Gedaan met laden. U bevindt zich op: Standaardbrieven en -mails - voorbeeld 4 Heerlijk Helder

Standaardbrieven en -mails - voorbeeld 4

Originele versie

Hieronder vind je de originele versie van een standaardbrief waarin een overheidsdienst antwoord geeft op een bezwaar.

Betreft: Administratieve geldboete wegens het niet indienen van de Mestbankaangifte productiejaar 2016 (artikel 63 §6 van het Mestdecreet): antwoord bezwaar

Geachte

In antwoord op uw schrijven van 20.07.2017, waarbij u de kwijtschelding of vermindering vraagt van de administratieve geldboete van 250 euro, opgelegd op 01.07.2017 wegens het niet indienen van de Mestbankaangifte productiejaar 2016, kan ik u het volgende melden.

In uw bezwaar haalt u aan dat u de aangifte later hebt ingediend omwille van het feit dat de medewerkster die instond voor het voorbereiden van de mestbankaangifte, ziek is geworden op 27 februari 2017 en op heden nog steeds ziek is. Uiteindelijk werd de aangifte door een andere persoon binnen het bedrijf ingediend op 4 mei 2017.

Op 05.01.2017 ontving u per e-mail een oproep om de Mestbankaangifte digitaal in te dienen via het Mestbankloket. Deze moest vóór 17.03.2017 ingediend worden. Op 09.03.2017 werd u per e-mail herinnerd dat de Mestbank uw aangifte nog niet had ontvangen. Aangezien u hieraan geen gevolg gaf, werd u op 20.03.2017 nog een herinneringsbrief toegestuurd. Via deze brief werd u verwittigd dat niet indiening vóór 25.04.2017 zou leiden tot een geldboete. De aangifte werd pas op 04.05.2017 ingediend.

Er moet gesteld worden dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het volledig en tijdig indienen van de aangifte bij de landbouwer ligt ook al laat deze zich bijstaan door een derde (volmachthouder). De ziekte van uw medewerkster kan niet aanzien worden als overmacht. Om deze reden blijft de boete van 250 euro behouden.

Ik verzoek u het bedrag van 250 euro binnen de 15 dagen na ontvangst van dit schrijven te betalen op rekeningnummer BE54 375111726497 (BIC: BBRUBEBB) van de Vlaamse Landmaatschappij N.V. – De Mestbank, Gulden Vlieslaan 72 te 1060 Brussel, met melding 000/1111/222.

Ik vestig er uw aandacht op dat u een verzoek kan indienen tot uitstel of spreiding van betaling van deze boete. U kan hiervoor per aangetekend schrijven een gemotiveerd schrijven richten aan het afdelingshoofd van de Mestbank, dhr. Tom Desmet, Gulden Vlieslaan 72 te 1060 Brussel.

Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijnen zal ik genoodzaakt zijn een dwangbevel uit te vaardigen teneinde het verschuldigde bedrag gerechtelijk in te vorderen. Binnen een termijn van 30 dagen na betekening van het dwangbevel kan u bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een met redenen omkleed verzet doen houdende dagvaarding van het Vlaamse Gewest. De kosten van gerechtelijke vordering komen te uwen laste.

Hoogachtend


Tom Desmet
Afdelingshoofd VLM Mestbank

Heerlijk heldere versie

Hieronder vind je de heerlijk heldere versie van een standaardbrief waarin een overheidsdienst antwoord geeft op een bezwaar.

Betreft: uw bezwaar tegen de geldboete wegens het niet tijdig indienen van de Mestbankaangifte productiejaar 2016

Geachte heer Peeters,

We hebben uw bezwaar grondig onderzocht. Op basis van de elementen in uw bezwaar kan de boete niet verminderd of kwijtgescholden worden. De boete blijft dus behouden. Hieronder vindt u meer informatie.

Waarom hebt u de boete gekregen?

De Mestbank legde u een boete op omdat u de Mestbankaangifte van productiejaar 2016 niet voor de uiterste datum van 25 april 2017 hebt ingediend (artikel 63, §6, van het Mestdecreet).

Wat schreef u in uw bezwaar?

In uw bezwaar schreef u dat uw medewerkster, die u belast had met de voorbereiding van de Mestbankaangifte, ziek is geworden op 27 februari 2017 en nog altijd ziek is. Een andere persoon binnen het bedrijf heeft de aangifte dan ingediend op 4 mei 2017. U vraagt om de boete te verminderen of kwijt te schelden.

Verslag van het onderzoek

  • In de mail van 9 maart 2017 en in de brief van 20 maart 2017 herinnerden we u eraan dat we uw Mestbankaangifte nog niet hadden ontvangen. In de brief schreven we dat u een boete van 250 euro zou moeten betalen als u de aangifte niet voor 25 april 2017 indiende.
  • De ziekte van uw medewerkster kan niet beschouwd worden als overmacht. Als zaakvoerder van het bedrijf draagt u zelf de verantwoordelijkheid om de aangifte in te dienen.
  • U hebt de aangifte pas ingediend op 4 mei 2017. Dat is te laat. De boete werd daarom terecht opgelegd.

Betaling

Schrijf de geldboete van 250 euro voor 21 december 2017 over op rekeningnummer BE54 3751 1172 6497 (BIC: BBRUBEBB) van de Vlaamse Landmaatschappij NV - Mestbank, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel. Vermeld als mededeling 000/1111/222.

U kunt vragen om de betaling te spreiden of uit te stellen. Schrijf daarvoor een brief waarin u die vraag motiveert. Stuur die brief aangetekend naar het afdelingshoofd van de Mestbank, de heer Tom Desmet, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel. Vermeld de boete waarvoor u spreiding of uitstel aanvraagt, en uw landbouwernummer.

Wat als u niet op tijd betaalt?

Als u niet op tijd betaalt, schakelen we een gerechtsdeurwaarder in om de boete te innen via een dwangbevel. De kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn voor u. Tegen een dwangbevel kunt u zich verzetten door het Vlaamse Gewest te dagvaarden voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel (artikel 69, §2, van het Mestdecreet).

Met vriendelijke groeten,


Tom Desmet
Afdelingshoofd Mestbank