Termijn voor de uitvoering van projecten opgeschort

De projecten voor het beveiligen van de schoolomgeving moeten normaal uitgevoerd worden binnen de 6 maanden nà de dag van beslissing tot toekenning van de subsidie. Die termijn wordt nu opgeschort voor onbepaalde tijd. De opschorting geldt voor projecten met een deadline voor uitvoering vanaf 16 maart 2020 tot en met de datum die door de Vlaamse Regering in een afzonderlijk besluit wordt vastgesteld.

Termijn om afrekening te bezorgen opgeschort

Na toekenning van de subsidie wordt al een eerste schijf van 50% van het subsidiebedrag uitbetaald. De tweede schijf volgt op basis van de afrekening van de kosten. De gemeente moet normaal de bewijsstukken van die kosten en de finale afrekening van het project uiterlijk 2 maanden na de uitvoering van het project bezorgen aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Ook die termijn wordt opgeschort, volgens dezelfde regeling als de termijn voor uitvoering projecten.

Werkzaamheden maximaal laten plaatsvinden

Lokale besturen wachten beter niet met de uitvoering van de werkzaamheden, als die op een veilige manier kunnen doorgaan. Er is in deze periode minder verkeer waardoor aannemers minder overlast voor buurtbewoners en passanten veroorzaken. Daarnaast ondervinden aannemers minder hinder van doorgaand verkeer. De Vlaamse overheid roept daarbij op om de momenteel geldende veiligheids- en gezondheidsmaatregelen te respecteren én om duidelijke afspraken te maken met de aannemers over de voorwaarden, omstandigheden en het tempo van de werkzaamheden.