15 maart 2021.

Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen

Zelfstandigen met een arbeidshandicap moeten, om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), voldoende bedrijfsactiviteit aantonen. Dat wordt door de corona-pandemie sterk bemoeilijkt. Voor hen wordt de mogelijkheid voorzien pro rata rekening te houden met die crisismaanden. Dat gebeurt ook zo bij zelfstandigen die door ziekte hun activiteit moeten onderbreken.

Toelatingen tot arbeid

Door de coronacrisis kunnen verschillende arbeidsmigranten niet tijdig naar hun land van herkomst terugkeren. Daarom wordt hun de mogelijkheid geboden hun verblijf in het land te verlengen en tijdens de duur van hun verblijf te blijven werken.

Hulp bij betaling handelshuur

Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen. De lening houdt in dat de Vlaamse overheid tot 4 maanden huur voorschiet op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 1 juli 2021.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Het overbruggingsrecht is gevoelig versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis. Daarnaast is er een apart overbruggingsrecht voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart.

Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten door de nieuwe coronamaatregelen van 19 oktober, wordt het overbruggingsrecht verdubbeld.

Lees meer over het overbruggingsrecht.

Uitstel terugbetaling leningen

Bedrijven en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 31 december 2020. Daarvoor worden geen extra kosten aangerekend. De bedrijven en zelfstandigen die om uitstel van betaling aanvragen, moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren.

Voor het aanvragen van uitstel van betaling neemt u contact op met de bank waarbij u de lening of het krediet bent aangegaan.

Lees meer op de website van Febelfin ((opent in nieuw venster)).

Tijdelijke werkloosheid Covid-19

Werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen gebruikmaken van de federale regeling voor 'tijdelijke werkloosheid Covid-19'.

Vergoeding voor thuiswerk voor werknemers

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk ((opent in nieuw venster))toekennen aan hun werknemers.

Maatregelen in verband met verplichtingen sociale zekerheid

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Lees meer op de website van VLAIO ((opent in nieuw venster))

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Lees meer op de website van VLAIO ((opent in nieuw venster))

Fiscale maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Federale belastingmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot eind 2020 voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. Zo'n afbetalingsplan is mogelijk voor:

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting

Meer informatie over deze fiscale maatregelen op de website van de FOD Financiën ((opent in nieuw venster))

Vlaamse belastingmaatregelen

De Vlaamse Belastingdienst neemt een reeks maatregelen om bedrijven, burgers, notarissen wat ademruimte te bieden tijdens de coronacrisis.

Meer informatie over de Vlaamse belastingmaatregelen op vlaanderen.be

Steunmaatregelen voor de toeristische sector

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen.

Lees meer op de website van Toerisme Vlaanderen ((opent in nieuw venster))

Steun voor de eventsector

Steun bij aanwerving werknemers

De aanwervingsincentive voor langdurige werklozen wordt berekend op basis van de tewerkstellingsbreuk in de multifunctionele aangifte. Door de lagere economische activiteit als gevolg van de coronacrisis is het mogelijk dat de tewerkstellingsbreuk lager ligt dan voorheen en dat de werkgever daardoor een lagere aanwervingsincentive ontvangt. Om dat te vermijden, mogen werkgevers de tewerkstellingsbreuk hanteren die vóór 13 maart 2020 van toepassing was.

Voor de transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap zijn twee termijnen verlengd.

  • De termijn tussen het afronden van een prestarterstraject en het starten als zelfstandige in hoofdberoep is verlengd met 3 maanden
  • De indieningsperiode voor het aanvraagdossier van de transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap verlengd met 3 maanden.

Steunmaatregelen lokale overheden

Ook enkele steden en gemeenten hebben steunmaatregelen uitgewerkt voor zelfstandigen en ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

Lees meer op de website van VLAIO ((opent in nieuw venster)).

VLAIO-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle steunmaatregelen via de VLAIO-nieuwsbrief ((opent in nieuw venster)).

Overzicht steunmaatregelen

Op de website van VLAIO vindt u een overzicht van alle maatregelen ((opent in nieuw venster)) om zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis

Contact