Geen aangifte

Als u wettelijk verplicht bent om een aangifte van nalatenschap in te dienen, u geen verlenging van de aangiftetermijn heeft gevraagd, en de aangifte uitblijft, volgt er een ambtshalve aanslag op basis van de gegevens waarover VLABEL beschikt.

Er is een belastingverhoging van 20% verschuldigd op de berekende erfbelasting.

Laattijdige aangifte

Als u uw aangifte laattijdig indient, is er een belastingverhoging verschuldigd. De grootte van deze belastingverhoging hangt af van hoeveel te laat u uw aangifte hebt ingediend.

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijnbelastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaf dag 1 tot en met de laatste dag van maand 55 %
vanaf maand 6 tot en met de laatste dag van maand 1110 %
vanaf maand 12 tot en met de laatste dag van maand 1715 %
vanaf maand 1820 %

Tekortschatting

Als u de goederen aangeeft voor een te laag bedrag, is er een belastingverhoging verschuldigd. De grootte van deze belastingverhoging is afhankelijk van het verschil tussen de aangegeven waarde en de werkelijke waarde.

verhouding van het tekort in % ten opzichte van de aangegeven waarde van het goedbelastingverhoging in % van de aanvullende rechten
vanaf 10 tot 255
vanaf 25 tot 5010
vanaf 50 tot 10015
vanaf 10020

Er is dus geen belastingverhoging verschuldigd als het vastgestelde tekort minder dan 10% van de aangegeven waarde bedraagt.

Vermindering als u uit eigen beweging een onroerend goed alsnog aangeeft

Voor overlijdens tot en met 31 december 2020

U kunt deze belastingverhoging beperken tot 10% (in plaats van 15% of 20%) als u de hogere waarde van deze goederen uit eigen beweging aangeeft binnen de 10 maanden na het overlijden, of binnen de 10 maanden na een nieuwe gebeurtenis.

Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021

Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 kunt u de belastingverhoging halveren als u de hogere waarde van deze goederen alsnog aangeeft uit eigen beweging en binnen de 10 maanden na ofwel het overlijden ofwel de start van de aangiftetermijn.

Verzuim

De aangifte van nalatenschap moet een nauwkeurige opsomming en raming bevatten van alle goederen die deel uitmaken van de nalatenschap. Als u niet alle aan te geven goederen aangeeft of deze niet volledig aangeeft, is dit een verzuim. Bij een verzuim zal de aanslag gebeuren op basis van de gegevens waarover de Vlaamse Belastingdienst beschikt. U betaalt dan de aanvullende rechten, dit zijn de successierechten die u betaalt op de niet aangegeven goederen. Op deze aanvullende rechten is er daarnaast ook een belastingverhoging verschuldigd van 20%.

Vermindering als u uit eigen beweging een onroerend goed alsnog aangeeft

Voor overlijdens tot en met 31 december 2020

Als u deze goederen uit eigen beweging aangeeft binnen de 10 maanden na het overlijden, of binnen de 10 maanden na een nieuwe gebeurtenis, wordt de belastingverhoging verminderd tot 10%.

Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021

Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 wordt de belastingverhoging volgens onderstaande tabel toegepast als u uit eigen beweging een goed dat niet was opgenomen in de reeds ingediende aangifte alsnog aangeeft.

De termijn voor de spontane rechtzetting begint te lopen vanaf het verstrijken van de aangiftetermijn.

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijnbelastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaf dag 1 tot en met de laatste dag van maand 11 %
vanaf de eerste tot en met de laatste dag van maand 22 %
vanaf de eerste tot en met de laatste dag van maand 33 %
vanaf de eerste tot en met de laatste dag van maand 44 %
vanaf de eerste tot en met de laatste dag van maand 55 %
vanaf de eerste tot en met de laatste dag van maand 66 %
vanaf de eerste dag van maand 7 tot en met de laatste dag van maand 1010 %

Voor andere fouten of onvolledigheden

Er is een belastingverhoging van 20% verschuldigd als de verplichte vermeldingen in de aangifte fout of onvolledig zijn (andere dan voorgaande gevallen).