Eén vergunning voor vier soorten taxidiensten

Vanaf 1 januari 2020 kunnen de oude vergunningen niet meer uitgereikt worden. Die worden vervangen door één vergunning voor vier soorten diensten: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.

De vergunning moet binnen de 45 dagen na het volledig verklaren van de aanvraag uitgereikt of geweigerd worden. De gemeenten reiken de vergunning uit aan de exploitanten op hun grondgebied. De gemeenten reiken ook de machtigingen uit aan vergunde exploitanten voor het uitbaten van een standplaatstaxi.

Lees meer over de taxivergunning en machtiging.

Bestuurderspassen

Sinds 1 juli 2020 reikt de gemeente ook bestuurderspassen uit. De bestuurderspas moet jaarlijks gevalideerd worden door het aanleveren van een nieuw recent uittreksel uit het strafregister (model 596.1-28 taxibestuurder).

Dit uittreksel moet jaarlijks vernieuwd worden. Bestuurders krijgen hierover automatisch een bericht, met het gemeentelijke e-adres in cc: Na dat bericht hebben ze 4 maand de tijd om hun nieuwe uittreksel te bezorgen. Indien dat niet gebeurt, kan de gemeente, op grond van artikel 27, 3° van het BVR van 8 november 2019 overgaan tot schorsen (tot het uittreksel is bezorgd) of intrekken van de bestuurderspas. De procedure daarvoor staat beschreven in artikel 28.

Mits schriftelijke toestemming van de betrokkene, kan de gemeente ook aanbieden om zelf het uittreksel strafregister op te vragen en, na controle, bij het dossier te voegen.

Bestuurders moeten, net zoals de exploitanten, kennis van het Nederlands hebben (niveau B1, maar met overgangsmaatregel voor twee jaar). Bovendien zijn er duidelijke regels over welke vermeldingen een bestuurder wel en niet mag hebben op zijn uittreksel uit het strafregister. Die staan vermeld in artikel 25 van het Besluit Vlaamse Regering van 8 november 2019.

Op de bestuurderspas is er ook een afzonderlijke vermelding voor bestuurders die rolstoelgebruikers vervoeren. Als zij een document toevoegen bij hun aanvraag waaruit blijkt dat zij die vaardigheid hebben, moet u dat veld aanduiden.

Bereid u goed voor op deze administratieve taak, want het zou kunnen dat het in uw gemeente om een groot aantal bestuurders gaat.

Lees meer over de verplichte bestuurderspas

Overgangsbepaling

Voor bestaande taxi-exploitanten geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende taxi- en VVB-vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Zij kunnen ook beslissen om hun vergunning voortijdig stop te zetten om op een moment van keuze over te stappen naar nieuwe vergunning.

Nieuwe vergunningen vallen meteen onder nieuwe voorwaarden.

Let op: De bestuurderspas daarentegen geldt voor bestuurders en niet voor exploitanten, en is vanaf 1 juli 2020 wel verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden, dus ook voor bestuurders die van voertuigen die door een Vlaamse gemeente als taxi of VVB vergund zijn.

Geen beperking op aantal vergunningen

Gemeenten hebben niet langer de mogelijkheid om vergunningen te weigeren aan exploitanten die aan alle voorwaarden voldoen. Er is immers geen bovengrens meer voor het aantal toegelaten voertuigen binnen het grondgebied.

De voorwaarden inzake de voertuigen zijn wel flink verscherpt. Kijk bij een nieuwe aanvraag dus altijd eerst na of het voorgestelde voertuig vergunbaar is vooraleer de andere vereisten na te kijken. Dieselvoertuigen, behalve minibussen, zijn doorgaans niet meer vergunbaar.

Zelf reglement voor standplaatstaxi’s opstellen

Gemeenten moeten zelf een reglement opstellen voor standplaatstaxi’s, indien ze die wensen. Dit reglement bepaalt hoeveel standplaatstaxi’s op welke locatie mogen staan en eventueel welke tarieven die moeten hanteren voor ritten die vanaf de standplaatsen vertrekken.

Strengere voorwaarden

De taalvoorwaarden voor de aanvrager van de vergunning worden strenger: de exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 te halen. In tussentijd is niveau A2 voldoende.

De voertuigen moeten ook voldoen aan strengere milieunormen. Voertuigen kunnen pas ingeschreven worden wanneer de ecoscore van het voertuig voldoet aan de voorwaarden. Voertuigen die niet aan die normen voldoen, kunnen niet vergund worden als taxivoertuig.

Er zijn wel uitzonderingen mogelijk voor voertuigen die enkel ingezet worden als voertuig voor aangepast vervoer of als ceremonievoertuig.

Centaurus 2020

Er is een nieuwe toepassing voor het registreren en beheren van taxivergunningen en -machtigingen: Centaurus 2020 ((opent in nieuw venster)). De toepassing is afgestemd op de nieuwe regelgeving. De oude toepassing Centaurus 2010 blijft u gebruiken voor het beheren van de lopende vergunningen.

Het is belangrijk dat u de vergunningsgegevens in Centaurus 2020 nauwgezet beheert. Het exploitatiegebied van de taxi’s is niet langer beperkt tot uw gemeente, dus het is in ieders belang dat de informatie duidelijk en volledig is. Collega’s in andere gemeenten en politiediensten zullen die gegevens ook gebruiken.

Meer toelichting over werken met de nieuwe regelgeving en Centaurus2020 vindt u in onderstaande presentaties:

- algemeen kader en behandelen van aanvragen bestuurderspas en machtiging (Powerpoint bestand)

- behandelen van vergunningsaanvragen (Powerpoint bestand)