Gedaan met laden. U bevindt zich op: Standaardbrieven en -mails - voorbeeld 5 Heerlijk Helder

Standaardbrieven en -mails - voorbeeld 5

De onderstaande standaardbrief wordt gestuurd naar mensen die afwezig zijn bij het bezoek van een controlearts tijdens hun ziekteverlof. De bedoeling van de brief is dat de geadresseerden een verantwoording bezorgen voor hun afwezigheid.

Originele versie

Hieronder vind je de originele versie van de standaardbrief.

Betreft: controlebezoek tijdens uw ziekteverlof

Geachte heer Jansen,

De firma Certimed controleert het ziekteverlof en deelt ons mee dat u niet beschikbaar was voor het controleonderzoek op 4 juni 2021 om 14 uur. Tijdens de eerste 24 uur van uw afwezigheid wegens ziekte mag u het huis niet verlaten, behalve om medische redenen. Dat kunt u lezen in de regelgeving verderop in deze brief.

Was u bij uw behandelende arts of in uw apotheek, stuur dan een bewijs waaruit het tijdstip van uw bezoek blijkt (bv. een kassaticket). Vermeld in het onderwerp: ‘motivering afwezigheid’, uw naam en uw stamboeknummer.

Stuur uw antwoord binnen tien kalenderdagen naar xxx, liefst per mail, maar het mag ook met de post naar het adres bovenaan deze brief. We kunnen die gegevens eventueel doorgeven aan uw school.

Als wij geen verantwoording ontvangen of als die ontoereikend is, heeft dat gevolgen voor de uitbetaling van uw salaris. Het schoolbestuur beslist of u als onwettig afwezig beschouwd wordt.

Meer informatie over de controle op het ziekteverlof leest u in:

  • de omzendbrief ‘Controle op de afwezigheid wegens ziekte’ van 20 januari 1999;
  • artikel 7, §2, en artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte.

Beide documenten vindt u terug op [link].

Met vriendelijke groeten,

Jef Pieters
Directeur

Heerlijk heldere versie

Hieronder vind je de heerlijk heldere versie van de standaardbrief.

Betreft: afwezigheid bij bezoek van een controlearts: bezorg uw verantwoording

Geachte heer Jansen,

U was niet aanwezig bij het bezoek van de controlearts tijdens uw ziekteverlof. Als u die afwezigheid niet kunt verantwoorden, heeft dat gevolgen voor uw salaris.

Waarom krijgt u deze brief?
De controlearts van de firma Certimed kwam op 4 juni om 14 uur aan op uw thuisadres of op het verblijfadres dat u hebt doorgegeven. U was op dat moment niet aanwezig. Tijdens de eerste 24 uur van uw ziekteverlof mag u uw huis alleen om medische redenen verlaten.

Wat kunt u nu doen?
Toon aan dat u om een geldige reden afwezig was:

  • Bezorg ons een bewijs waaruit blijkt dat u om medische redenen afwezig was, bijvoorbeeld de bevestiging van uw afspraak bij de dokter of een kassabon van uw apotheek.
  • Mail dat document naar xxx. U kunt het ook met de post opsturen naar het adres dat bovenaan op deze brief staat.
  • Vermeld als onderwerp: ‘motivering afwezigheid’, uw voor- en achternaam en uw stamboeknummer.

Hoe gaat het dan verder?
Als we uw bewijs aanvaarden, zijn er geen gevolgen voor u. Als u ons geen bewijs bezorgt of als uw bewijs niet geldig is, hebt u voor de periode van uw ziekteverlof geen recht op salaris.

AGODI brengt u met een brief op de hoogte van zijn beslissing. Uw verantwoording en de beslissing van AGODI worden bezorgd aan de school waar u werkt. Het schoolbestuur beslist of u onwettig afwezig was.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met An Verstraten door te mailen naar xxx of te bellen naar 02 553 12 34.

Wat is de juridische basis voor de controle op de afwezigheid wegens ziekte?
De regeling is vastgelegd in:

  • het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte (artikel 7, §2, en artikel 21);
  • de omzendbrief over de controle op de afwezigheid wegens ziekte van 20 januari 1999.

U vindt die documenten op [link].

Met vriendelijke groeten,

Jef Pieters
Directeur