Doelstelling van het Masterplan Toegankelijkheid

 • 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net moeten toegankelijk zijn tegen 2030. Hierdoor kunnen ongeveer 70% van de reizigers gebruik maken van een toegankelijke rit.
  • Bestaande haltes zijn minimaal toegankelijk mits assistentie.
  • Nieuw (her)aangelegde haltes zijn autonoom toegankelijk voor personen met een motorische beperking en voor blinden en slechtzienden.
 • 100% van de haltes die opgenomen zijn in een Hoppinpunt (vervoersknooppunt) zijn tegen 2030 autonoom toegankelijk.
  • Nieuwe haltes in een Hoppinpunt worden meteen toegankelijk aangelegd.

De uitrol van het Masterplan Toegankelijkheid wordt uiteraard afgestemd op de vastlegging van de haltes van het kern- en aanvullend net in het nieuw openbaar vervoernetwerk.

Wie kan een subsidievraag indienen?

De oproep is gericht aan gemeentebesturen in Vlaanderen die in 2021 één of een aantal bushaltes van het kernnet of aanvullend net toegankelijk zullen maken. Het betreft haltes gelegen langsheen gemeentewegen die de gemeenten zelf in beheer hebben. De forfaitaire subsidie heeft betrekking op de plaatsing van aanrijdbare boordstenen en tactiele geleiding. Na de herinrichting is de halte autonoom toegankelijk voor personen met een motorische en een visuele beperking.

Deze projectoproep heeft enkel betrekking op het opstartjaar 2021. Voor de subsidieaanvragen van 2022 en later wordt een gereglementeerde subsidie uitgewerkt.

Procedure voor de aanvraag van subsidies

Het indienen van een subsidieaanvraag gebeurt na de aanleg of herinrichting van de halte(s) aan de hand van het aanvraagformulier. Voor iedere halte waarvoor de gemeente een subsidie aanvraagt, wordt een haltefiche opgesteld waaraan de nodige bewijsstukken worden toegevoegd.

De subsidieaanvraag wordt ontvankelijk verklaard indien:

 • de haltes in 2021 werden aangelegd of heringericht. Voor de heraanleg was de halte niet toegankelijk voor personen met een motorische beperking en personen met een visuele beperking.
 • er met een attest aangetoond wordt dat elke halte na de aanleg of herinrichting toegankelijk is voor personen met een motorische beperking en personen met visuele beperking. De keuring van de toegankelijkheidsstatus van de halte en het bijbehorende attest kan worden opgevraagd bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • de haltes bediend zullen worden door het kernnet of aanvullend net. Dit wordt aangetoond aan de hand van het goedgekeurd OV-plan of, indien dit nog niet beschikbaar is, een ondertekende verklaring van de (co-)voorzitter (DMOW) of de vervoerregiomanager (De Lijn) van de betrokken vervoerregio.

De ontwerprichtlijnen, waaraan een bushalte moet voldoen om de status toegankelijk voor personen met een motorische beperking en toegankelijk voor personen met een visuele beperking te bekomen, zijn in bijlage van deze projectoproep opgenomen.

Beschikbaar budget

Voor 2021 wordt, ter ondersteuning van lokale besturen, een budget van 1,8 miljoen voorzien waarmee voor ongeveer 350 haltes de forfaitaire subsidie van 5000 euro per halte kan worden toegekend. Hierbij wordt het principe ‘first come, first served’ gehanteerd. Eens de 1,8 miljoen is verdeeld worden geen subsidies meer toegekend volgens deze regeling.

Het masterplan toegankelijkheid heeft echter een tijdshorizont tot 2030. De niet vastgelegde dossiers van 2021 zullen worden gebudgetteerd in 2022. Op deze manier wordt gegarandeerd dat elke stad of gemeente de mogelijkheid krijgt om een aanvraag in te dienen en financiële compensatie kan ontvangen indien aan de vooropgestelde criteria voor de subsidieaanvraag wordt voldaan.

De subsidie kan ook worden aangevraagd om haltes toegankelijk aan te leggen of her in te richten die gelegen zijn in een mobipunt. Deze subsidie is echter niet cumuleerbaar met andere subsidies zoals steun voor de inrichting van een schoolomgeving of herinrichting doortocht waar de aanleg van een openbaar vervoerhalte in is opgenomen.