Gedaan met laden. U bevindt zich op: Monitoring overheidsopdrachten

Monitoring overheidsopdrachten

Als kenniscentrum voor overheidsopdrachten staat Het Facilitair Bedrijf in voor de VO-brede registratie en monitoring van overheidsopdrachten.

In 2015 engageerde het Voorzitterscollege zich tot een algemene uitrol van eDelta, sinds 2018 is het voor alle entiteiten van de Vlaamse administratie verplicht om overheidsopdrachten met een geraamd bedrag hoger dan beperkte waarde te registreren in de applicatie; dit enerzijds om tegemoet te komen aan Europese rapporteringsverplichtingen en anderzijds in functie van monitoring en benchmarking.

Hieronder kan je een aantal grafieken vinden die geaggregeerde info weergeven voor alle in eDelta geregistreerde opdrachten die geplaatst werden vanaf 2018 t.e.m. 2020. Daarnaast bundelen we ook alle (antwoorden op) parlementaire vragen waarin gebruikt gemaakt werd van gegevens uit eDelta.

Legende

Afkorting

Betekenis

OP

Openbare procedure

MPMO

Mededingingsprocedure met onderhandeling

OPZB

  • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Onderhandeling zonder bekendmaking
  • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

VOPMB

  • Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
  • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Geraamde waarde

De geraamde waarde van een opdracht is de schatting van de totale afname binnen deze opdracht.
De gegunde waarde van een opdracht, de som van de winnende offertebedragen, wordt hier niet weergegeven. Gezien voor bepaalde types opdrachten de offertes worden gebaseerd op specifieke deelafnames – bv. jaarprijs voor 1 VTE bij consultingcontracten – zijn deze gegunde waardes immers niet representatief voor de werkelijke totale afname.

De geraamde waarde kan sterk verschillen van jaar tot jaar, afhankelijk van welke opdrachten er gelanceerd werden. Zo werd in 2020 de ICT 2022-raamovereenkomst gepubliceerd. De geraamde waarde is in geen enkel geval een indicator voor hoeveel wordt afgenomen in een bepaald jaar.

Het merendeel van de overheidsopdrachten worden geplaatst via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking of via een openbare procedure. Er zijn heel veel OPZB’s maar deze kennen doorgaans veel kleinere geraamde waardes dan de OP’s. Bijna 15% van het totaal aantal gepubliceerde opdrachten maakt gebruik van de overige procedures.

De verdeling van de geraamde waarde volgens plaatsingsprocedure ziet er een stuk anders uit dan de verdeling van het aantal opdrachten. Dit is te verklaren door de drempelbedragen die op de verschillende procedures van toepassing zijn. Zo mag de geraamde waarde voor een OPZB max. € 144.000 excl. BTW bedragen.

Het leeuwendeel van het budget voor overheidsopdrachten ging de voorbije vijf jaar naar diensten en werken, geleverde goederen nemen slechts een klein deel in van de totale geraamde waarde.

Gegunde opdrachten

Het aantal gegunde opdrachten omvat alle opdrachten die zijn toegekend aan een opdrachtnemer (opdrachten waar in eDelta minstens één winnende offerte voor werd ingegeven).

Het aantal percelen omvat alle deelopdrachten binnen een opdracht en alle opdrachten zonder deelopdrachten (elke opdracht zonder percelen wordt in eDelta geteld als een perceel).

De aantallen voor gegunde opdrachten en percelen stemmen niet overeen met de aantallen voor de gelanceerde opdrachten. Dit is te verklaren door het feit dat opdrachten geplaatst in het jaar n vaak pas in het jaar n+1 gegund worden. Daarnaast zijn is er ook een deel geplaatste opdrachten dat niet gegund wordt.

Bijna 2/3 van de overheidsopdrachten binnen de Vlaamse administratie worden uitgeschreven voor diensten.

Het totaal aantal gegunde opdrachten is een stuk lager dan het totaal aantal gelanceerde opdrachten. Dit komt doordat een groot deel aan opdrachten die gelanceerd werden in 2022 pas gegund zullen worden in 2023, en er ook een zekere vertraging zit op de registratie zit bij een aantal entiteiten.

Registrerende entiteiten

Het aantal registrerende entiteiten wijst op het aantal entiteiten die effectief opdrachten hebben gelanceerd in een bepaald jaar. De daling in 2022 kan wijzen op minder entiteiten die effectief opdrachten hebben geplaatst – bv. door het gebruik van raamovereenkomsten – of een vertraging bij de registratie van een aantal entiteiten.