Concreet gaat het om:

 • alle zaken die normaal gezien als een winkel worden beschouwd of waar ambachtslieden rechtstreeks in contact staan met het publiek
 • banken, wisselagenten, verzekeringsmakelaars, reisagenten, vastgoedmakelaars, transporteurs ... (ook al kunnen die veeleer als dienstverlenende bedrijven beschouwd worden).
 • horecazaken (tenzij er een concessieovereenkomst of brouwerijovereenkomst op van toepassing is)

Vallen niet onder de regels voor handelshuur:

 • alle vrije beroepen, tenzij ze hun functie combineren met een handelsonderneming, want dan moeten zij als handelaar beschouwd worden (bijvoorbeeld een landmeter als die ook optreedt als vastgoedmakelaar)
 • personen die wettelijk gemachtigd zijn om de geneeskunde of de veeartsenijkunde uit te oefenen (huisartsen, specialisten, oogartsen, psychiaters, … en dierenartsen) die farmaceutische producten aankopen met het oog op de verkoop aan particulieren, voor zover ze geen andere daden van koophandel stellen en dus geen handelaar zijn (tenzij het contract uitdrukkelijk voorziet dat de wet wel van toepassing is).
 • kinderopvang (onder bepaalde voorwaarden).

Duur

De handelshuurovereenkomst geeft u als huurder een veel betere bescherming dan een gewone huurovereenkomst.

 • Het contract wordt afgesloten voor minimaal 9 jaar: dat geeft u een grotere zekerheid in tijd:
  • u kunt als huurder het contract om de 3 jaar opzeggen met een aangetekende brief (of betekend bij deurwaardersexploot), die minstens 6 maanden voor de driejaarlijkse vervaldatum verstuurd moet worden naar de verhuurder
  • ook de verhuurder kan het contract om de 3 jaar opzeggen, maar hij moet een periode van 1 jaar voor de driejaarlijkse vervaldag respecteren. Als de verhuurder het contract opzegt, dan moeten wel drie extra voorwaarden vervuld zijn.
   • Het moet gaan om een geschreven huurcontract.
   • Hij moet het pand zelf voor handel in gebruik nemen of de handel laten uitoefenen door één van de in de wet vermelde personen.
   • De mogelijkheid moet uitdrukkelijk in het lopende handelshuurcontract voorzien zijn.
 • U hebt als huurder recht op drie huurhernieuwingen van het handelshuurcontract.
 • U krijgt als huurder na 9 jaar het voorrecht boven alle andere personen om de huurovereenkomst te hernieuwen en uw handel voort te zetten. Die hernieuwing moet u aanvragen ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het eindigen van de lopende huurperiode van 9 jaar.

In totaal biedt het huurcontract dus een bescherming van 36 jaar. De verhuurder kan de huurvernieuwing onder bepaalde voorwaarden wel weigeren.

Overeenkomst en registratie

 • U kunt de handelshuurovereenkomst het best schriftelijk afsluiten.
 • Het huurcontract moet worden geregistreerd bij het plaatselijk kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën ((opent in nieuw venster)) binnen 4 maanden na het afsluiten van het huurcontract. Zowel de huurder als de verhuurder kan worden beboet bij het niet naleven van die verplichting.
 • De huurovereenkomst moet bij notariële akte worden opgesteld als een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar is overeengekomen.

Indexering van de huurprijs

In tegenstelling tot de private huurovereenkomst kan de huur in het kader van een handelshuurovereenkomst maar worden geïndexeerd als die mogelijkheid voorzien is in de overeenkomst. De indexering moet overeenkomstig de wet gebeuren, in overeenstemming met de gezondheidsindex.

Herziening van de huurprijs

Driejaarlijks kan de huurder of de verhuurder een herziening van de huurprijs aanvragen bij de vrederechter. In dat geval moet worden aangetoond dat door nieuwe omstandigheden de huurwaarde van het gebouw 15% hoger of lager ligt dan de huurprijs die vermeld is in de overeenkomst of vastgesteld is bij de laatste herziening.

Het beroep tot herziening is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en kan maar worden aangespannen tijdens de laatste 3 maanden van de lopende periode van 3 jaar.

Opmerkingen

 • De eigenaar/verhuurder wordt belast op de werkelijke netto-huurinkomsten en niet op het kadastraal inkomen.
 • U moet altijd bij de gemeente nagaan of een pand als handelspand gebruikt mag worden. In veel gevallen is een stedenbouwkundige- of socio-economische vergunning nodig, ook als er geen verbouwingswerken nodig zijn aan het gebouw.

Voor meer informatie over handelshuur ((opent in nieuw venster)) kunt u onder meer terecht bij uw notaris of op Notaris.be, de website van de Nederlandstalige notarissen.

Veelgestelde vragen