Terug naar overzicht

Doctoraatsonderzoek naar de ecologische en evolutionaire drijvers van foerageerspecialisatie bij kleine mantelmeeuw – van oorzaken naar consequenties

Kleine mantelmeeuw (Yves Adams - Vildaphoto)
Kleine mantelmeeuw (Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Kleine mantelmeeuwen zijn interessante studieobjecten omdat ze een uitgebreid spectrum van foerageerspecialisatie vertonen binnen het continuüm van generalisten-specialisten, en zowel in agrarische, urbane en mariene habitats foerageren. Het doctoraatsonderzoek wil beter begrijpen hoe deze foerageerspecialisaties bij grote meeuwen ontstaan en in hoeverre genetische aspecten, vroege ontwikkeling en leergedrag daarbij een rol spelen. Het brede spectrum aan individuele specialisaties maakt dat de soort als geheel sterk generalistisch is en zich heel flexibel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden en antropogene activiteiten. Het onderzoek hoopt duidelijk te maken hoe een breed spectrum aan specialisaties kan bijdragen tot zulke snelle evoluties en in welke mate de soort in staat is om te gaan met nakende veranderingen in klimaat en voedselaanbod.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 07/01/2021 - 01/11/2024

Teams

Thematische Lijst

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Natuur & maatschappij

Tags

  • kustbroedvogels
  • overlastsoorten
  • beheer
  • IHD
  • natura2000