Op basis van de ingediende aangifte berekent de Vlaamse Belastingdienst de erfbelasting en stuurt een aanslagbiljet voor de erfbelasting naar het adres van de woonstkeuze. Als er geen woonstkeuze werd gemaakt, worden de aanslagbiljetten verstuurd naar de belastingplichtige(n).

Wie moet de aangifte van nalatenschap indienen?

De aangifte van nalatenschap moet worden ingediend door

 • de wettige erfgenamen
 • de algemeen legatarissen (worden aangesteld bij testament)

De erfgenamen, algemene legatarissen kunnen de aangifte zelf indienen of daarvoor een beroep doen op een notaris.

U kunt vrij kiezen welke aangifte u indient:

 • gezamenlijke aangifte: zodra minstens 2 erfopvolgers samen de aangifte invullen.
 • individuele aangifte: als u alleen een aangifte indient.

Het aangifteformulier moet ondertekend worden door alle indieners. Voor de indieners die het aangifteformulier niet ondertekend hebben, is de aangifte ongeldig.

Het indienen van een individuele aangifte stelt de overige erfopvolgers niet vrij van indiening. Voor één overlijden kunnen meerdere gezamenlijke en individuele aangiften worden ingediend.

Let op: Als een erfgenaam buiten de Europese Economische Ruimte woont, moet er een borg gesteld worden. Deze borg kan bestaan uit het nemen van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed, een borgstelling in geld of in effecten, of in een persoonlijke borgstelling van wie dan ook (beoordeling door de Vlaamse Belastingdienst). Wie zich borg stelt voor deze erfgenaam doet dit via een akte van borgstelling (Word bestand). Zolang de borg niet werd gesteld, bestaat er een blokkering van alle tegoeden van de nalatenschap.  

Wie zijn de wettige erfgenamen?

Een erfgenaam is iemand die op grond van de wettelijke regels erft.

Erfgenamen in rechte lijn:

 • de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner
 • de kinderen - kleinkinderen - achterkleinkinderen (descendenten)
 • de ouders - grootouders - overgrootouders (ascendenten)

Erfgenamen in zijlijn:

 • broers en zusters - neven en nichten - achterneven en achternichten
 • ooms en tantes of hun kinderen.

Wanneer moet de aangifte worden ingediend?

U moet de aangifte doen binnen een termijn van:

 • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België 
 • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een land van de EER
 • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten de EER.

De termijn begint te lopen vanaf de exacte dag van overlijden.

Berekening indieningstermijn

 • De datum van overlijden zelf wordt niet meegerekend, maar de uiterste indieningsdatum wel.
 • Als de uiterste indieningsdatum een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de indieningstermijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • 'Ingediend' betekent de datum waarop de Vlaamse Belastingdienst de aangifte ontvangt. Tenzij de aangifte aangetekend wordt verstuurd, dan geldt de datum van de poststempel op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.

Uitnodiging tot aangifte

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt 2 weken na het overlijden een uitnodiging tot het indienen van een aangifte naar de laatst gekende woonplaats van de overledene.

Herinnering uitnodiging tot aangifte

Als er na het verstrijken van de indieningstermijn (4 maanden bij overlijden in België) nog geen aangifte is ontvangen, dan stuurt de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief naar de gekende erfgenamen

Voorstel tot ambtshalve aanslag

Als ook na de herinnering geen aangifte wordt ingediend, verstuurt Vlabel een voorstel tot ambtshalve aanslag naar de gekende erfgenamen.
Dit is een brief, nog geen aanslagbiljet. De belastingplichtige heeft dan nog één maand de tijd om een aangifte in te dienen.

Ambtshalve aanslag

Als er na het voorstel tot ambtshalve aanslag nog steeds geen reactie of aangifte is ingediend, dan verstuurt Vlabel een ambtshalve aanslag via een aanslagbiljet naar de gekende erfgenamen. Op de nalatenschap zijn dan de normale tarieve van toepassing plus een verzuimboete.