Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde duur

Je arbeidsovereenkomst eindigt automatisch als de einddatum, die erin opgenomen werd, is bereikt. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Lees verder op deze webpagina hoe jij of je werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vroeger kunnen beëindigen.

Beëindiging vervangingsovereenkomst

Als je een vervangingsovereenkomst hebt, ben je aangeworven ter vervanging van een of meerdere personeelsleden die afwezig zijn. Deze overeenkomst beëindigt zonder opzegtermijn noch verbrekingsvergoeding op de dag waarop de persoon of een van de meerdere personen die je vervangt het werk hervat, ontslag neemt, met pensioen gaat of overlijdt.

Lees verder op deze webpagina hoe jij of je werkgever de vervangingsovereenkomst vroeger kunnen beëindigen. Dit zijn dezelfde regels als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Uitzondering: deze beëindigingsclausule is gedurende 2 jaar geldig. Na die 2 jaar wordt de vervangingsovereenkomst niet meer automatisch beëindigt als de persoon die je vervangt het werk hervat.

Beëindiging arbeidsovereenkomst na onderling akkoord

Je kunt je arbeidsovereenkomst beëindigen in onderling akkoord. In dit geval bepaal je samen met je werkgever het einde van je arbeidsovereenkomst. Er is dan geen opzegtermijn noch verbrekingsvergoeding.

Arbeidsovereenkomst zelf opzeggen

Je kunt je arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. In dit geval kun je niet van vandaag op morgen stoppen. Je moet een opzegtermijn doorlopen. Er is geen verbrekingsvergoeding.

Opgelet: je kunt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur enkel opzeggen tijdens de eerste helft van het contract, met een maximum van 6 maanden. Bijvoorbeeld: een arbeidsovereenkomst die op 1 januari voor 24 maanden werd afgesloten, kan in de eerste 6 maanden worden opgezegd.

Hoe opzeggen?

De opzegging van je arbeidsovereenkomst moet schriftelijk gebeuren aan je werkgever. Je hebt 3 mogelijkheden:

  • Je overhandigt je opzeggingsbrief aan je werkgever en vraagt een ontvangstbewijs.
  • Je stuurt je opzeggingsbrief via een aangetekende zending. De opzegging heeft uitwerking op de derde werkdag die volgt op het versturen van het aangetekend schrijven. Hierbij wordt zaterdag gelijkgesteld met een werkdag.
  • Je bezorgt je opzeggingsbrief via een deurwaardersexploot.

Wat moet er in de opzeggingsbrief staan?

In de opzeggingsbrief meld je dat je de arbeidsovereenkomst opzegt. Je noteert minstens de begindatum, de duur van de opzegtermijn en de laatste werkdag. Je dateert en ondertekent de brief.

Modelbrief

Je kunt hiervoor gebruik maken van de modelbrief ‘opzegging arbeidsovereenkomst’ (Word bestand).

Arbeidsovereenkomst zelf verbreken

Je kunt je arbeidsovereenkomst verbreken. In dit geval eindigt je tewerkstelling onmiddellijk. Er is geen opzegtermijn, maar je moet wel een verbrekingsvergoeding betalen.

Hoe verbreken?

Er zijn geen vormvoorschriften vastgelegd. Je kunt je arbeidsovereenkomst mondeling verbreken. Om achteraf bewijsproblemen te vermijden is het wel raadzaam om je arbeidsovereenkomst schriftelijk te verbreken.

Ontslag afhandelen

Lees meer op de webpagina ontslag over hoe je een ontslag moet afhandelen, de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen.


Ontslag contractuele personeelsleden