Sinds de invoering van de ‘nieuwe’ gecombineerde vergunning is gebleken dat er in de opstartfase meer tijd nodig is voor het administratieve onderzoek en de aflevering van de (fysieke) gecombineerde vergunning.

Voor de aanvraag tot verlenging van de toelating tot arbeid voor een bestaande tewerkstelling in Vlaanderen kan dat ertoe leiden dat de aflevering van de gecombineerde vergunning niet meteen aansluit op de bestaande toelating tot arbeid (veelal arbeidskaart B). Daardoor kan er dus een ‘wachttijd’ ontstaan tussen de einddatum van de aflopende arbeidskaart en de startdatum van de nog uit te reiken gecombineerde vergunning.

Om een eventuele schorsing van de bestaande tewerkstelling te vermijden, kan de Dienst Economische migratie in bepaalde gevallen ambtshalve een arbeidskaart en arbeidsvergunning toekennen, in afwachting van de definitieve eindbeslissing over de gecombineerde vergunning. Die tijdelijke arbeidskaart en arbeidsvergunning biedt garantie op een voortzetting van de tewerkstelling tijdens de periode dat de werknemer nog een geldige verblijfstitel heeft, in afwachting van de eindbeslissing over de gecombineerde vergunning.

Voorwaarden

De Dienst Economische Migratie kent een tijdelijke arbeidskaart en arbeidsvergunning toe op voorwaarde dat:

  • het om een verlenging van een bestaande toelating tot arbeid gaat (in de procedure van gecombineerde vergunning). Veelal gaat het om verlengingen van een voormalige arbeidskaart B en arbeidsvergunning die in 2018 uitgereikt werd
  • er onvoldoende garantie is op een tijdige aflevering van de feitelijke gecombineerde vergunning. Dat betekent concreet dat de vervaldatum van de bestaande toelating tot arbeid (of arbeidskaart B) binnen een termijn van drie maanden ligt
  • er voor de lopende procedure gecombineerde vergunning vanaf 17 juni 2019 een positief advies gegeven wordt over de toelating tot arbeid.
  • de betrokken buitenlandse werknemer nog een geldige Belgische tijdelijke verblijfsvergunning heeft die langer geldig is dan zijn bestaande toelating tot arbeid (arbeidskaart B).

Concreet

De ambtshalve arbeidskaart en arbeidsvergunning bestaat uit een enkelvoudige brief die gericht is aan de aanvrager, namelijk de betrokken Belgische werkgever of diens mandataris. Die brief wordt toegevoegd aan de typebrief ‘Overmaking toelating tot tewerkstelling aan DVZ’. Dat is de brief die de aanvrager (de betrokken Belgische werkgever of diens mandataris) informeert over de positieve beslissing van de Dienst Economische migratie over de toelating tot arbeid voor de gecombineerde vergunning.

De tijdelijke arbeidskaart en arbeidsvergunning heeft een maximale geldigheid van 90 dagen.

Belangrijk

Het initiatief tot het al dan niet ambtshalve toekennen van een tijdelijke arbeidskaart en arbeidsvergunning ligt volledig in handen van de Dienst Economische migratie. Geen enkele eventueel betrokken partij (werkgever, werknemer, mandataris, buitenlandse onderneming, raadsman…) kan de ambtshalve arbeidskaart en arbeidsvergunning aanvragen of verzoeken ze uit te reiken.