Pers

Terug naar overzicht
Bonn, Duitsland

Tweede #IPBES9 rapport verschenen “Meervoudige natuurwaarden”


Beleidsmakers vroegen om ondersteuning  bij het begrijpen van het in rekening brengen van de brede waaier aan natuurwaarden, en het rapport beantwoordt aan die vraag. Het rapport moet helpen om via beleidsbeslissingen de biodiversiteitscrisis aan te pakken, en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. Dit nieuwe rapport werd de voorbije week besproken en goedgekeurd door de plenaire vergadering van IPBES, met delegaties van bijna 140 regeringen.

Het rapport  is sterk interdisciplinair en baseert zich op natuur- en sociale wetenschappen, maar ook op traditionele en lokale kennis.  Het rapport was vier jaar in ontwikkeling en kostte meer dan 1 miljoen US$. Het is opgesteld door 82 internationale topdeskundigen uit 47 landen uit de hele wereld en werd onderworpen aan strenge beoordelingen  door wetenschappers en beleidsmakers (met inbegrip van regeringen), en andere experten. Het doel was de grootst mogelijke nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en beleidsrelevantie te waarborgen.

Het doel is:

  • beleidsmakers en een grote verscheidenheid aan belanghebbenden te voorzien van de best beschikbare gegevens, analyses en opties voor  het capteren van meervoudige natuurwaarden in beslissingen over natuur
  • bij te dragen tot de activiteiten  van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit en de uitvoering te ondersteunen van het mondiale biodiversiteitskader voor de periode na 2020, waarover naar verwachting in 2022 overeenstemming zal worden bereikt
  • nationale beoordelingen en toekomstige IPBES-beoordelingen te vergemakkelijken ter ondersteuning van beleidsformulering en -uitvoering
  • een toolkit en een stappenplan  aan te reiken om de weg te vinden naar de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Sander Jacobs, senior wetenschapper bij het INBO werkte mee aan het rapport en licht toe: “De wereldwijde en regionale IPBES-rapporten  toonden al de wereldwijde, snelle en door de mens veroorzaakte vernietiging van de biodiversiteit, de erosie van ecosysteemdiensten en de afname van de levenskwaliteit aan. Een van de grote oorzaken van deze crisis is de manier waarop bepaalde natuurwaarden de besluitvorming hebben beïnvloed. Dit IPBES-rapport over “meervoudige waardering”  is een synthese van belangrijke inzichten uit de academische disciplines en lokale tradities over hoe de mens de natuur heeft gewaardeerd en hoe deze waardering onze relatie met "moeder aarde" heeft geleid (of misleid) . Het rapport geeft ook aan hoe een meervoudige waardering in de praktijk kan bijdragen aan een transformatie van deze relatie en een oplossing van de crisis.”

(*) IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten), vaak omschreven als de 'IPCC voor biodiversiteit', is het wereldwijde orgaan voor wetenschap en beleid dat tot taak heeft besluitvormers te voorzien van het best beschikbare bewijsmateriaal, voor mens en natuur. In België zit het Nationaal Knooppunt (NFP) van IPBES bij het Belgisch Biodiversiteitsplatform, een nationale interface tussen wetenschap en beleid, gefinancieerd door BelSPO. De activiteiten van het Nationaal Knooppunt bestaan onder andere uit het betrekken van Belgische experts en belanghebbenden bij het IPBES-werkprogramma en de IPBES-activiteiten, en uit het leiden van de Belgische delegatie in plenaire zittingen. Naast BelSPO zijn ook het INBO, het KBIN en DEMNA (SPW) onderdeel van het platform.