• Gevolgen van het digitaal organiseren van lessen (via Webinars, skype, teams, opdrachten,… mét minimale opvolging)

Als de opleidingsverstrekker online vervanglessen organiseert, dan mag hij voor die uren voor alle cursisten die BEV opnemen aanwezigheidsattesten afleveren.

Staat de software van de opleidingsverstrekker de automatische attestering van digitale lessen niet toe, dan mogen de digitale lesuren met de hand toegevoegd worden op de attesten, mits het duidelijk is dat die wijzigingen door de school zelf zijn aangebracht (vb. door stempel van de school). Ook een bijlage of apart document met vermelding van de digitale lessen (in uren) worden aanvaard.

  • Gevolgen van het uitstellen van de lessen of stage naar een later tijdstip

Als de lessen of stages geannuleerd werden en later opnieuw ingepland worden, wordt de opleidingsduur verlengd. De opleidingsverstrekker wijzigt in dit geval de einddatum alsook de lesdata van de opleiding op de aanwezigheidsattesten. Er moet hiervoor geen reden worden opgegeven.

Het BEV eigen aan de opleiding mag dan opgenomen worden tot de laatste lesdag (of het laatste examen) of stagedag. Uren opgenomen in een bepaald schooljaar zullen uiteraard van het maximale aantal verlofuren van dat schooljaar afgehouden worden.

In principe kan BEV alleen ingezet worden om een stage te volbrengen op voorwaarde dat deze uren werden opgebouwd door het volgen van andere modules van dezelfde opleiding én dit binnen hetzelfde schooljaar. Op voorwaarde dat de attestering van de opleidingsverstrekker aantoont dat de stage oorspronkelijk in hetzelfde schooljaar als de gevolgde modules gepland stond kan ze, mét gebruik van BEV, volbracht worden in het schooljaar X+1.

Uren BEV opgenomen in 2019-2020 dienen teruggevorderd te worden door middel van een aanvraag 2019-2020 (uiterste indientermijn 31/12/2020).

Uren BEV opgenomen in 2020-2021 dienen teruggevorderd te worden door middel van een aanvraag 2020-2021 (uiterste indientermijn 31/12/2021).

In beide dossiers dienen de attesten van nauwgezetheid toegevoegd te worden (mag een kopie of scan zijn).

  • Gevolgen van het stopzetten van de opleiding

Als de opleidingsverstrekker de opleiding stopzet, moet hij dat aan alle cursisten zo snel mogelijk laten weten. De datum van stopzetting moet vermeld worden op de aanwezigheidsattesten.

Er is geen recht meer op BEV voor de stopgezette lesuren. De werknemer kan enkel het aantal uren BEV opnemen die hij effectief aanwezig geweest is in de les. Vanaf vijf dagen na de datum van stopzetting mag de werknemer geen uren BEV meer opnemen.

Door het stopzetten van een opleiding kan men sneller een schorsing oplopen. Omdat het om uitzonderlijke omstandigheden gaat, zullen we bij de behandeling van terugvorderingsdossiers in tijden van corona, de berekening van de ongewettigde afwezigheid op basis van het theoretisch aantal lesuren i.p.v. het werkelijk aantal gegeven lesuren maken.

Wat zijn de gevolgen voor BEV als de werknemer niet minstens 32 uren les volgt?

Om recht te hebben op BEV, moet de werknemer minstens voor 32 uren ingeschreven zijn binnen een tijdsperiode van één jaar. Hij hoeft dus geen 32 uren in de les aanwezig te zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.

Werden er, omwille van het uitstellen of opschorten van lessen door corona, geen 32u georganiseerd binnen de tijdsperiode van 1 jaar, dan volstaat het dat uit het origineel inschrijvingsattest blijkt dat men oorspronkelijk voor 32u binnen één jaar ingeschreven was opdat het opgenomen BEV terugbetaald kan worden.

Wat als mijn werkgever het BEV al ingepland had?

Als het BEV al ingepland is en de cursus wordt online voortgezet, dan kan de cursist die tijd gebruiken om te studeren of de cursus online te volgen. In dat geval attesteert de opleidingsverstrekker de geplande uren BEV als aanwezig.
Als de cursus (tijdelijk) wordt opgeschort, dan vraagt de werknemer aan de werkgever hoe hij die uren later kan compenseren als het totaal aantal aanwezige lesuren de opgenomen uren BEV niet rechtvaardigen.
Denk eraan dat de werknemer niet méér BEV mag opnemen dan waar hij recht op heeft op basis van de aanwezige lesuren.

Als het BEV wel nog kan ingetrokken worden, kan de werknemer gewoon (thuis) werken. Hij kan dan eventueel later BEV opnemen als de opleiding voortgezet wordt.

Mag de werkgever tijdelijk het BEV schorsen als er door de coronacrisis te weinig personeel is?

Op basis van de werkorganisatie (dienstnoodwendigheden) mag hij het verlof tijdelijk opschorten en op een later tijdstip toekennen.

Lees meer over het betaald educatief verlof (BEV)