Nieuwsbrief juli 2021

Indicator in de kijker: Oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen

Deze indicator toont de oppervlakte landbouwgrond waarvoor beheerovereenkomsten met natuurdoelen afgesloten zijn. Deze oppervlakte nam het laatste jaar in nagenoeg alle categorieën af. Dit komt omdat voor een aantal overeenkomsten de termijn van vijf jaar is verstreken en het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma pas start in 2023. De beheerovereenkomsten voor de aanplant en het onderhoud van een (kap)haag namen wel nog toe.

Sinds 2000 kunnen actieve landbouwers beheerovereenkomsten voor vijf jaar sluiten met de Vlaamse overheid. In de praktijk gebeurt dit via de Vlaamse Landmaatschappij. Een beheerovereenkomst bestaat uit een of meerdere beheerpakketten waarvoor de landbouwer een jaarlijks vergoeding krijgt. Ieder beheerpakket bevat maatregelen en voorschriften die het milieu, de natuur en het landschap ten goede komen. Landbouwers kunnen zo op vrijwillige basis meewerken aan de realisatie van de natuur- en milieudoelstellingen in Vlaanderen. 

De indicator toont de evolutie van volgende pakketten: 

  • botanisch beheer voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland
  • perceelsrandenbeheer voor het bufferen van kwetsbare landschapselementen en het voorzien van nectar en pollen voor bestuivers
  • soortbescherming om bijvoorbeeld het leefgebied van akker- en weidevogels te verbeteren
  • het onderhoud van kleine landschapselementen zoals houtkanten, hagen en heggen. 

>> Naar de Indicator

Peter Van Gossum

Beeld boven: Akkerrand naast natuurgebied (foto Jeroen Mentens - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}