Procedure

Dat moet gebeuren door een regularisatie-aangifte B in te dienen en een regularisatieheffing te betalen. Nadien ontvangt de aangever een regularisatieattest, waarmee fiscale en strafrechtelijke immuniteit bekomen wordt.

Met niet-uitsplitsbare bedragen wordt bedoeld de bedragen die uitsluitend moeten worden onderworpen aan:

  • federale belastingen, waarvoor de fiscale administratie geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen zoals omschreven in artikel 2,11° van de wet van 21 juli 2016;

EN

  • Vlaamse erfbelasting of registratiebelasting waarvoor hetzij een invordering niet meer mogelijk is, hetzij, als het bedrag betrekking heeft op erfbelasting, de termijn voor het indienen van een aangifte van nalatenschap verstreken is sedert meer dan tien jaar vóór de datum waarop de regularisatieaangifte B wordt ingediend;

EN waarvoor de aangever niet in staat is om aan te tonen welk gedeelte van het te regulariseren bedrag betrekking heeft op bedragen die onderworpen zijn aan federale belastingen en welk gedeelte betrekking heeft op bedragen die onderworpen zijn aan Vlaamse gewestelijke belastingen.