Voorwaarden

Een buitenlandse postdoctoraal onderzoeker die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft, kan langer dan 90 dagen in Vlaanderen werken als hij daarvoor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur krijgt. Daarvoor moet hij voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

 • Hij werkt meer dan 90 dagen in België.
 • Hij krijgt maximaal 3 jaar lang tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Hij heeft minimaal kwalificatieniveau 8 (doctoraat).
 • Hij voert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uit in gastuniversiteit of erkende onderzoeksinstelling:
  • in kader van internationale mobiliteit
  • om wetenschappelijke kennis die hij opdeed tijdens doctoraat te valoriseren.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u de gecombineerde vergunning aan voor uw toekomstige werknemer.

Vraagt u de gecombineerde vergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
  • Bewijs ((opent in nieuw venster))dat gevraagde administratieve kosten (retributiekosten) betaald zijn
  • Als werknemer ouder is dan 18: getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld werd voor misdaden of wanbedrijven van gemeen recht.
   Is getuigschrift in buitenland opgesteld? Dan moet het gelegaliseerd ((opent in nieuw venster)) en vertaald zijn (Nederlands, Frans of Engels).
  • Medisch attest ((opent in nieuw venster)) waaruit blijkt dat werknemer niet aan ziekte lijdt die bedreigend is voor volksgezondheid.
  • Bewijs ((opent in nieuw venster)) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico's voor hem en zijn familieleden dekt.
  • Bewijs van 1 van volgende 2 elementen:

   • doctorsgraad van werknemer

   • dat werknemer uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteiten heeft die gastuniversiteit bevestigt.

  • Bewijs dat werknemer tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek krijgt – met vermelding van bedrag van tegemoetkoming.

   Werkt werknemer via detachering? Voeg dan ook de volgende documenten toe.

   • Verklaring waarin staat dat socialezekerheidswetgeving van zijn land blijft gelden tijdens zijn werk in België
   • of, als daarover geen internationale overeenkomst bestaat, een verklaring van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin staat dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat de voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
   • Door u ondertekend attest met:
    • duur van detachering
    • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.
 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vernieuwing gecombineerde vergunning

Wilt u de gecombineerde vergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden en maximaal 4,5 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie.

Een aanvraag tot hernieuwing kan voortaan ook via het WSE-loket (behalve voor gedetacheerden). Dien uw aanvraag in via het WSE-loket.

Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

 • Volledig ingevuld formulierAanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning (Word bestand)'
 • Buitenlandse identiteitskaart van werknemer of persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort.

 • Belgische verblijfsvergunning werknemer
 • Bewijs ((opent in nieuw venster)) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico's voor hem en zijn familieleden dekt
 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder.
 • Bewijs dat werknemer tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek krijgt, met vermelding van bedrag van tegemoetkoming, als dat verschilt met vorige tewerkstellingsperiode.
 • Bewijs dat werknemer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitvoert in gastuniversiteit, met vermelding van duur van onderzoek, als dat verschilt met vorige tewerkstellingsperiode.
 • Loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor arbeidstoelating verstrijkt of individuele rekening als werknemer volledig kalenderjaar heeft gewerkt.
 • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt.
 • Werkt werknemer via detachering?

  • 1 van de volgende documenten.
   • Verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
   • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
 • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
  • duur van detachering
  • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering
 • Arbeidsovereenkomst bij buitenlandse werkgever en vertaalde versie daarvan.

Loon en toeslagen

Het loon is een vergoeding voor de arbeidsprestaties. Alleen de bedragen die met zekerheid bekend zijn van bij de start van de tewerkstelling in België, komen in aanmerking.

De toeslagen die aan de detachering verbonden zijn, beschouwt de overheid als een deel van de loonvoorwaarden. Dat is niet het geval als de werknemer ze uitgekeerd krijgt om onkosten tijdens zijn detachering te vergoeden. Bijvoorbeeld: reiskosten, verblijfskosten en voedingskosten.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.