Voorwaarden

Een buitenlander die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft en die een opleiding volgt in de Belgische zetel van een multinationale groep (zie artikel 17,19° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)), heeft daarvoor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur nodig als zijn tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt. Daarvoor moet hij voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

 • Hij wordt naar België gedetacheerd voor een opleiding in de Belgische zetel uit de groep van ondernemingen waartoe de buitenlandse werkgever behoort.
 • De opleiding maakt deel uit van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die groep.
 • De tewerkstelling duurt langer dan 3 maanden. Er is geen maximumduur voor de opleiding.

Een groep van ondernemingen (zie het BVR) is een geheel van verbonden en/of geassocieerde vennootschappen, zoals vermeld in artikel 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.

Duurt de tewerkstelling minder dan 3 maanden? Dan heeft de werknemer automatisch (van rechtswege) toelating tot arbeid in België (zie artikel 16, §1, 4° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)). Die toelating geldt voor elke buitenlandse werknemer die een opleiding komt volgen in de Belgische zetel van de groep van ondernemingen.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u de gecombineerde vergunning aan voor uw toekomstige werknemer.

Vraagt u de gecombineerde vergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
  • Bewijs ((opent in nieuw venster))dat gevraagde administratieve kosten (retributiekosten) betaald zijn
  • Als werknemer ouder is dan 18: getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld werd voor misdaden of wanbedrijven van gemeen recht.
   Is getuigschrift in buitenland opgesteld? Dan moet het gelegaliseerd ((opent in nieuw venster)) en vertaald zijn (Nederlands, Frans of Engels).
  • Medisch attest ((opent in nieuw venster)) waaruit blijkt dat werknemer niet aan ziekte lijdt die bedreigend is voor volksgezondheid.
  • Bewijs ((opent in nieuw venster)) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico's voor hem en zijn familieleden dekt.
  • Arbeidsovereenkomst met buitenlandse werkgever en vertaalde versie.
  • Bewijs dat Belgische zetel waar werknemer opleiding volgt, deel uitmaakt van de groep van ondernemingen
  • Opleidingsovereenkomst die bij verkoopcontract zit, met vermelding van:
   • de opleidingsduur

   • werk- en loonvoorwaarden tijdens de opleiding.

  • Omdat het om een detachering gaat:

   • Verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België

   • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vernieuwing gecombineerde vergunning

Wilt u de gecombineerde vergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden en maximaal 4,5 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie.

Een aanvraag tot hernieuwing kan voortaan ook via het WSE-loket (behalve voor gedetacheerden). Dien uw aanvraag in via het WSE-loket.

Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

 • Volledig ingevuld formulierAanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning (Word bestand)'
 • Buitenlandse identiteitskaart van werknemer of persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort.

 • Belgische verblijfsvergunning werknemer
 • Bewijs ((opent in nieuw venster)) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico's voor hem en zijn familieleden dekt
 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder
 • Arbeidsovereenkomst als die niet meer overeenstemt met die uit zijn vorige tewerkstellingsperiode
 • Loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor arbeidstoelating verstrijkt of kopie van individuele rekening als werknemer volledig kalenderjaar heeft gewerkt
 • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.