Voorwaarden

Orthoptist-optometrist

De aanvraag voor een voordeel op basis van verworven rechten moet gebeuren vóór 22/04/2023.

Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft vernomen dat het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist door de Raad van State werd vernietigd en dit wordt ook bevestigd op de website van de Raad van State zelf.

Daarom is beslist om de dossierbehandeling op te schorten (dit geldt voor zowel erkenningsaanvragen als aanvragen voor een voordeel op basis van verworven rechten).

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, als erkennende overheid, wacht nu het noodzakelijke overleg met de federale overheid af om te bepalen welke rechtsgevolgen aan deze vernietiging van het Koninklijk Besluit moeten verbonden worden.

Tot op het moment dat deze afstemming heeft plaatsgevonden, blijft de status van de reeds afgeleverde erkenningen en de reeds afgeleverde voordelen op basis van verworven rechten ongewijzigd.

Medisch laboratorium technoloog (MLT)

Voor de nieuwe’ handelingen(opent in nieuw venster) uit artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 januari 2019, zal er een erkenning worden afgeleverd op basis van verworven rechten op basis van een bewijs dat de handelingen werden gesteld gedurende minstens drie jaar op 22/02/2019.

Procedure

Orthoptist-optometrist

Doe uw aanvraag voor een voordeel op basis van verworven rechten vóór 22/04/2023 via volgende formulier(opent in nieuw venster) dat u indient in het e-loket(opent in nieuw venster). Gelieve punt 1-3 zelf in te vullen en punt 4-8 te laten invullen door een arts-specialist in de oftalmologie of een onderwijsinstelling die de opleiding aanbiedt. Dit is een wettelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de gestelde handelingen. Gelieve elke pagina van het formulier te laten ondertekenen door een arts-specialist in de oftalmologie of een onderwijsinstelling die de opleiding aanbiedt! Kies in het e-loket bij beroep ‘Orthoptist-optometrist’, bij type aanvraag ‘Aanvraag erkenning/registratie’, en dan ‘Tewerkstellingsattest gedurende minstens 3 jaar voor de uiterste datum van de verworven rechten + bijkomende bewijsstukken voor het verkrijgen van voordeel verworven rechten’.

Had u al eerder een aanvraag ingediend (met bijvoorbeeld enkel een tewerkstellingsattest), dan kiest u de optie “extra bewijsstukken indienen” bij een al opgestuurde aanvraag.

Medisch laboratorium technologie

Als u al over een erkenning als medisch laboratorium technoloog beschikt, mag u de ‘nieuwe’ handelingen uit artikel 7 stellen zonder een bijkomende bekendmaking aan te vragen.

Indien u al over een derogatie of voordeel verworven rechten beschikt, kan bijkomend een voordeel verworven rechten aangevraagd worden (enkel voor de nieuwe handelingen uit artikel 7). De nieuwe handelingen zijn:

 • laboratoriumonderzoeken : het voorbereiden, het uitvoeren en het op punt stellen van onderzoeken in vitro op stalen van menselijke oorsprong :
  • moleculair biologisch onderzoek
  • onderzoek van menselijk lichaamsmateriaal
 • voorbereiding en manipulatie van biologische materialen voor therapeutische doeleinden.

Uit het attest moet blijken dat de persoon gedurende minstens drie jaar op 22/02/2019 één of meerdere van bovenstaande handelingen heeft gesteld, het attest moet ondertekend zijn door een arts, apotheker of licentiaat in de scheikundige wetenschappen.

Het besluit van de derogatie of voordeel blijft bestaan/behouden (alsook het bijhorende visum) en moet dus niet aangepast worden. Een zorgbeoefenaar kan dus beschikken over een derogatie én een voordeel op basis van verworven rechten als medisch laboratoriumtechnoloog.

Doe uw aanvraag voor een voordeel op basis van verworven rechten via het e-loket(opent in nieuw venster) op basis van :

 • een kopie van uw identiteitskaart (recto verso),
 • en bewijs dat u de handelingen uit artikel 7 hebt gesteld gedurende minstens drie jaar op 22/02/2019.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Team erkenning gezondheidszorgberoepen (Agentschap Zorg en Gezondheid) controleert of uw aanvraag volledig is. Zo niet, dan dan krijgt u een e-mail en kunt u uw dossier aanvullen.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep of experten in de orthoptie-optometrie. Deze komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een advies of vragen om extra informatie. Het Team erkenning gezondheidszorgberoepen keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. U krijgt een e-mail met het advies en de beslissing.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u via e-mail een erkenningsbesluit. Uw erkenning wordt ook kenbaar gemaakt aan de FOD Volksgezondheid. De FOD zal uw visum dan automatisch opsturen per post.
 5. Bij een negatief advies kunt u binnen de 30 dagen na de ontvangst een bezwarennota indienen bij de erkenningscommissie of experten orthoptie-optometrie. Het bezwaar moet door u ondertekend en gemotiveerd zijn en per aangetekende brief verstuurd worden naar het Team erkenning gezondheidszorgberoepen.

Veelgestelde vragen