Wat zijn de taken van de bouwheer (opdrachtgever) en de verslaggever?

Wat is mijn taak als bouwheer / opdrachtgever / eigenaar?

De bouwheer is de persoon die de opdracht geeft om een gebouw te (ver)bouwen. De bouwheer is meestal ook de eigenaar. Hij wordt ook de aangifteplichtige genoemd.

Taken van de bouwheer:

 • U moet een verslaggever aanstellen.
  • In sommige gevallen is de verslaggever de betrokken architect, maar het kan ook een iemand anders zijn.
  • De verslaggever moet een diploma hebben van architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, interieurarchitect (met diploma vanaf 2011) of bio-ingenieur.
   Sinds 2015 kunnen mensen met volgende diploma's ook verslaggever zijn:
   graduaat bouw, bachelor bouw,bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering,architect-assistent of bachelors in de toegepaste architectuur, interieurarchitect (zonder beperking in tijd).
  • Schakel ook een ventilatieverslaggever in. Op ikventileerverstandig.be staat een lijst van de erkende ventilatieverslaggevers. Hij of zij stelt voor u een ventilatie-voorontwerp op. Dat geeft het gekozen ventilatiesysteem, de componenten en de ruimtelijke impact ervan weer. Hij of zij dient het ventilatievoorontwerp in bij de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie. Vraag hem of haar de gegevens die uw EPB-verslaggever nodig heeft voor de startverklaring.
 • Voor de start van de werken moet u erop toezien dat uw verslaggever de startverklaring indient bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
 • U geeft alle wijzigingen in materiaalkeuze en/of keuze van maatregelen en installaties door aan de verslaggever en de architect. Die wijzigingen kunnen namelijk een invloed hebben op de energieprestatie van het gebouw.
 • Bij de ingebruikname van het gebouw of na het beëindigen van de werken brengt u de verslaggever op de hoogte. In samenspraak met de verslaggever worden de nodige gegevens verzameld en verwerkt in de EPB-aangifte.
  Laat uw ventilatieverslaggever het ventilatieprestatieverslag opmaken en opladen bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. Dat verslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem weer en toont de kwaliteit ervan. Die prestaties neemt uw EPB-verslaggever op in de EPB-aangifte.
 • U moet er op toezien dat uw verslaggever de EPB-aangifte tijdig indient bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van nieuwbouw is
  • 12 maanden na de eerste van de volgende twee datums:
   • datum van de ingebruikname van het gebouw (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)
   • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.
  • en in elk geval uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.
 • Voor de uiterste indiendatum in geval van renovaties en ingrijpende energetische renovaties telt enkel de termijn van 5 jaar.
 • De aangifteplichtige vraagt de verslaggever om na het elektronisch indienen van de EPB-aangifte een papieren versie te bezorgen van de aangifte. Als het om een nieuwbouw gaat, is er samen met de aangifte ook een energieprestatiecertificaat ter beschikking. U houdt van elk document een ondertekend exemplaar.

Wat doet de verslaggever?

 1. Vóór de start van de werkzaamheden.
  • Hij registreert zich bij de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap (VEA).
  • Hij maakt een voorafberekening op basis van het ontwerp, lastenboek, offertes en gebruikt hierbij het software-pakket van de Vlaamse overheid. Dit document is de startverklaring.
  • De verslaggever dient de startverklaring elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
  • Hij ontvangt een afdruk van de startverklaring en laat dat document ondertekenen door de bouwheer, de architect en de verslaggever zelf. Hij houdt het ondertekend document bij. 
 2. Tijdens de uitvoeringsfase.
  • De verslaggever houdt alle zaken die invloed kunnen hebben op de energieprestatie van het gebouw nauwkeurig bij.
  • Hij houdt ook rekening met eventuele wijzigingen in materiaalkeuze.
 3. Ten laatste 12 maanden na ingebruikname van het gebouw of binnen de 12 maanden na het beëindigen van de vergunningsplichtige of meldingsplichtige werken:
  • De verslaggever rapporteert waarheidsgetrouw aan VEA over de gebruikte materialen en de uitgevoerde maatregelen. Hij maakt een berekening op basis van de vaststellingen, lastenboek, facturen en gebruikt hierbij het software pakket van de Vlaamse overheid. Dit document is de EPB-aangifte.
  • De verslaggever dient de EPB-aangifte elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap, om te bewijzen dat het gebouw voldoet aan de EPB-regelgeving.
  • De verslaggever en de bouwheer ondertekenen de EPB-aangifte.
  • De verslaggever geeft, in geval van nieuwbouw, aan de bouwheer ook het energieprestatiecertificaat (EPC Bouw) van het gebouw af.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie over de energieprestatieregelgeving (EPB) kunt u terecht bij uw architect. De overheid heeft de architecten voldoende ingelicht met een specifiek opleidingspakket. Met de software die de overheid ter beschikking stelt, kan een architect of verslaggever berekenen of het ontwerp zal voldoen aan de energieprestatieregelgeving.

Op energiesparen.be staat nog meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden (wie doet wat?) in EPB-bouwprojecten.

Andere veelgestelde vragen