Zicht op werf met in de voorgrond enkele ingenieurs.
© Eric Herchaft

Voor elke werf worden er concrete afspraken gemaakt tussen de bedrijven en de aanbestedende overheid over welke werven onder de huidige voorwaarden en omstandigheden kunnen uitgevoerd, dit op maat en tempo van de verschillende ondernemingen. Per werf zal dan een beslissing worden genomen in functie van de aanpasbaarheid aan de veiligheidsmaatregelen. Op deze manier worden de activiteiten geleidelijk, gefaseerd en gecontroleerd heropgestart.

Deze afspraken worden gemaakt tussen de bouwsector en de Vlaamse overheid. Zij doen een sterke oproep naar de nutsmaatschappijen en lokale besturen om hierin mee te stappen.

Veiligheidsmaatregelen

Op ieder ogenblik blijft de veiligheid en de gezondheid van de werknemers actief in de sector een absolute topprioriteit. Social distancing en hygiënemaatregelen moeten ten alle tijden gerespecteerd worden, ook in de woon-werkverplaatsingen.

Problemen melden

Personeel op de werven van de Vlaamse overheid bespreken eventuele problemen met de veiligheidsmaatregelen best eerst met hun werkgever. Wanneer ze bij hun werkgever geen gehoor krijgen, kunnen ze het probleem melden via het Contactpunt Mobiliteit en Openbare Werken (opent in nieuw venster). De aanbestedende overheid zal contact opnemen met de bouwonderneming om de gepaste veiligheidsmaatregelen aan te kaarten.

Indien u een probleem wilt melden via het Contactpunt, geeft u best zoveel mogelijk info mee:

 • Naam en contactgegevens van persoon die melding doet
 • Omschrijving van het probleem inzake veiligheid op de werf
 • Naam van de werkgever (naam bedrijf)
 • Indien de werkgever een onderaannemer is op deze werf, de naam van de hoofdaannemer
 • De naam van de werf en de plaats waar de werf zich bevindt
 • De opdrachtgever (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Lantis, De Werkvennootschap of De Lijn)

Ondersteuningsmaatregelen voor de sector

De Vlaamse overheid heeft specifieke steunmaatregelen uitgewerkt om financiële problemen bij bouwondernemingen te vermijden of te beperken.

Volgende ondersteuningsmaatregelen werden gelanceerd:

 • Er wordt in grote mate gebruik gemaakt van tussentijdse betalingen, dit onder de vorm van bijvoorbeeld maandelijkse schuldvorderingen.
 • De betalingstermijnen worden strikt ingekort door een snellere verificatie en betaling van de schuldvorderingen en facturen door de overheid.
 • Als gunstmaatregel wordt er afgezien van straffen als de vertraging te wijten is aan de coronacrisis.
 • Er kunnen voorschotten betaald worden aan aannemers binnen de contractuele aanneming.
 • Er zal voorzien worden in een tussenkomst in de meerkost van het woon-werkverkeer door de maatregelen van social distancing.

Daarnaast engageert de Vlaamse overheid zich om het geplande investeringsritme aan te houden. De overheid zal de voorziene aanbestedingskalender aanhouden en roept ook de andere overheden, waaronder de lokale besturen en de nutsmaatschappijen, op om hetzelfde te doen.

Het belang van een heropstart

Door de coronamaatregelen is het verkeer op de wegen sterk afgenomen. Hierdoor is het nu mogelijk om werken in veiligere omstandigheden uit te voeren en om minder verkeershinder te veroorzaken.

Een heropstart van infrastructuurwerken heeft bovendien een groot maatschappelijk en economisch belang. Op het vlak van verkeersveiligheid, mobiliteit en goederen- en personentransport zijn er enorme uitdagingen: onder andere het aanpakken van de gevaarlijke punten, het aanleggen van veilige fietspaden, het installeren van camera’s en trajectcontroles.

Lees het memorandum

Het afsprakenkader werd uitgewerkt in een memorandum en werd ondertekend door vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid - beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en de beroepsfederaties.