De sectorconsulenten worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De financiering van 1 voltijdse consulent bedraagt maximaal 49.000 euro per jaar. Voor een sectorconvenant die 2 jaar loopt, zijn er 3 betalingsmomenten.

Om een sectorconvenant te sluiten en een subsidie te krijgen voor de consulent die het convenant uitvoert, volgt u volgende stappen:

 • vraag een kwaliteitsregistratie aan
 • sluit een convenant met de Vlaamse overheid
 • bezorg een rapport voor de tussentijdse evaluatie
 • bezorg een rapport, een kostenstaat en een schuldvordering voor de eindevaluatie.

Het aanvragen van een kwaliteitsregistratie

Vanaf 2 september 2019 is het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie van toepassing. Dit wil zeggen dat u als dienstverlener aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau moet voldoen en u zich hiervoor registreert via het WSE-loket. Wil u een nieuwe sectorconvenant afsluiten, dan moet u dit in orde brengen.

Het kwaliteits- en registratiemodel bevat enkele overgangsbepalingen. Een lopende sectorconvenant wordt beschouwd als lopende dienstverlening. In dat geval heeft u tijd tot en met 1 september 2021 om de kwaliteitsregistratie in orde te brengen.

Overgangsregeling voor de 35 sectoren met sectorconvenant (PDF bestand opent in nieuw venster)

Een nieuwe convenant wordt beschouwd als een nieuwe dienstverlening. U moet in orde zijn met de kwaliteitsregistratie wanneer de nieuw onderhandelde convenant van toepassing wordt. Ook als u binnen het beleidsdomein WSE een andere maatregel aanvraagt, moet u dit in orde brengen.

Het behalen van een marktlabel vraagt tijd. Begin er tijdig aan.

Convenant sluiten met Vlaamse overheid

 • Stap 1

  Het afsluiten van een nieuw sectorconvenant wordt gekoppeld aan de onderhandelingen van de lopende sectorconvenants die om de 2 jaar plaats vinden. Deze onderhandelingen worden minstens 6 maanden voor het aflopen van de convenants opgestart (dus meestal in de periode mei – juni) Uitzonderlijk is een sectorconvenant van 1 jaar ook mogelijk.

 • Stap 2

  Neem contact op met het departement WSE via sectorconvenants@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie):

  • maak in uw e-mail duidelijk dat u voor uw sector een sectorconvenant wilt afsluiten met de Vlaamse overheid
  • geef de namen van 2 contactpersonen door waarlangs alle communicatie zal verlopen.

  Het kabinet van de bevoegde minister bekijkt dan samen met uw sector wat de mogelijkheden zijn.

 • Stap 3

  Stel met uw sector een ontwerpconvenant op tegen de afgesproken deadline. Het DWSE bezorgt u de nodige richtlijnen, documenten en een sjabloon. Dien uw ontwerpconvenant in via sectorconventants@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

 • Stap 4

  Het Departement WSE geeft feedback op het ontwerpconvenant. Uw sector onderhandelt daarna met de Vlaamse overheid over de finale versie van het convenant. In deze onderhandeling wordt ook beslist hoeveel VTE sectorconsulenten de sector zal krijgen.

 • Stap 5

  Zodra het sectorconvenant finaal is, kan de Vlaamse Regering het goedkeuren. Het convenant wordt ondertekend door uw sector en de bevoegde ministers.

 • Stap 6

  U ontvangt het 1ste voorschot voor de subsidie van de sectorconsulent. Het voorschot bedraagt 33% van de totale subsidie, en wordt uitbetaald tussen de maanden april en juni van het 1ste werkjaar van het convenant.

Tussentijdse evaluatie sectorconvenant

Tussentijds rapport

Na het 1ste werkjaar van het convenant is er een tussentijdse evaluatie. U moet daarvoor het volgende doen:

2de voorschot sectorconsulent

Op basis van het rapport adviseert het DWSE de bevoegde minister. Is het advies positief? Dan ontvangt u het 2de voorschot voor de subsidie voor de sectorconsulent.

Dat voorschot bedraagt 37% van de totale subsidie. Het wordt uitbetaald tussen de maanden april en juni van het 2de werkjaar van het convenant.

Eindevaluatie sectorconvenant

Eindrapport, kostenstaat en schuldvordering

Als het sectorconvenant is afgelopen, vindt er een eindevaluatie plaats. Een convenant eindigt meestal na 2 jaar.

Voor de eindevaluatie moet u de volgende documenten voorbereiden:

 • een inhoudelijk eindrapport
 • een kostenstaat
 • een ondertekende schuldvordering.

Het departement WSE bezorgt u op tijd een sjabloon voor die documenten. Dien deze document in bij het departement WSE

Rest subsidie sectorconsulent

Het departement WSE geeft een eindadvies aan de bevoegde minister. Is dat advies positief? Dan ontvangt u het resterende bedrag van de subsidie voor de sectorconsulent.

Die laatste schijf bedraagt maximaal 30% van de totale subsidie. Het wordt uitbetaald tussen de maanden april en juni na het aflopen van het convenant. U ontvangt een e-mail wanneer de uitbetaling is gebeurd.

Opgelet: 10% van dat bedrag is gekoppeld aan het behalen van de resultaatsindicatoren uit het sectorconvenant.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Zijn alle resultaatsindicatoren uit het convenant behaald? Dan ontvangt u de volledige laatste schijf van de subsidie.
 2. Zijn niet alle resultaatsindicatoren behaald? Dan wordt 10% van de laatste schijf maar uitbetaald in verhouding tot de behaalde doelstellingen.

Gesubsidieerde kosten sectorconsulent

Loon- en werkingskosten

U kunt de subsidie gebruiken om de loon- en werkingskosten van de sectorconsulent mee te betalen, op voorwaarde dat die kosten zijn gemaakt:

 • door de uitvoering van het sectorconvenant
 • binnen de looptijd van het convenant.

Voorbeelden kosten

 • personeelskosten, bijvoorbeeld:
  • loonkosten
  • verplaatsingskosten
  • werkgeversbijdragen.
 • directe kosten, bijvoorbeeld:
  • de huur van een gebouw
  • elektriciteitsfacturen.
 • overheadkosten die voortvloeien uit de uitvoering van het convenant.

Kosten die niet in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld periodes van:

 • tijdskrediet
 • loopbaanonderbreking
 • of ouderschapsverlof.

Opgelet: die kosten worden wel terugbetaald& als u aantoont dat de sectorconsulent tijdens zijn afwezigheid voldoende werd vervangen.