Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hulp bij huurgeschillen

Hulp bij huurgeschillen

Afspraken tussen huurder en verhuurder zijn meestal in het huurcontract vastgelegd. Praktische problemen bespreekt de huurder best eerst met de verhuurder. Raken de problemen niet opgelost, dan kunt u verschillende stappen doorlopen.

Een eerste juridisch advies

Huurbemiddeling

De juiste informatie en een eerste advies kunnen helpen bij het oplossen van een huurgeschil, maar zijn niet altijd voldoende. In plaats van meteen naar de vrederechter te stappen, kunnen huurder en verhuurder een beroep doen op een neutrale derde die helpt te bemiddelen.

Via een bemiddelaar kunnen de partijen meestal sneller tot een oplossing komen. Een bemiddelaar zal eerst luisteren naar de partijen en zal geen stappen zetten zonder hun toestemming. Bemiddeling is ook volledig vrijwillig. Iedereen blijft vrij om op elk moment te stoppen met de bemiddeling.

Financiële steun bij huurachterstal

Bent u huurder en hebt u een huurachterstal ? Of bent u verhuurder en heeft uw huurder een huurachterstal?

Dan bestaat de mogelijkheid om de huurachterstal weg te werken samen met het OCMW van uw gemeente. Het OCMW kan hiervoor een tussenkomst van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen aanvragen.

Hoe werkt het?

 • Stap 1

  Melding bij het OCMW

  Zowel huurder als verhuurder kunnen een geval van huurachterstal melden bij het OCMW. Het OCMW onderzoekt of het zal tussenkomen.

 • Stap 2

  Tussenkomst van het OCMW

  Als het OCMW tussenkomt en beslist het dossier aan te melden bij het Fonds, wordt er een begeleidingovereenkomst tussen het OCMW, de huurder en de verhuurder gesloten:

  • Het OCMW betaalt de helft van de huurachterstal rechtstreeks aan de verhuurder.
  • Voor de andere helft wordt er een afbetalingsplan opgesteld.
  • De verhuurder verbindt zich ertoe niet naar de vrederechter te stappen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat.

Procedure voor de vrederechter

Als bemiddeling niets oplevert, kunnen huurder en verhuurder een gerechtelijke procedure opstarten. Om een procedure bij de vrederechter te starten, moet er ‘rolrecht’ worden betaald. Het gaat meestal om een bedrag van 35 euro.

Een gerechtelijke procedure kan op 3 manieren starten:

 • Vrijwillige verschijning: als partijen samen het probleem willen aanpakken, kunnen ze samen naar het vredegerecht stappen. Ze dienen dan samen een verzoekschrift in.
 • Verzoekschrift: een document dat wordt neergelegd op de griffie van het vredegerecht. In het verzoekschrift moeten verplicht een aantal vermeldingen worden opgenomen.
 • Dagvaarding: die wordt afgeleverd door een gerechtsdeurwaarder. De eiser zal de kosten van de gerechtsdeurwaarder moeten voorschieten.

Is het huurgeschil dringend? Dan kan een van de partijen een behandeling in kort geding aanvragen. De vrederechter beoordeelt hoe dringend de zaak is.

Start de verhuurder een gerechtelijke procedure om de huurder uit de woning te zetten? Dan biedt het OCMW hulp aan de huurder. Een uithuiszetting volgt ten vroegste een maand nadat de gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft betekend.

Personen met onvoldoende inkomsten kunnen bij een procedure geheel of gedeeltelijk kosteloos juridische tweedelijnsbijstand krijgen (advocaat pro Deo).

Wie kan bewijzen over onvoldoende inkomsten te beschikken om de gerechtskosten te betalen, kan bij de vrederechter een verzoek tot rechtsbijstand indienen.

Veelgestelde vragen