Er wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële zorg enerzijds en mantel- en thuiszorg anderzijds.

Zorgbudget residentiële zorg

Wie in Vlaanderen in een door de Vlaamse gemeenschap erkend rusthuis, rust of verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft, wordt als zorgbehoevend beschouwd.

Sinds 9 november 2007 komen alle Brusselse rusthuizen, rust of verzorgingstehuizen of psychiatrische verzorgingstehuizen in aanmerking en dus niet alleen diegene die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap.

U vindt een lijst van erkende woonzorgcentra(opent in nieuw venster) terug op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Bent u opgenomen in een woonzorgcentrum in Vlaanderen dan hoeft u niets te doen, uw opname wordt automatisch gemeld aan de zorgkas.

Bent u opgenomen in een voorziening in Brussel dan dient u wel een aanvraagformulier te bezorgen. De zorgbehoevendheid kunt u bewijzen aan de hand van een verblijfsattest. Dat attest kunt u verkrijgen bij de instelling waar u verblijft.

Mantel- en thuiszorg

Wie nog thuis woont of bij familie verblijft, wordt als zorgbehoevend beschouwd onder de volgende voorwaarden:

  • de persoon is nauwelijks of niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen
  • die verminderde of onbestaande zelfredzaamheid is langdurig

U moet dit bewijzen aan de hand van een attest. Indien u niet over een dergelijk attest beschikt dan moet u een beroep doen op een gemachtigd indicatiesteller.

Let op: personen die verblijven in professionele thuiszorgvoorzieningen: diensten voor gezinszorg, serviceflats, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, centra voor kortverblijf, moeten een aanvraag voor mantel- en thuiszorg indienen.