Voorwaarden

 • De deelbedrijven bieden een dienst aan op basis van lidmaatschap die beschikbaar is voor fietsers/autobestuurders in een gemeenschap. Er is geen aparte schriftelijke overeenkomst vereist, telkens wanneer een lid een voertuig reserveert en gebruikt. De bedrijven bieden de leden toegang tot een verspreid netwerk van gedeelde voertuigen en dit 24 uur op 24, 7 dagen per week, op onbemande zelfbedieningslocaties.

 • De aangeboden voertuigen moeten worden beheerd door het bedrijf. Bedrijven die een platform aanbieden voor het delen van auto’s die eigendom zijn van andere privépersonen of bedrijven komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

 • Het gebruik van de voertuigen is toegelaten zonder beperkingen, tegen tarieven die de brandstof, de verzekering en het onderhoud omvatten en die recht evenredig zijn met het gebruik, zodat ze in combinatie met openbaar vervoer een alternatief vormen voor privébezit van een voertuig.

 • De bedrijven waarbij meer dan 50% van het aandeelhouderschap of meer dan 50% van het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van een overheid (lokale overheid, gemeenschaps- of gewestoverheid, federale overheid, intercommunale, overheidsbedrijven, …) kunnen geen aanspraak maken op deze maatregel,.
 • Bedrijven die in aanmerking willen komen voor deze subsidie moeten volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) actieve ondernemingen zijn op het moment van de aanvraag. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld in geval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).

 • Het subsidiebudget wordt verdeeld op basis van het aantal voertuigen dat door de deelfiets- en deelautobedrijven in Vlaanderen werd aanboden in de periode van 12 maart 2020 tot en met 7 juni 2020.

Bedrag

Subsidies voor deelfietsbedrijven

Er is een subsidiebudget beschikbaar van 230.000 euro.

Bij het bepalen van de subsidiebedragen wordt rekening gehouden met de kostprijs en de ecologische impact van de voertuigen. Per voertuig wordt, in de mate dat het voorziene subsidiebudget dit toelaat, volgend subsidiebedrag toegekend:

 • Gewone fiets: 30 euro per fiets
 • Elektrische fiets: 90 euro per fiets

Indien het beschikbare subsidiebudget en het aantal ingediende subsidieaanvragen niet zouden toelaten om bovenvermelde subsidiebedragen toe te kennen, wordt het beschikbare subsidiebudget verdeeld over de hiervoor in aanmerking komende voertuigen. Aan de verschillende type voertuigen wordt volgende weging gegeven:

 • Gewone fiets: 1
 • Elektrische fiets: 3

Subsidies voor deelautobedrijven

Er is een subsidiebudget beschikbaar van 230.000 euro.

Bij het bepalen van de subsidiebedragen wordt rekening gehouden met de kostprijs en de ecologische impact van de voertuigen. Per voertuig wordt, in de mate dat het voorziene subsidiebudget dit toelaat, volgend subsidiebedrag toegekend:

 • Benzine of diesel: 600 euro per voertuig
 • Hybride en aardgas: 900 euro per voertuig
 • 100% elektrisch en waterstof: 1200 euro per voertuig

Indien het beschikbare subsidiebudget en het aantal ingediende subsidieaanvragen niet zouden toelaten om bovenvermelde subsidiebedragen toe te kennen, wordt het beschikbare subsidiebudget verdeeld over de hiervoor in aanmerking komende voertuigen. Aan de verschillende type voertuigen wordt volgende weging gegeven:

 • Benzine of diesel: 1
 • Hybride en aardgas: 1,5
 • 100% elektrisch en waterstof: 2

Procedure

 • Stap 1

  Subsidieaanvraag indienen

  Deelfiets- en deelautobedrijven moeten om in aanmerking te komen voor deze subsidie ten laatste op 13 december 2020 een verzoek tot subsidiëring indienen. Dit verzoek tot subsidiëring moet verzonden worden naar coronasteun-ta@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

  Voor de subsidieaanvraag kunt u onderstaande sjablonen gebruiken. De verklaring op eer moet de volgende elementen bevatten:

  • Aantal deelfietsen, opgedeeld in gewone fietsen en elektrische fietsen, of aantal deelauto’s, opgedeeld per type aandrijving, die het bedrijf in Vlaamse steden en gemeenten aanbood in de periode van 12 maart tot en met 7 juni 2020.
  • Verklaring dat minder dan 50% van het aandeelhouderschap en minder dan 50% van het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van een overheid (lokale overheid, gemeenschaps- of gewestoverheid, federale overheid, intercommunale, overheidsbedrijven, …).
  • De naam van het bedrijf, het ondernemingsnummer, postadres en e-mailadres en het bankrekeningnummer waarop de subsidie kan gestort worden.

  Sjablonen

 • Stap 2

  Verdeling subsidiebudget

  Het subsidiebudget wordt per sector verdeeld over de in aanmerking komende indieners op basis van:

  • de ingediende voertuigen,
  • de weging van de voertuigen,
  • de maximale subsidiebedragen per voertuig.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via coronasteun-ta@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).