Een werkgever die kan aantonen dat het niet mogelijk is om binnen een redelijke termijn een werkkracht te vinden op de lokale arbeidsmarkt, kan een gecombineerde vergunning aanvragen voor uw medewerker (zie artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)).

Voorwaarden

De werkgever:

 • is in België gevestigd.
 • vindt geen werknemer op de lokale arbeidsmarkt. Het maakt niet uit of de buitenlandse toekomstige werknemer eventueel nog een (individuele) beroepsopleiding zou moeten volgen.
 • moet die vruchteloze zoektocht bewijzen.

De werknemer bevindt zich nog niet op het Belgische grondgebied (tenzij hij langdurig ingezetene EU is.)

Vacature

Het minimaal vereiste bewijs om aan te tonen dat de werkgever geen geschikte arbeidskrachten kan vinden, is een door VDAB geëvalueerde, goedgekeurde en gepubliceerde vacature in gedeeld beheer. Dat houdt in dat de vacature in overleg en in samenwerking met VDAB opgesteld en gepubliceerd moet zijn.

De vacature:

 • moet minstens 6 weken voor uw aanvraag gepubliceerd zijn op de VDAB-website (3 weken vooraf bij seizoensarbeid)
 • moet nog online staan tijdens uw aanvraag
 • mag niet door de werkgever op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid gepubliceerd zijn.

Alleen Belgische werkgever

Zoals hierboven beschreven staat, kan alleen een Belgische werkgever een gecombineerde vergunning aanvragen voor een buitenlandse werknemer. Er kan dus geen toelating tot arbeid worden uitgereikt voor tewerkstelling in België in een knelpuntberoep:

 • via detachering
 • bij een buitenlandse onderneming, zelfs als die een Belgisch ondernemingsnummer heeft.

Verschil met knelpuntberoepen

Als de werkgever niet kan bewijzen dat er bijzondere economische en/of sociale redenen zijn om de buitenlandse werknemer aan te nemen, is zijn aanvraag onontvankelijk en wordt ze niet meer behandeld.

Voor een beroep dat wel is opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen, is er sowieso een vermoeden van tekorten op de lokale arbeidsmarkt. In dat geval hoeft de werkgever zijn aanvraag niet met sociale of economische redenen te staven.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u de gecombineerde vergunning aan voor uw toekomstige werknemer.

Vraagt u de gecombineerde vergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
  • Bewijs ((opent in nieuw venster))dat gevraagde administratieve kosten (retributiekosten) betaald zijn
  • Als werknemer ouder is dan 18: getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld werd voor misdaden of wanbedrijven van gemeen recht.
   Is getuigschrift in buitenland opgesteld? Dan moet het gelegaliseerd ((opent in nieuw venster)) en vertaald zijn (Nederlands, Frans of Engels).
  • Medisch attest ((opent in nieuw venster)) waaruit blijkt dat werknemer niet aan ziekte lijdt die bedreigend is voor volksgezondheid.
  • Bewijs ((opent in nieuw venster)) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico's voor hem en zijn familieleden dekt.
  • Arbeidsovereenkomst, gedagtekend en door beide partijen ondertekend.
  • Document waarin u met economische en/of sociale redenen bewijst dat het niet mogelijk is om een werknemer op de lokale arbeidsmarkt te vinden:
   • binnen een redelijke termijn
   • die de job op een goede manier kan uitvoeren.
    Het maakt niet uit of die werknemer daarvoor nog een (individuele) beroepsopleiding zou moeten volgen.
  • Vacature die u in overleg met VDAB op hun website publiceerde.

 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Aanvraag per post

  U kunt uw aanvraag uitzonderlijk nog tot 30 juni via de post opsturen naar de dienst Economische Migratie, als u daar een goede reden voor kunt geven. Hou in dat geval rekening met een langere behandeltermijn hebben.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vernieuwing

Wilt u de gecombineerde vergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden en maximaal 4,5 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

 • Volledig ingevuld formulierAanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning (Word bestand)'
 • Buitenlandse identiteitskaart van werknemer of persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort.

 • Belgische verblijfsvergunning werknemer
 • Bewijs ((opent in nieuw venster)) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico's voor hem en zijn familieleden dekt
 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder
 • Arbeidsovereenkomst als die niet meer overeenstemt met die uit zijn vorige tewerkstellingsperiode
 • Loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor arbeidstoelating verstrijkt of kopie van individuele rekening als werknemer volledig kalenderjaar heeft gewerkt
 • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.