Op zaterdag 19 juni ontvingen de provinciegouverneurs en burgemeesters een brief waarin hen wordt gevraagd mee te helpen aan het opstellen van een actuele lijst van locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging met PFAS.

Zo wordt onder meer gekeken naar:

  • terreinen waar de brandweer in het verleden grote blusactiviteiten met fluorhoudend blusschuim heeft gehouden (oefenterreinen, sites waar een zware industriële brand heeft gewoed…)
  • sites van bedrijven waar PFAS in het productieproces werd gebruikt. Ook al is de kans op verontreiniging bij bedrijfsterreinen waar de stoffen alleen werden gebruikt veel kleiner, toch willen we ook hier duidelijkheid verschaffen of een PFOS- of PFAS-verontreiniging aanwezig is.

Een gedetailleerd onderzoek moet nagaan of op die terreinen PFAS gebruikt werden en op en rond welke terreinen vervolgens bodemonderzoeken nodig zijn.

Op de terreinen met de grootste kans op PFOS-verontreiniging worden binnen de maand de staalnames uitgevoerd, de analyse volgt zo snel mogelijk daarna.

Uitgebreide basislijst met sites

De lokale besturen kregen alvast een heel uitgebreide basislijst met sites waar een kans bestaat dat er vroeger of nu activiteiten worden of werden uitgeoefend waarbij mogelijk PFOS of PFAS werden of worden gebruikt.

Het is aan de lokale overheden om die lijst te verbeteren en te vervolledigen:

  • bedrijven schrappen waar geen specifieke activiteit met PFOS of PFAS werd uitgeoefend
  • bedrijven toevoegen waar dat wel het geval is. Zo ontstaat een up to date inventaris van alle sites waar mogelijk PFOS of PFAS werd gebruikt.

Nieuwe maatregelen oefenterreinen brandweer

Aan de lokale besturen wordt gevraagd om zo snel mogelijk informatie te bezorgen over de brandweeroefenterreinen waar structureel fluorhoudend blusschuim werd gebruikt en tegen 1 juli feedback te geven met betrekking tot terreinen waar in het verleden een ernstige industriële brand gewoed heeft en waar werd geblust met fluorhoudend blusschuim, zodat we deze zo snel mogelijk kunnen laten onderzoeken.

Tegen 15 juli wordt feedback gevraagd met betrekking tot de andere terreinen, zodat voor deze zo snel mogelijk kan worden uitgeklaard waar bodemonderzoeken moeten gebeuren en deze ook kunnen ingepland worden.

Zone van 100m

In afwachting van de resultaten zullen in een zone van 100m rond oefenterreinen van de brandweer (met gebruik of opslag van fluorhoudend blusschuim) al beschermende maatregelen genomen worden. Het gaat om dezelfde maatregelen als de 1,5km zone rond de 3M site in Zwijndrecht.

In de buurt van de andere terreinen en bedrijven zijn tijdens deze inventarisatiefase verdere maatregelen nog niet noodzakelijk. Er is geen reden tot paniek of ongerustheid: deze inventarisatie en het daaropvolgend onderzoek gebeuren vanuit het voorzorgsprincipe voor mens en milieu.

Advies

Het agentschap Zorg en Gezondheid roept op om in heel Vlaanderen - en dus ook op en rond potentieel vervuilde sites – de aanbevelingen inzake de voedingsdriehoek ((opent in nieuw venster)) te checken: gebruik een mix van voeding van verschillende bronnen. Dit algemeen advies geldt niet voor de regio rond Zwijndrecht, waarvoor al een specifiek advies werd opgemaakt op 14 juni 2021.