Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op het INBO

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op het INBO

Door het zogenaamde stikstofarrest staat de stikstofproblematiek in Vlaanderen weer volop in de belangstelling. Het studiewerk dat het INBO in deze context verrichte vatten we samen in een rapport dat u op onze site kan downloaden.

Het INBO heeft een vijfjarenprogramma (2015-2019) opgezet waarmee het beleid ondersteund wordt met wetenschappelijk advies en onderzoek om de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de bijhorende programmatische aanpak stikstof (PAS) te realiseren. Het programma werd ingedeeld in meerdere clusters:

  • dienstverlening: advisering en deelname aan stuur- en werkgroepen
  • onderzoek naar specifieke kennislacunes
  • monitoring: verzamelen van ecologische data, construeren van effici├źnte en effectieve monitoringmeetnetten
  • methodologie-ontwikkeling en data-ontsluiting om de ecologische kennis te ontsluiten

Een overzicht van het grootste deel van alle rapporten en andere publicaties die door het INBO in het kader van PAS-PPB werden gepubliceerd is steeds terug te vinden in de outputlijst aan het eind van elk hoofdstuk. Het rapport geeft een totaaloverzicht van de activiteiten van het INBO in het kader van het haar in 2015 opgedragen PAS-PPB programma en dit tot eind 2019. Het vat enkele resultaten samen, maar voor details wordt steeds verwezen naar de respectievelijke producten. Dit kan gaan over rapporten, adviezen, databanken, publicaties in wetenschappelijke tijdschriften tot en met masterthesissen die tot stand kwamen in samenwerking met Vlaamse universiteiten.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}