Over ons

Duurzaamheid

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame OntwikkelingsDoelen werden in september 2015 formeel goedgekeurd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN).

Er zijn 17 SDG’s of doelen, die vervolgens verder opgesplitst worden in 169 subdoelen.

Die 17 SDG’s zijn één en ondeelbaar: je kan niet inzetten op één doel en de andere doelen negeren. Ze moeten universeel toegepast worden en een duurzame ontwikkeling van onze planeet toelaten.

Ook het INBO besloot met de SDG’s aan de slag te gaan om als organisatie bij te dragen aan de realisatie van deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Via een participatief proces maakten we een actieplan op waarvan de acties aan zeven thema’s opgehangen worden.

Per thema vind je hieronder een aantal voorbeelden van acties. Voor het volledige actieplan kan je terecht bij Tom Robberecht.

Duurzaam gebouw- en terreinbeheer

 • Bij verbouwingen kiezen we voor duurzame en hernieuwbare bouwmaterialen.
 • Voor de inrichting van onze terreinen kiezen we voor biodiverse en klimaatvriendelijke aanplantingen. We laten ruimte voor natuurlijke processen en kiezen voor slim maaibeheer. We planten bomen. We zorgen voor nestgelegenheid, natuurvriendelijke aanleg van waterpartijen en streekeigen beplanting.
 • We beperken het gebruik van fossiele brandstoffen: als onze warmteopwekkingssystemen in de toekomst wijzigen, dan kiezen we zoveel mogelijk voor elektriciteit.
 • We investeren in waterbesparende infrastructuur.

Welzijn & vorming

 • Chemische stoffen waarvan wetenschappelijke studies aantonen dat ze gevaarlijk zijn voor mens en milieu, zoals hormoonverstorende stoffen, worden volgens het voorzorgsprincipe geweerd, zelfs als ze volgens Europese regels nog zijn toegelaten.
 • We voorzien activiteiten om samen te komen en de connectie te versterken.
 • We zetten in op gezonde voeding, beweging en psychosociaal welzijn.
 • Medewerkers worden regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan vormingen over psychosociaal welzijn
 • We zorgen voor een aangename werk- en vergadercultuur.

Mobiliteit

 • De bereikbaarheid van evenementen wordt meegenomen in de keuze van de locatie.
 • We moedigen personeelsleden die de eigen wagen gebruiken voor woon-werkverkeer aan een andere keuze te maken.
 • We streven ernaar onder de 1000 km geen vliegtuigreizen te maken. We houden rekening met duurtijd en kostprijs om steeds de meest duurzame keuze te maken.
 • We kijken kritisch naar intercontinentale dienstreizen en vervangen deze waar zinvol door online deelname.

Aankoopbeleid, voeding & evenementen

 • Bij de aankoop van materiaal, kledij en cadeautjes voor het personeel houden we rekening met faire werkomstandigheden bij de producent en de totale ecologische voetafdruk van het product.
 • We vermijden producten met een hoge watervoetafdruk.
 • We bieden op recepties enkel maaltijden aan die op een duurzame manier zijn geproduceerd.

Gender & diversiteit

 • Bij aanwervingen controleren we of alle vragen en selectiecriteria genderneutraal zijn.
 • Wanneer er een gelijke score bij kandidaten is bij de aanwervingsprocedure, wordt er gekozen voor de vrouwelijke kandidate tot een evenwichtige verdeling van beide sexen onder het INBO-personeel wordt bereikt.
 • Bij de samenstelling van stuurgroepen, netwerken, adviesraden en dergelijke streven we naar een goede genderbalans.
 • We verhogen het aandeel vrouwen in managementfuncties naar 50%

Beleid & communicatie

 • We zetten in op participatieve besluitvorming en werken volgens een vlakke organisatiestructuur.
 • We communiceren wervend en motiverend over de SDG-acties.
 • Elke beslissing die INBO neemt, toetsen we af aan de 17 SDG’s.

De SDG’s in het onderzoek

 • Bij de keuze van gevalstudies in het onderzoek gaan we na of het logistiek en ecologisch haalbaar is.
 • We stimuleren de integratie van systeemdenken in het onderzoek en we nemen doelgroepen mee in het onderzoeksproces.

Opgelet

 • {{validation.errorMessage}}