Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beschermend, toekomstgericht, aantrekkelijk en haalbaar: toelichting bij het Kader van Ambities Nieuwsberichten van Kustvisie

Beschermend, toekomstgericht, aantrekkelijk en haalbaar: toelichting bij het Kader van Ambities

Nieuwsbericht
23 februari 2023

Bij de start van het co-creatie onderzoekstraject werd er samen met de deelnemers aan de werkbanken een Kader van Ambities vastgelegd. In het kader staan de doelstellingen beschreven waaraan het toekomstige ‘kustbeschermingslint’ en bijhorende stappenplan moet voldoen. Zo werd er afgesproken dat er naar een zo beschermend, toekomstgericht, aantrekkelijk en haalbaar mogelijk alternatief gezocht zou worden. Voor elk van deze vier hoofddoelstellingen werden ook telkens een aantal nevendoelstellingen geformuleerd.

Een beschermend lint

Het kustbeschermingslint vormt een aaneengesloten lint dat reikt van Frankrijk tot Nederland, waardoor niet enkel de kustgemeenten maar ook onze buurlanden aan zee een partner zijn. Het lint is niet enkel bestand tegen extreme (weer)condities, maar groeit daarbij ook stapsgewijs mee met de zeespiegelstijging. Hiervoor maken we gebruik van een stappenplan waarin bepaald is op welke momenten er keuzes gemaakt moeten worden en tegen welk moment ten laatste acties uitgevoerd moeten zijn. Deze ‘momenten’ zijn momenten waarop de zeespiegel een bepaald aantal centimeter zal gestegen zijn t.o.v. het referentiejaar 2000. We kiezen voor een stevige kustbescherming die tegen een stootje kan, en die veerkrachtig is: waar mogelijk voorziet het lint voldoende ruimte om zichzelf te herstellen en te onderhouden. Het lint is technisch uitvoerbaar door beproefde technieken te gebruiken, met ruimte voor het testen van innovaties. Ingrepen worden bovendien zo uitgevoerd dat ze toekomstige aanpassingen mogelijk en betaalbaar houden.

Een toekomstgericht lint

Het lint is toekomstgericht. Het houdt bestaande systemen in de Noordzee en aan land in evenwicht of gaat op zoek naar nieuwe evenwichten, zowel langs de kust als er dwars op. Ook zoekt het lint zelf naar kansen om aan te haken bij andere ecologische en economische systemen. Door gericht op zoek te gaan naar ‘nature based solutions’, oftwel natuurlijke ecosystemen, kan het lint ecologische systemen herstellen en verrijken. Op langere termijn streven we naar een biodivers, aaneengesloten en natuurrijk lint - duurzaam verweven met kustverdediging.

Een aantrekkelijk lint

En wat met de kustbeleving? Zowel bewoners, tweedeverblijvers als toeristen hebben baat bij een lint dat bijdraagt aan een kwaliteitsvolle kustbeleving. Een aantrekkelijk lint dus. Dat niet enkele bijdraagt aan de eigenheid van de diverse unieke herkenningspunten en trekpleisters aan de kust, maar ze ook verbindt om bij te dragen aan de kustbeleving als geheel.

Een haalbaar lint

De laatste doelstelling is die van de haalbaarheid. Die haalbaarheid zit vervat in drie facetten: betaalbaarheid, juridische haalbaarheid en gedragenheid. Het toekomstig lint is betaalbaar door een continue afweging tussen kosten, baten, lasten en lusten, afgestemd op lokale noden en wensen. Een continue wisselwerking met huidige en toekomstige juridische kaders, zorgt voor een juridische haalbaarheid nu en in de toekomst. En door intensieve afstemming met de verschillende stakeholders gaan we op zoek een lint dat gedragen wordt door de mensen waarvoor we het doen.

Raadpleeg het Kader van Ambities