Geen aangifte

Als u wettelijk verplicht bent om een aangifte van nalatenschap in te dienen, u geen verlenging van de aangiftetermijn heeft gevraagd, en de aangifte uitblijft, volgt er een ambtshalve aanslag op basis van de gegevens waarover VLABEL beschikt.

Er is een belastingverhoging van 20% verschuldigd op de berekende erfbelasting.

Laattijdige aangifte

Als u uw aangifte laattijdig indient, is er een belastingverhoging verschuldigd. De grootte van deze belastingverhoging hangt af van hoeveel te laat u uw aangifte hebt ingediend.

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijnbelastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaf dag 1 tot en met de laatste dag van maand 55
vanaf maand 6 tot en met de laatste dag van maand 1110
vanaf maand 12 tot en met de laatste dag van maand 1715
vanaf maand 1820

Tekortschatting

Als u de goederen aangeeft voor een te laag bedrag, is er een belastingverhoging verschuldigd. De grootte van deze belastingverhoging is afhankelijk van het verschil tussen de aangegeven waarde en de werkelijke waarde.

verhouding van het tekort in % ten opzichte van de aangegeven waarde van het goedbelastingverhoging in % van de aanvullende rechten
vanaf 10 tot 255
vanaf 25 tot 5010
vanaf 50 tot 10015
vanaf 10020

Er is dus geen belastingverhoging verschuldigd indien het vastgestelde tekort minder dan 10% van de aangegeven waarde bedraagt.

U kan deze belastingverhoging beperken tot 10% (in plaats van 15% of 20%) als u de hogere waarde van deze goederen uit eigen beweging aangeeft binnen de 10 maanden na het overlijden, of binnen de 10 maanden na een nieuwe gebeurtenis.

Verzuim

De aangifte van nalatenschap dient een nauwkeurige opsomming en raming te bevatten van alle goederen die deel uitmaken van de nalatenschap. Indien u niet alle aan te geven goederen aangeeft, of deze niet volledig aangeeft, is dit een verzuim. Bij een verzuim zal de aanslag gebeuren op basis van de gegevens waarover Vlabel beschikt. U betaalt dan de aanvullende rechten, dit zijn de successierechten die u betaalt op de niet aangegeven goederen. Op deze aanvullende rechten is er daarnaast ook een belastingverhoging verschuldigd van 20%.

Als u deze goederen uit eigen beweging aangeeft binnen de 10 maanden na het overlijden, of binnen de 10 maanden na een nieuwe gebeurtenis, wordt de belastingverhoging verminderd tot 10%.

Voor andere fouten of onvolledigheden

Er is een belastingverhoging van 20% verschuldigd als de verplichte vermeldingen in de aangifte fout of onvolledig zijn (andere dan voorgaande gevallen).