Het verkooprecht

Het verkooprecht is verschuldigd in het Gewest waar het verkochte goed is gelegen.

  • Als in één en dezelfde akte verschillende goederen worden verkocht die in verschillende Gewesten zijn gelegen, is het verkooprecht gelokaliseerd in het Gewest van de ligging van elk van de goederen.
  • In het geval van een ruil van twee onroerende goederen, die in verschillende gewesten zijn gelegen, is het verkooprecht gelokaliseerd in het Gewest waar het goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is.

De schenkbelasting

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het feit of de schenker, op het ogenblik van de schenking, de hoedanigheid heeft van rijksinwoner of van niet-rijksinwoner.

Als de schenker een rijksinwoner is:

De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing als tijdens de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaams Gewest had gevestigd, ongeacht de ligging van het onroerend goed in België.

Als de schenker geen rijksinwoner is:

  • schenking van een onroerend goed:

de Vlaamse schenkbelasting is van toepassing als de schenker een onroerend goed schenkt dat in het Vlaamse Gewest ligt

  • schenking van een roerend goed
    • aan een rijksinwoner die, tijdens de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd. Als de begiftigde een rechtspersoon is, moet deze rechtspersoon tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan zijn zetel van werkelijke leiding het langst in het Vlaams Gewest gehad hebben.
    • aan een niet-rijksinwoner, en als het kantoor waar de akte of het geschrift ter registratie wordt aangeboden, in het Vlaamse Gewest ligt.

Het verdeelrecht

Het Vlaamse verdeelrecht is van toepassing als het betrokken onroerend goed in het Vlaams gewest gelegen is.

Het recht op hypotheekvestiging

Het recht op hypotheekvestiging is gelokaliseerd in het Gewest waar het betrokken onroerend goed is gelegen.

Als de hypotheekvestiging betrekking heeft op verschillende onroerende goederen die in verschillende Gewesten zijn gelegen, is het recht op hypotheekvestiging gelokaliseerd in het Gewest waar het goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is.