Maximaal aantal verlofuren

Het maximaal aantal verlofuren per schooljaar, dat vastgelegd is per type opleiding, wordt geproratiseerd in functie van de geldigheidsduur van de overgangsmaatregel.

De onderstaande tabel geeft, per type opleiding, een overzicht van het maximale aantal uren betaald educatief verlof dat u nog kan opnemen van 01/09/2021 tot en met 31/12/2021.

Jaarlijkse plafond

Om welke opleiding gaat het?

Maximaal aantal uren

Maximaal aantal uren bij knelpuntberoep/ eerste diploma HSO/ basiseducatie

Jaarlijks plafond als uw werkuren en uw opleidingsuren niet samenvallen

Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding)

33

60

Professionele bachelor

33

60

Algemene opleiding

27

/

Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding) gecombineerd met algemene opleiding

33

60

Academische bachelor of master

40

60

Jaarlijks plafond als uw werkuren en uw opleidingsuren samenvallen

Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding)

40

60

Professionele bachelor

40

60

Algemene opleiding

27

/

Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding) gecombineerd met algemene opleiding

40

60

Specifieke jaarlijkse plafonds, ongeacht of werkuren en opleidingsuren samenvallen of niet

Taalopleiding

27

/

Taalopleiding gecombineerd met andere beroepsopleiding

33

60

Specifiek geval

U hebt recht op het aantal uren betaald educatief verlof dat overeenkomt met 1 keer de wekelijkse arbeidsduur voor de voorbereiding en het afleggen van examens:

 • voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
 • in het kader van een examencontract met het oog op het behalen van een diploma,

ongeacht het aantal examens dat u aflegt of het aantal opleidingen met een examencontract waarvoor u zich inschrijft. U neemt ten laatste 31/12/2021 deel aan een examen.

Concreet recht

Enkel de effectief aanwezige lesuren in de periode 01/09/2021 – 31/12/2021 komen in aanmerking voor de berekening van het aantal verlofuren, eventueel beperkt tot het maximaal aantal uren.

Als u deeltijds werkt, kunt u betaald educatief verlof nemen in verhouding tot de normale wekelijke arbeidstijd.

Attestering opleidingsverstrekker

Het attest van regelmatige inschrijving mag enkel de theoretische lesuren die georganiseerd worden tussen 01/09/2021 en 31/12/2021 vermelden.

De opleidingsverstrekker levert één attest van nauwgezetheid af voor alle gevolgde uren vanaf de start van de opleiding tot uiterlijk 31/12/2021. Dit attest wordt ten laatste op 14/01/2022 aan de cursist overhandigd.

Er wordt geen vormvereiste opgelegd wat betreft de attestering. Het document moet wel ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • De naam en het adres van de opleidingsverstrekker
 • De voor- en achternaam, het adres en het rijksregisternummer van de cursist
 • Over de opleiding:
  • De naam van de opleiding,
  • De naam van de modules
  • De datum van inschrijving
  • Het theoretisch aantal lesuren
  • Het theoretisch aantal lesuren waarvoor de cursist is vrijgesteld (indien van toepassing)
  • Theoretisch aantal lesuren die niet gevolgd werden omwille van laattijdige inschrijving (indien van toepassing)
  • Het uurrooster van de gevolgde opleiding
  • De start – en einddatum
  • Een beschrijving van de manier waarop de cursist de cursus gevolgd heeft:
   • Uren die werkelijk gegeven werden vanaf de startdatum tot uiterlijk 31/12/2021
   • Aanwezige lesuren tussen startdatum en 31/12/2021
   • Gewettigd afwezige lesuren tussen startdatum en 31/12/2021
   • Ongewettigd afwezige lesuren tussen startdatum en 31/12/2021
   • Datum stopzetten opleiding (indien van toepassing
  • In het geval van examencommissie of examencontract deelname aan de examens, met vermelding van de data van de examens

Als werkgever een terugbetaling aanvragen

Alleen werknemers die in het schooljaar 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021 dezelfde erkende opleiding volgden mét betaald educatief verlof in Vlaanderen, kunnen die opleiding (bij taalopleidingen: dezelfde taal bij dezelfde opleidingsverstrekker) nog verderzetten met gebruik van betaald educatief verlof tot en met 31/12/2021.

In dat geval blijft de aanvraagprocedure van betaald educatief verlof gelden. Het terugvorderingsdossier voor het schooljaar 2021-2022 kan ingediend worden tot 31/03/2022.

Opgelet

Voor eenzelfde opleiding kan het betaald educatief verlof niet gecombineerd worden met het Vlaams opleidingsverlof.