Bedrag

Als werkgever ontvangt u een vermindering van 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdragen die u moet betalen voor de mentor.

Het bedrag van de mentorkorting wijkt af als:

  • de mentor in een bepaald kwartaal geen volledige prestaties heeft geleverd. Bijvoorbeeld:
    • omdat hij deeltijds werkt
    • of omdat hij maar 1 maand werkte tijdens dat kwartaal.
  • het groter is dan uw normale werkgeversbijdragen voor de mentor. Uw vermindering zal dan even hoog zijn als het bedrag van de te betalen bijdrage.
  • u de maatregel combineert met een structurele vermindering. De mentorkorting en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.

Meer informatie over het bedrag van de mentorkorting(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Om recht te hebben op de vermindering moet de mentor die minder dan halftijds werkt in het betrokken kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie werken. Men kijkt dus naar de effectief geleverde prestaties. Voor wie halftijds of meer werkt geldt de regel van 27,5% niet. Ook hierover vindt u meer details bij de RSZ(opent in nieuw venster).

Duur

Hoelang u de mentorkorting ontvangt, hangt af van hoe u de jongere moet aangeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze tabel geeft een overzicht:

Hoe geeft u de jongere aan bij de RSZ?

Hoelang ontvangt u de mentorkorting?

Ofwel in Dimona met uitzondering van de codes ‘DWD’ en ‘STG’
Ofwel in Dimona en DmfA of DmfAPPL

Vanaf het kwartaal waarin de jongere zijn opleiding begint in uw organisatie, tot en met het kwartaal waarin de jongere stopt met de opleiding.

Het eerste en het laatste kwartaal tellen volledig mee. Ook als de jongere in het midden van een kwartaal begint of stopt met de opleiding.

Ofwel niet
Ofwel via Dimona met de code ‘DWD’ of 'STG' (Dimona without DmfA)

U ontvangt de mentorkorting voor elk kwartaal dat valt binnen de mentorovereenkomst met de onderwijsinstelling.