Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omzetting Europese richtlijnen Regelgeving

Omzetting Europese richtlijnen

  • De gemeenschappen en gewesten zijn bevoegd uitvoering te geven aan Europese regelgeving die aan hun bevoegdheden raakt. Door de Europese verdragen worden zij verplicht om Europese richtlijnen tijdig en correct om te zetten in interne regelgeving. Gebeurt dit niet, riskeren zij een inbreukprocedure.
  • Het verloop van Vlaamse omzettingsprocedures varieert in functie van de aan te nemen omzettingsmaatregelen. In sommige gevallen moet Europese wetgeving omgezet worden via een decreet; in andere gevallen volstaat een besluit van de Vlaamse Regering of ministerieel besluit. Het komt ook voor dat een samenwerkingsakkoord met de federale en gewesten en/of gemeenschappen moet gesloten worden.
  • Omzettingsmaatregelen worden voorbereid door juristen van de Vlaamse beleidsdomeinen, die elk binnen hun respectieve bevoegdheden verantwoordelijk zijn voor de omzetting van Europese regelgeving. Ook inbreukprocedures worden in voorkomend geval behartigd door juristen van de betrokken beleidsdomeinen. Binnen de beleidsdomeinen wordt dit werk gecoördineerd door één of meerdere beleidsdomeincoördinatoren.
  • Waar een richtlijn omgezet moet worden door meer dan één enkel Vlaams beleidsdomein, stemmen de betrokken beleidsdomeincoördinatoren onderling af. Deze coördinatie verloopt via het dossierteam EU-Regelgeving.
  • Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en zijn eurocoördinator zijn de ambtelijke spil in het netwerk van beleidsdomeincoördinatoren. De beleidsdomeincoördinatoren houden de eurocoördinator op de hoogte van de voortgang in de Vlaamse omzettings- en inbreukdossiers. De eurocoördinator bundelt deze info op zijn beurt in rapporten voor de Vlaamse Regering en het Overlegcomité.
  • De Vlaamse coördinatie van de omzetting van Europese richtlijnen en de opvolging van inbreukprocedures verloopt volgens de procedures vastgelegd in Omzendbrief 2016/41/VR betreffende de coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de maatregelen in het kader van inbreukprocedures.