Natura 2000 - Andere wetenschappelijke instrumenten voor beleid en beheer

Gunstige abiotische bereiken van Natura 2000-habitats

"Gunstige abiotische bereiken" beschrijven de globale meetbereiken  of variatie voor een milieuvariabele waarbinnen een habitat verondersteld wordt duurzaam en in een gunstige toestand te kunnen standhouden.

Op basis van de best beschikbare informatie besprak het INBO voor alle in Vlaanderen voorkomende habitats en voor een reeks van variabelen uit verschillende milieucompartimenten (lucht, bodem, grondwater, oppervlaktewater) dergelijke ‘gunstige bereiken’ in een eindrapport.

De geselecteerde milieuvariabelen kunnen in veel gevallen gekoppeld worden aan een milieudruk waarvoor het habitat gevoelig is. Een advies bij het rapport beschrijft hoe deze gunstige abiotische bereiken gehanteerd kunnen worden in het vergunningenbeleid.

>> Nieuwsbriefartikel 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}