Op vrijdag 14 oktober 2022 keurde de Vlaamse Regering de wijziging van diverse decreten over wonen opnieuw principieel goed. Dit omvat onder andere de vermogenstoets bij inschrijving en toewijzing van een sociale huurwoning.

De huidige vermogenstoets in de sociale huur beperkt zich tot de aan de personenbelasting onderworpen fiscale inkomsten en de niet-belastbare vervangingsinkomsten (het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming) en de zakelijke rechten van een woning of een bouwperceel. De Vlaamse Regering wil deze vermogenstoets aanscherpen en ook de beschikbare middelen opnemen. Beschikbare middelen zijn middelen die het huishouden direct kan aanwenden om te voorzien in hun woonbehoefte, namelijk de positieve saldi op een bank-, betaal-, termijn- en effectenrekening.

Met het uitvoeringsbesluit (nu in voorbereiding) zal de Vlaamse Regering de bovengrens voor de som van de beschikbare middelen vaststellen. Kandidaat-huurders met een gecumuleerd vermogen op de bank-, betaal-, termijn- en effectenrekening dat hoger ligt dan deze grens, komen niet (langer) in aanmerking voor een sociale huurwoning. De Vlaamse Regering zal ook een methodiek voorzien om de beschikbare middelen vast te stellen en te toetsen en maatregelen nemen om misbruik tegen te gaan.

De inwerkingtreding is in principe voorzien op 1 januari 2024. Het is de Vlaamse Regering die dat samen met de uitvoeringsmodaliteiten zal beslissen.